Skip to main content
test

Tule meille Utsjoen kuntaan ikäihmisten avopalveluohjaajaksi!

Utsjoella on haettavana AVOPALVELUOHJAAJAN VIRKA.

Asuinympäristönäsi sinulla on rajaseudun upea kahdeksan vuodenajan Lappi patikointi- ja hiihtomaastoineen sekä metsästys- ja kalastusmahdollisuuksineen. Meillä on kunnassa upouudet koulurakennukset, pienet luokat ja rauhallinen ja turvallinen ympäristö lapsille. Utsjoella melu, jonot ja kiireinen elämäntapa jäävät taakse.

Kunnassamme on 65 vuotta täyttäneitä asukkaita noin 300 ja heistä reilulla sadalla on kotiin annettavat palvelut tukenaan. Avopalveluohjaajan tehtäviin kuuluvat ikääntyvän väestön palveluiden kehittäminen, kotiin annettavien palveluiden toiminnan organisointi, palveluohjaus, palvelusuunnitelmien ja palvelupäätösten tekeminen sekä vammaispalveluiden kehittäminen yhteistyössä sosiaalityöntekijän kanssa. Myös kotisairaanhoitaja ja hoitotyön johtaja on keskeinen yhteistyökumppanisi. Meillä on käytössä toimintakyvyn arvioinnissa RAI-ohjelma.

Lisäksi avopalveluohjaajan työhön kuuluu erilaisten tukipalvelujen, kuten omaishoidon tuen järjestäminen, ikäihmisten perhehoidon kehittäminen, kuljetuspalvelut, palveluasuminen, 18-vuotta täyttäneiden vammais- ja kehitysvammapalvelujen järjestäminen sekä vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston kokouksiin osallistuminen.

Arvostamme ihmisläheistä työotetta ikäihmistemme parhaaksi ja aitoa motivaatiota tehdä töitä heidän kanssaan. Toivomme sinulta myös kehittämismyönteisyyttä, hyviä työyhteisö- ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Erityiseksi ansioksi katsomme saamen kielen ja kulttuurin tuntemuksen ja kiinnostuksen / halun oppia näistä lisää, sillä Utsjoen kunnan asukkaista noin puolet on saamenkielisiä.

Viran kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 8 §:n mukainen pätevyys ja alan tuntemus. Viranhoito edellyttää oman auton käyttömahdollisuutta, koska Utsjoen kunta on laaja ja välimatkat ovat pitkät. Saamen kielen taito katsotaan erityiseksi ansioksi.

Tehtäväkohtainen palkka on 3000€ / kk, lisäksi maksetaan maksetaan SOTE-sopimuksen mukaiset lisät. Utsjoen kunta maksaa saamen kielen taidosta kielilisää työntekijöilleen: suullisesta taidosta 125 € /kk ja sekä kirjallisesta että suullisesta taidosta 150 € /kk.

Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Valitun on toimitettava ennen viran vastaanottamista hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä selvitys tartuntatautilain mukaisesta kattavasta rokotussuojasta mukaan luettuna Tartuntatautilain § 48a mukainen suoja Covid-19 tautia vastaan.

Virka täytetään 1.9.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Nanna Miettunen puh. 040 574 8499 tai vt.sosiaalityöntekijä- avopalveluohjaaja Emmi Saastamoinen puh. 040 843 6216, sähköposti on: etunimi.sukunimi@utsjoki.fi

Hakemukset liitteineen pyydetään lähettämään 1.8.2022.2022 klo 15.00 mennessä: https://www.kuntarekry.fi kautta. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista toimittaa sähköisesti kuntarekryn kautta, hakemuksen liitteineen voi toimittaa myös osoitteella: Utsjoen kunta, PL 41, 99981 Utsjoki. Kuoreen merkintä: Hakemus avopalveluohjaajan virkaan. Hakemusasiakirjoja ei palauteta.
---

Boađe midjiide Ohcejoga gildii vuorasolbmuid rabasbálvalusa jođiheaddjin!

