test

Vi söker en avdelningsskötare för en fast anställning till Stengårds seniorcenters svenskspråkiga bedömnings- och rehabiliteringsenhet. Vår nuvarande avdelningsskötare flyttar till utvecklingsteamet för Apotti.

Vid Stengårds seniorcenter finns det två enheter för bedömning och rehabilitering, fem enheter för långtidsboende, två dagverksamhetsenheter samt Kampens servicecentral.

I uppgiften som ledare för bedömnings- och rehabiliteringsenheten ansvarar du för kvaliteten av vårdarbetet, kundorientering, kundernas säkerhet, personalens ledarskapsfärdigheter, ledande av personal, korrekt fördelning av resurser samt verksamhetens planering och uppföljning.

Enheten har 20 kunder, varav hälften är hör till bedömnings- och rehabiliteringen och hälften till korttidsvården. Målet är att stödja kundernas funktionsförmåga, rehabilitering samt kundernas funktion i det egna hemmet. Det rehabiliterande- och vårdarbetet genomförs i form av mångprofessionellt samarbete med teamet och nätverksarbete.

Som förperson får du stöd av kollegorna samt är del av ledargruppen på nio personer vid Stengårds seniorcenter. För att lyckas i uppgiften behövs färdighet att hantera helheter och utveckla verksamheten genom kunskapshantering (fi: tiedolla johtaminen) med stöd av ledningen.

Behörighetskrav:

Magister i hälsovetenskaper eller högre yrkeshögskoleexamen som innehåller minst 30sp i utvecklings- och ledarskapsstudier.
Äldre specialsjukskötarexamen eller lämplig högskoleexamen inom området för social- och hälsovård eller tidigare högskoleexamen kompletterad med lämplig ledarskapsutbildning.

I uppgiften förutsätts legitimation i Finland enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 559/1994.

Den som utför kliniskt vårdarbete ska ha medicinsk kompetens som krävs enligt avdelningens medicinplan.

Språkkravet är goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska, samt nöjaktiga muntliga kunskaper i svenska.

Den sökande ska före anställningen förete företagshälsovårdens bedömning om sina förutsättningar att sköta uppgiften.

Uppgiften förutsätter vaccineringsskydd i enlighet med § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar.

Som merit räknar vi god förståelse och hantering av rehabiliteringshelheter, erfarenhet av ledarskapsuppgifter samt LEAN-kompetens. Framgång i uppgiften underlättas av ett aktivt utvecklingssätt, närverksförmåga, goda samarbetsförmågor och kommunikationsfärdigheter på svenska. Vi värdesätter flexibilitet, organisationsförmåga samt förmåga att agera i föränderliga situationer.

Läs mer

https://www.hel.fi/sote/enheterna-sv/seniorcentraler/stengard/

Mer om arbetsgivaren
  • Social-och hälsovårdssektorn, Södra serviceområdet, Stengårds seniorcenter, Avdelning 4
  • JobbFast anställning
  • SOTE-03-28-22
  • 1.3.2022
  • 3151,48 €/mån
  • 11.1.2022 - 31.1.2022 15:00
  • Chefsjobb inom hälsovårdHelsingforsNyland

Kontaktinformation

Claudia Hellström tel. 050 338 0662 eller Piia Sneck tel. 040 637 7296

Lär dig mer om oss

Social-och hälsovårdssektorn, Södra serviceområdet, Stengårds seniorcenter, Avdelning 4

Helsingfors social- och hälsovårdssektor är den ledande aktören och reformatorn inom social- och hälsovården i Finland. Tillsammans bygger vi upp social- och hälsovårdstjänster som medborgarna också i framtiden vill välja. Våra tjänsters tillgänglighet, verkningsfullhet och produktivitet samt personalupplevelsen förbättras snabbt. Vi fäster speciell uppmärksamhet vid tjänster för de mest utsatta befolkningsgrupperna.


Adress: Sibeliusgatan 14, 00260 Helsinki

Sinulle suositellut työpaikat