test
Bygglovsarkitekt, 2 tjänster - Turun kaupunki

Vi har inrättat nya vakanser inom ansvarsområdet för byggnadstillsyn! Vi söker två bygglovsarkitekter för nya ordinarie tjänsteförhållanden till ansvarsområdet för byggnadstillsyn.

Byggnadstillsynens väsentliga uppgift är att se till att gällande lagar, förordningar och andra bestämmelser iakttas vid planeringen och genomförandet av byggandet. När det gäller en gammal och livlig stad som Åbo är det viktigt att byggnaderna passar in i den byggda miljön. Bygglovsarkitektens huvudsakliga uppgift är att förbereda och fatta beslut om ansökningar för bygg- och andra tillstånd, samt att ge råd och vägleda kunder. Distansarbete är möjligt.

Behörighetsvillkor för tjänsterna är arkitektexamen eller byggnadsarkitektexamen samt erfarenhet av planering av byggnader eller byggnadstillsyn. I uppgiften värdesätter vi planeringserfarenhet och förmåga att kunna gestalta stora helheter. Vi önskar också att du har ett aktivt och kundvänligt arbetssätt samt förmåga att samarbeta inte bara med yrkespersoner inom byggbranschen, utan också med engångsbyggare och kommuninvånare.

Tjänsterna tillsätts med en prövotid på sex (6) månader. De valda ska innan tjänsterna mottages, uppvisa godtagbart läkarintyg från företagshälsovården över sitt hälsotillstånd.

För att främja jämlikhet och likabehandling använder Åbo stad anonym rekrytering. I praktiken innebär detta att man i det första skedet av rekryteringsprocessen inte ska inkludera uppgifter om till exempel ålder, modersmål eller kön i svaren på de öppna frågorna i arbetsansökningen. Även om en del av dessa uppgifter frågas för bakgrundsinformation, syns de inte i den anonyma ansökningsrapporten för den rekryterande chefen. Målet med anonym rekrytering är att rikta uppmärksamheten på den sökandes yrkesmässiga kunnande och arbetserfarenhet.

Läs mer

http://www.turku.fi/sv

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Bygglovschef Maria Paukio, tfn 044 907 4062 ons., to. och fre. samt chef för byggnadstillsynen Annika Alppi, tfn 040 130 5803 Alla e-post i formen förnamn.efternamn@turku.fi
Inlämning av ansökan: Ansökningarna lämnas elektroniskt via Sök anställning. Förutom elektroniskt kan du skicka ansökan per post till adressen Stadsmiljösektorn, registratorskontoret, PB 355, 20101 Åbo före ansökningstiden går ut.

Lär dig mer om oss

Åbo stad, Stadsmiljösektorns servicehelhet, tillstånd och tillsyn, byggnadstillsyn

Välkommen att delta i arbetet med att bygga upp det framtida Åbo.

I Åbo görs historia även idag. Åbo är en trivsam och karismatisk universitetsstad som förnyas och växer kraftigt. Målet för staden är att på ett hållbart sätt främja stadsbornas livskvalitet och stadens näringsliv.

Åbokoncernen är den största arbetsgivaren i regionen med cirka 11 000 anställda som arbetar med uppgifter som kräver mångsidig yrkeskunskap.

Åbo har som mål att bli klimatneutralt före 2029.


Adress: Puolalankatu 5, 20100 Turku

Sinulle suositellut työpaikat