Ohcejogas lea ohcanláhkai RABASBÁLVALUSA JOĐIHEADDJI VIRGI.
Beasat ássat čáppa gávcci jagiáiggi rádjeguovllus Sámis, gos gávdnojit valjis vánddardan- ja čuoiganeatnamat sihke meahcce- ja guollebivdovejolašvuođat. Min gielddas leat ođđa skuvlavisttit, smávva luohkát ja ráfálaš ja oadjebas biras mánáide. Ohcejoga muosálaš birrasis bállet bisánit ja ráfáidit.
Min gielddas leat 65 jagi deavdán ássit sullii 300 ja sis badjelaš čuođis leat doarjjan ruoktobálvalusat. Rabasbálvalusa jođiheaddji bargguide gullet vuorasmuvvi olbmuid bálvalusaid ovddideapmi, ruoktobálvalusaid organiseren, bálvalusjođiheapmi, bálvalusplánaid ja bálvalusmearrádusaid dahkan sihke doaibmahehttejuvvon olbmuid bálvalusaid ovddideapmi ovttas sosiálabargiin. Maiddái ruoktobuohccedikšár ja dikšunbarggu hoavda leaba du lagaš oktasašbargoguoimmit. Mii geavahit doaibmannávccaid árvvoštallamis RAI-prográmma.
Dan lassin rabasbálvalusa jođiheaddji bargui gullet iešguđetlágan doarjjabálvalusaid, dego oapmahašdikšundoarjaga ordnen,vuorasolbmuid bearašdivššu ovddideapmi, fievrridanbálvalusat, bálvalusássan, badjel 18-jahkásaš doaibmahehttejuvvon olbmuid ja čálgováttolaččaid bálvalusaid ordnen ja boarrásiidráđi ja váttolašolbmuidráđi čoahkkimiidda searvan.
Mii atnit árvvus bargovuogi, mii váldá min boarrásiid buresveadjima vuhtii ja albma movtta bargat singuin. Mii doaivut ahte leat gearggus ovddidit doaimmaid, ahte dus gávdnojit buorit bargosearvvuš- ja gulahallandáiddut ja návccat bargat iešheanalaččat. Erenomáš ánsun geahččat sámegiela ja -kultuvrra dovdamuša ja gearggusvuođa oahppat dain lasi, daningo Ohcejoga gieldda ássiin sullii bealli leat sámegielagat.
Virggi gelbbolašvuođagáibádussan lea gelbbolašvuohta ja suorggi dovdan sosiálafuolahusa ámmátolbmuin addon lága 817/2015 8 §:a mielde. Virggi dikšuma eaktun lea iežas biilla geavahanvejolašvuohta, dasgo Ohcejoga gielda lea viiddis ja mátkkit leat guhkit. Sámegiela máhtu gehččo erenomáš ánsun.
Bargui gullevaš bálká lea 3000 € / mb, man lassin máksojuvvojit lasit SODE-soahpamuša mielde. Ohcejoga gielda máksá sámegiela máhtus giellalasi bargiidasas: njálmmálaš máhtus 125 € / mb ja čálalaš ja njálmmálaš máhtus 150 € / mb.
Virggis lea guđa mánotbaji geahččalanáigi. Virgái válljejuvvon galgá ovdal virggi vuostáiváldima ovdanbuktit dohkkehahtti doaktárduođaštusa dearvvasvuođadilistis. Dan lassin válljejuvvon olbmos galgá leat fámus njoammudávdalága 48§:s mearriduvvon boahkuhansuodji sihke suodji Covid-19 dávdda vuostá.
Virgi devdojuvvo 1.9.2022 rájes dahje soahpamuša mielde.
Lassedieđuid addá vuođđodorvohoavda Nanna Miettunen tel. 040 574 8499 dahje vd. sosiálabargi-rabasbálvalusa jođiheaddji Emmi Saastamoinen tel. 040 843 6216, e-poasta lea: ovdanamma.sohkanamma@utsjoki.fi
Bivdit sáddet ohcamušaid mildosiiguin 1.8.2022.2022 dmu 15.00 rádjai: https://www.kuntarekry.fi bokte. Jus ohcamuša ii leat vejolaš doaimmahit elektrovnnalaččat kuntarekry bokte, ohcamuša mildosiiguin sáhttá doaimmahit maiddái čujuhusain: Ohcejoga gielda, PL 41, 99981 Ohcejohka. Merke konfaluhttii: Hakemus avopalveluohjaajan virkaan/ Ohcamuš rabasbálvalusa jođiheaddji virgái. Ohcamušáššegirjjit eai máhcahuvvo.

Lisätietoja

http://www.utsjoki.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Perusturvajohtaja Nanna Miettunen puh. 040 574 8499 tai vt.sosiaalityöntekijä- avopalveluohjaaja Emmi Saastamoinen puh. 040 843 6216, sähköposti on: etunimi.sukunimi@utsjoki.fi

Lisätietoja

Utsjoen kunta

Utsjoki (pohjoissaameksi Ohcejohka) on Suomen pohjoisin ja ainoa saamelaisenemmistöinen kunta. Asukkaita kunnassa on 1260. Utsjoen naapurikunnat ovat Inari sekä Norjan puolella Karasjoki, Tana ja Nesseby, joiden kanssa tehdään yhteistyötä palveluiden järjestämisessä. Alueen ainutlaatuinen luonto ja värikkäät tapahtumat antavat aikaa ja tilaa rentoutumiselle muun muassa monipuolisten luontoharrastusten parissa.


Osoite: Luossatie 1, 99980 Utsjoki

Sinulle suositellut työpaikat