Skip to main content

Kuntasektorin palkat

4.5.2020 12:42

Kuntasektorin palkat

Tilastokeskus julkaisi raporttinsa vuodelta 2019 koskien kuntasektorin palkkoja. Tilastokeskuksen mukaan kuntasektorilla työskentelevien kokoaikaisten ja täyttä palkkaa saaneiden kuukausipalkkaisten palkansaajien säännöllisen työajan ansion mediaani oli 2 907 euroa kuukaudessa vuonna 2019. Kuntasektorin kokonaismediaaniansiot ilman tulospalkkioita olivat 2 947 euroa kuukaudessa. Kuntasektorilla matalimmin palkatun kymmenyksen säännöllisen työajan ansiot olivat 2 218 euroa tai vähemmän ja parhaiten palkatun kymmenyksen vähintään 4 328 euroa kuukaudessa.

Vuonna 2019 kuntasektorilla oli kuukausipalkkaisessa työssä reilut 447 000 henkilöä. Kokoaikaisia palkansaajia oli lähes 358 000. Noin 58 000 henkilöä eli 14 prosenttia oli osa-aikaisia. Kuntasektorin työntekijöistä oli vuonna 2019 määräaikaisessa työsuhteessa 23 prosenttia.

Hoiva- ja terveyspalvelut suurin ammattiryhmä

Hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijät, joihin kuuluvat esimerkiksi lastenhoitajat ja lähihoitajat, ovat kuntasektorin suurin ammattiryhmä. Hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijöitä oli noin 24 prosenttia kuntasektorin kuukausipalkkaisista eli reilut 98 000 henkilöä. Ryhmän säännöllisen työajan mediaaniansiot olivat 2 519 euroa kuukaudessa. Hoivapalvelu- ja terveydenhuollon työntekijöiden keskuudessa ansioiden vaihtelu oli melko pientä.

Terveydenhuollon asiantuntijoiden, johon kuuluvat esimerkiksi sairaanhoitajat, terveydenhoitajat ja kätilöt oli kuntasektorin kuukausipalkkaisista noin 17 prosenttia, reilut 69 000 henkilöä. Heidän säännöllisen työajan mediaaniansiot olivat 3 003 euroa kuukaudessa.

Terveydenhoidon erityisasiantuntijoita, joihin mm. lääkärit, osastonhoitajat, hammaslääkärit kuuluvat, oli kuntasektorin palkansaajista reilut 23 000 eli noin 6 prosenttia. Heidän säännöllisen työajan mediaaniansionsa olivat 5 163 euroa kuukaudessa. Terveydenhuoltoalan erityisasiantuntijoiden keskuudessa palkkaerot olivat suuria: matalimmin palkatun kymmenyksen ansiot olivat korkeintaan 3 316 euroa ja eniten ansaitsevan kymmenyksen ansiot olivat vähintään 7 906 euroa kuukaudessa.

Opettajia ja muita opetusalan erityisasiantuntijoita oli noin 79 000 eli 19 prosenttia koko kuntasektorin kuukausipalkkaisista. Heidän säännöllisen työajan mediaaniansionsa olivat 3 574 euroa kuukaudessa. Opettajien siirtyminen vuosityöaikajärjestelmään muuttaa peruspalkan ja säännöllisten ansioiden suhdetta. Vuosityöaikaan siirtyneillä peruspalkka on noussut aiemmasta keskimääräistä enemmän, mutta vastaavasti muiden lisien osuus on pienempi kuin aiemmin.

Lisät vaikuttavat

Peruspalkan lisäksi maksettavat lisät vaihtelevat kuntasektorilla. Säännöllisten lisien, kuten henkilökohtaisten sekä kokemus- ja työaikalisien osuus kokonaisansioista oli keskimäärin 15 prosenttia eli noin 500 euroa. Ei-säännöllisten lisien, kuten ylityölisien, varallaolo- sekä päivystyskorvausten osuus kokonaisansioista oli keskimäärin 3 prosenttia eli 100 euroa. Lisien määrät vaihtelevat ammattiryhmittäin.

Tuntipalkkaisten keskituntiansion mediaani 15,20 euroa

Säännöllisen työajan keskituntiansion mediaani työaikalisien kanssa oli tuntipalkkaisilla 15,20 euroa vuonna 2019. Tuntipalkkaisten säännöllisen työajan keskituntiansio pitää sisällään aikatyön ja urakkatyön ansiot, ilta- ja yötyölisät, vuoro- ja lauantaityökorotuksen sekä sunnuntaityökorotuksen. Tuntipalkkaisia työntekijöitä oli kuntasektorilla noin 6 500 henkilöä vuonna 2019. Tuntipalkkaisten lukumäärä on vähentynyt vuosittain. Vuodesta 2018 vuoteen 2019 tuntipalkkaisten määrä väheni noin 8 prosenttia. Tuntipalkkaisten ryhmään lasketaan esimerkiksi työnjohdollisessa asemassa olevia henkilöitä, sähkö- ja putkiasentajia, kunnossapito- ja korjaushenkilöstöä, autonkuljettajia, koneenkäyttäjiä, sekatyöläisiä sekä kausityöläisiä.

Avoimia työpaikkoja pääset tutkimaan tästä

Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntasektorin palkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0203. 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.4.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ksp/2019/ksp_2019_2020-04-27_tie_001_fi.html

Lisää tästä aiheesta

Lue lisää aiheista