Open vacancy Pietarsaaren kaupunki

Markanvändningsingenjör

Pietarsaaren kaupunkiJakobstad, Tekniska tjänster, MätningsavdelningenStrengbergsgatan 1Pietarsaari
Työavain: 
147180
Hakuaika päättyy: 
24.9.2017 23.59
Palkka: 
Enligt kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal (TS)
Työn luonne: 
Kokoaikatyö
Työsuhteen kesto: 
Vakinainen
Työ alkaa: 
1.11.2017 eller enl. överenskommelse
Työn kuvaus

Detta är en ny tjänst, som har skapats genom omstrukturering av arbetsuppgifter..
Markanvändningsingenjören kommer huvudsakligen att sköta följande uppgifter.:
- Deltar i stadens markpolitik och utvecklingen av markanvändningen.
- Tar initiativ och för diskussioner med berörda markägare och myndigheter.
- Deltar i beredningen av stadens markaffärer och markarrenden.
- Fattar beslut gällande marköverlåtelser, som görs på basen av fastställda taxor.
- Upprättar överlåtelsehandlingar och verkar som köpvittne.
- Kan verka som stadens representant i vissa fastighets-, markanvändnings- och byggandsärenden.
- Sköter övriga av stadsgeodeten tilldelade uppgifter.

Sökanden bör ha avlagt en lämplig examen vid högskola, yrkeshögskola eller tekniskt institut.
Sökanden förväntas ha goda muntliga och skriftliga färdigheter det ena inhemska språket och minst nöjaktiga färdigheter i det andra.
Tidigare erfarenheter av likartade arbetsuppgifter samt kunskaper i andra språk betraktas som meriter.

Vid besättandet av tjänsten tillämpas en prövotid på fyra (4) månader. Ett godtagbart läkarintyg bör uppvisas av den som väljs till tjänsten.

Organisaation kuvaus

Mätningsavdelningen utgör en enhet inom Staden Jakobstads tekniska sektor. som:
• Bereder stadens markpolitiska åtgärder för att säkra förutsättningarna för utvecklandet av samhällets olika funktioner
• Utvecklar och underhåller stadens lägesdatasystem
• Upprätthåller stadens fastighetsregister
• Sköter och utvecklar fastighetsbildningen inom detaljplaneområden
• Förvaltar stadens markegendom, sköter om markanskaffning och marköverlåtelser samt skogsbeståndet enligt en mångbruksplan
Inom avdelningen jobbar sammanlagt 14 personer.

Yhteystiedot

Stadsgeodet Anders Blomqvist, tel. 06-7863233 / 044-7851233
Arrenderådgivare Juha Gustafsson. tel. 06 786 3234