test

Asiakasohjaajaa, ikääntyneiden palvelut / Klienthandledare, tjänster för äldre

Hakuaika päättyy  4.12.2023 12:00

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue hakee ASIAKASOHJAAJAA vakituiseen virkasuhteeseen 11.12.2023 alkaen tai sopimuksen mukaan. Virka sijoittuu ikääntyneiden asiakasohjaukseen.

Kiinnostaako sinua mielenkiintoinen ja vastuullinen työ ikääntyneiden asiakasohjauksessa? Haemme nyt uudistuvaan yksikköömme asiakasohjaajaa. Kehitämme parhaillaan alueellista asiakasohjaustamme ja tehtävänkuvasi muotoutuu kehitystyön edetessä. Tarjoamme nyt sinulle hyvän mahdollisuuden päästä mukaan aktiiviseen työyhteisömme kehittämään yhdessä tulevaisuuden asiakasohjausta.

Toimintamme keskiössä on asiakas ja asiakkaan tarpeet. Lähtökohtana on tukea ikääntyneen väestön hyvinvointia ja arjessa selviytymistä oikea-aikaisesti kevyimmän palvelun periaatteen mukaisesti. Perustehtävänämme on asiakkaiden laaja-alaiset palvelutarpeen arvioinnit sekä asiakkaiden ja heidän läheistensä ohjaus ja neuvonta. Tehtävänämme on varmistaa, että asiakas ohjataan tarvitsemansa tuen ja palveluiden piiriin. Arvioimme asiakkaiden tilannetta kokonaisvaltaisesti ja järjestämme asiakkaalle hänen tarvitsemansa palvelut, teemme palvelupäätökset ja koordinoimme palveluiden kokonaisuutta. Asiakasohjaajana työskentelet koko hyvinvointialueella.

Arvostamme työkokemusta ikääntyneiden asiakasohjauksesta. Odotamme sinulta hyviä verkosto- ja yhteistyötaitoja, sekä arvostamme hyvää organisointi- ja priorisointikykyä. Työssä korostuu myös joustavuus ja kyky reagoida nopeastikin muuttuviin tilanteisiin. Arvostamme ratkaisukeskeisyyttä sekä kykyä itsenäiseen päätöksentekoon myös yllättävissä tilanteissa. Työsi tukena on moniammatillinen työyhteisö. Tarjoamme sinulle joustavat työajat, liikunta- ja kulttuuriedun sekä työterveyshuollon palvelut Mehiläisessä.

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva sosiaalihuoltoalan tai terveydenhuoltoalan AMK-tutkinto tai aikaisempi opistoasteinen tutkinto sekä rekisteröinti sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden rekisteriin. Edellytämme toisen kotimaisen kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa sekä toisen kotimaisen kielen hyvä suullinen taitoa. Katsomme eduksi ikääntyneiden palveluiden sekä asiakasohjauksen tuntemuksen. Työ on liikkuvaa ja ajokortti sekä oman auton käyttö on tehtävässä välttämätöntä.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät SOTE-sopimuksen mukaan. Tehtävässä noudatetaan koeaikaa. Työaikamuoto on yleistyöaika. Tehtäväkohtainen palkka on 2924,84 e/kk + mahdolliset lisät. Tehtävässä on mahdollisuus osittaiseen etätyöskentelyyn.

Valitun on esitettävä hyväksyttävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä kuukauden kuluessa virkasuhteen aloittamisesta. Edellytämme tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

1.1.2024 alkaen valitun henkilön on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta annetun lain mukainen rikosrekisteriote.

Lisätietoja antaa Monica Sund, monica.sund@itauusimaa.fi tai 0440 555 380 (lomalla 20.11-26.11.2023) tai Hilkka Ylimartimo, hilkka.ylimartimo@itauusimaa.fi tai 040 484 4658.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueeseen kuuluu seitsemän kuntaa: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila ja Sipoo. Vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palveluista siirtyi kunnilta hyvinvointialueelle 1.1.2023. Hyvinvointialue työllistää yli 2 600 henkeä ja on yksi alueen suurimmista työnantajista.

** ** ** ** ** ** ** ** ** **

Östra Nylands välfärdsområde söker en KLIENTHANDLEDARE till ett ordinarie tjänsteförhållande med början 11.12.2023 eller enlig överenskommelse. Tjänsten placerar sig i klienthandledningen inom tjänster för äldre.

