Skip to main content
test
Chef för barnskyddet - Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä

Vi söker
en chef för barnskyddet till samkommunen för Österbottens välfärdsområde för tiden 15.8.2022-31.8.2023.

Chefen för barnskyddet leder barnskyddsarbetet i Österbottens välfärdsområde. Barnskyddet omfattar bl. a stödåtgärder inom öppenvården, omhändertagande, placeringar och eftervård. I barnskyddshelheten ingår till exempel familjevård och fyra barnskyddsenheter. Chefen för barnskydd leder även Österbottens social- och krisjour. Barnskyddschefen deltar i planeringen, utvecklingen och utvärderingen av den mångprofessionella social- och hälsovårdsservicen, samt deltar i produktionen av information som stöd för ledningen (strukturellt socialt arbete). Barnskyddschefen är den enligt 13 § i barnskyddslagen avsedda beslutande tjänsteinnehavaren som beslutar om barnskyddsåtgärder.

Centrala arbetsuppgiftshelheter är huvudansvar för planering av klientarbetet, personaladministration, ekonomiförvaltning, utveckling och samarbete, sakkunnig i barnskyddfrågor samt övriga förmannauppgifter. Du rapporterar till socialdirektören i personalärenden och till verksamhetsområdesdirektören i verksamhets- och ekonomiärenden.

Barnskyddet finns inom resultatområdet barn- och familjeservice i verksamhetsområdet Social och hälsocentral. Inom verksamhetsområdet erbjuds hälso-och sjukvård samt socialvårdstjänster på verksamhetspunkter som finns nära klienten.

Vi värdesätter erfarenhet av förmanna-arbete, god kommunikations- och samarbetsförmåga samt gedigen erfarenhet av barnskyddsarbete. Vi värdesätter också erfarenhet av att leda större helheter, erfarenhet av utvecklingsarbete och genomförande av förändringsprocesser.


Behörighetskrav:
Lämplig högre högskoleexamen i vilken ingår, eller har avlagts separat, huvudämnesstudier eller studier i socialt arbete på universitetsnivå. Legitimerad socialarbetare (enligt Lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården 817/2015, § 7 § och § 9).
God förmåga att i tal och skrift använda det andra inhemska språket som inte är den sökandens modersmål.

Den valda ska uppvisa ett sådant straffregisterutdrag som avses i 6 § 2 mom. i straffregisterlagen. Den valda ska enligt § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) ha ett giltigt vaccinationsskydd.

Prövotid tillämpas.

Läs mer

http://www.osterbottensvalfard.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Chef för barnskyddet Jussi Björninen
tel. 0400 860 096
Socialdirektör Carina Nåls
tel. 040 623 7573
fornamn.efternamn@ovph.fi

Lär dig mer om oss

Österbottens välfärdsområde

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde som består av tretton kommuner i Österbotten tillhandahåller den social- och primärvård samt specialiserade sjukvård som ordnas i regionen.


Adress: Österbotten, 65100 Vaasa
Samkommunen för Österbottens välfärdsområde - Panostamme perehdytykseen Introlla

Sinulle suositellut työpaikat