Är du intresserad av ett intressant och ansvarsfullt arbete inom klientledning för äldre? Vi söker nu en klienthandledare till vår förnyade enhet. Vår regionala klienthandledning håller på att utvecklas och uppgiftsbeskrivningen utformas i takt med utvecklingen av arbetet. Vi erbjuder för dig nu en god möjlighet att komma med i en aktiv arbetsgemenskap där vi utvecklar tillsammans framtidens klienthandledning.

Fokus i vår verksamhet ligger på kunden och kundens behov. Utgångspunkten är att stödja den äldre befolkningens välbefinnande och förmåga att klara sig i vardagen i rätt tid i enlighet med principen om den lättaste servicen. Vår grundläggande uppgift är att göra omfattande bedömningar av klienternas servicebehov samt att handleda och ge råd till klienterna och deras närstående. Vår uppgift är säkerställa att klienten vägleds att få det stöd och de tjänster som klienten behöver. Vi bedömer klienternas situation helhetsmässigt och ordnar de tjänster som klienten behöver, vi gör servicebesluten och koordinerar helheten av tjänsterna. Som klienthandledare är hela välfärdsområde ditt arbetsfält.

Vi värdesätter arbetserfarenhet inom de äldres klinthandledning. Vi förväntar oss av dig goda nätverks- och samarbetsförmåga och värdesätter god organisations- och prioritetsförmåga. I arbetet betonas också flexibilitet och förmåga att också snabbt kunna reagera på föränderliga situationer. Vi värdesätter lösningsorientering samt förmåga till självständigt beslutsfattande också i överraskande situationer. Ditt arbete stöds av en multiprofessionell arbetsgemenskap. Vi erbjuder dig flexibla arbetstider och motions- och kulturförmåner samt företagshälsovårdstjänster hos Mehiläinen.

Behörighetsvillkor är lämplig yrkeshögskoleexamen inom social- eller hälsovårdsbranschen eller tidigare examen på institutnivå samt registrering i registret över yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården. Vi förutsätter goda muntliga och skriftliga kunskaper i det ena samt goda muntliga kunskaper i det andra inhemska språket. Vi anser att kännedom om tjänster för äldre och klienthandledning är en fördel. Arbetet är rörligt, och i uppgiften är det nödvändigt att ha körkort och egen bil.

Anställningsvillkoren följer arbets- och tjänstekollektivavtalet för social- och hälsovårdssektorn (SH-avtalet). Uppgiften har en prövotid. Arbetstidsformen är allmän arbetstid. Den uppgiftsrelaterade lönen är 2924,84 e/månad + eventuella tillägg. I uppgiften finns möjlighet till arbete delvis på distans.

Den valda ska inom en månad från det att tjänsteförhållandet inleddes lägga fram en godtagbar bedömning av företagshälsovården när det gäller den valdas förutsättningar att sköta uppgifter som hör till arbetet. Vi kräver det vaccinationsskydd som avses i 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Innan den valda personen tar emot uppdraget ska hen visa upp ett straffregisterutdrag i enlighet med lagen om tillsyn över social- och hälsovården. Detta gäller från och med 1.1.2024.

Mer information Monica Sund, monica.sund@itauusimaa.fi eller 0440 555 380 (semester 20.11-26.11.2023) eller klienthandledningens serviceansvarig Hilkka Ylimartimo, hilkka.ylimartimo@itauusimaa.fi eller 040 484 4658.

Östra Nylands välfärdsområde omfattar sju kommuner: Askola, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila och Sibbo. Ansvaret för social- och hälsovårdstjänsterna och räddningsväsendet övergick från kommunerna till välfärdsområdet 1.1.2023. Välfärdsområdet sysselsätter över 2 600 personer och är en av de största arbetsgivarna i området.

Monica Sund, monica.sund@itauusimaa.fi tai 0440 555 380 (lomalla 20.11-26.11.2023) tai Hilkka Ylimartimo, hilkka.ylimartimo@itauusimaa.fi tai 040 484 4658.

Kaikki organisaation avoimet työpaikat

Työnantaja

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue tuottaa ja järjestää julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut alueellaan, johon kuuluu seitsemän kuntaa: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila ja Sipoo.

Tutustu työnantajaan