Chef för familjestödscenter - Lohjan kaupunki

Chef för familjestödscenter - Lohjan kaupunki

Serviceenheten för social- och specialservice för barn, unga och familjer söker till socialservicen för barnfamiljer till en nyinrättad tjänst en chef för Ojamo familjestödscenter.

Huvuduppgiften för chefen för familjestödscentret är att ansvara för närmaste chefens uppgifter i familjestödscentret i fråga om stödtjänsterna samt personalen på mottagningsavdelningarna.
Chefen ansvarar för enhetens ekonomi- och personalförvaltning, leder sakkunnigarbetet för krävande klientarbete samt organiserar och utvecklar tjänsterna i Ojamo familjestödscenter i sektorsövergripande samarbete.
Enheten tillhandahåller kortvariga tjänster inom vården utom hemmet (mottagningsverksamhet), stödinsatser inom öppenvården, effektiviserat familjearbete, verksamhet med yrkesutbildade stödpersoner, övervakade/stödda träffar och familjerehabilitering.

Chefen för Ojamo familjestödscenter ansvarar för enhetens tjänsteproduktion. Arbetet förutsätter arbetserfarenhet och kompetens i ekonomi- och personalledning samt god kännedom om servicesystemet för barn, unga och familjer. Arbetet förutsätter utmärkta interaktions-, förhandlings- och samarbetsfärdigheter i rollen som chef. Tidigare erfarenhet/kunskap om barnskyddsarbete, familjeterapeutiskt arbete och kännedom om lagstiftning är en förutsättning för framgång i arbetet. Vi uppskattar en positiv attityd till utveckling samt kännedom om den systemiska barnskyddsmodellen.

Det grundläggande uppdraget för sektorn Välfärd i Lojo är att arbeta för att Lojoborna kan leva ett lyckligt liv. Sektorn producerar klientorienterat tjänster i vardagen av hög kvalitet för alla invånare i staden och främjar deras helhetsmässiga välmående. Sektorn betjänar klienten på det sätt som klientens livssituation förutsätter.

Lojo utvecklar service för barnfamiljer enligt ett av regeringens spetsprojekt, Programmet för utveckling av barn- och familjetjänster (LAPE). Målet är att ta fram större barn- och familjeorientering, bättre genomslag, högre kostnadseffektivitet och bättre sammanjämkning i servicen samt omdana organisationskulturen. I Lojo ges de tjänster som är avsedda för barnfamiljer genom regionala insatser, ett tvärprofessionellt samarbete nära barnen och familjerna. Lojo har fått Unicefs utmärkelse En barnvänlig kommun.

Kom och utveckla med oss tjänsterna vid familjestödscentret i Lojo. Vi söker precis dig till Lojo till vårt tvärprofessionella team där man tillsammans med klienten och familjen söker lösningar utifrån en fleraktörsplattform. Målet är att tillämpa principerna för det systemiska tänkandet och de metoder som stöder tänkandet så att de ger ett perspektiv som på ett konkret sätt styr familjesocialarbetet och barnskyddsarbetet.

Som stöd i ditt arbete har du ett tvärprofessionellt team med socialarbetare, socialhandledare, avdelningarnas ansvariga handledare, familjeterapeut, psykolog, psykiatrisk sjukskötare, familjemedarbetare samt yrkesutbildade stödpersoner.

Vi erbjuder regelbunden arbetshandledning, möjligheter att konsultera specialsakkunniga, chefernas stöd samt en välfungerande företagshälsovård.

Behörighetsvillkor: En lämplig högskoleexamen (t.ex. socialarbetarbehörighet enligt lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården 817/2015 (7 §, 32 §), kännedom om området och tillräcklig ledningsförmåga.

Lönen är 3 956,88 € euro/mån. enligt AKTA.

Den som väljs till tjänsten ska före tillträdet visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 momentet i straffregisterlagen samt ett intyg över sitt hälsotillstånd från Lojo stads företagshälsovård. Vid tillsättningen av tjänsten tillämpas en prövotid på 6 månader.

Lojo stad är en rökfri arbetsplats.

Läs mer

http://www.lohja.fi

Mer information: 29.7.-2.8.2019
Chef för barnfamiljearbete Päivi Känkänen tfn. 044 374 1225, paivi.kankanen@lohja.fi
Vi ber att sökande i fösta hand lämnar in en elektronisk ansökan på adressen www.kuntarekry.fi inom utsatt tid. Du kan också lämna in en skriftlig ansökan senast 2.8.2019 kl. 15.00 till adressen: Lojo stad/Lojo rekrytering, PB 71, 08101 Lojo. Märk kuvertet LOH-09-121-19. Skriftliga ansökningar återsänds inte.

Lojo stad, Välfärd, Socialservicen
Adress: Lojo

Lojo är en trygg insjöstad i västra Nyland, nära storstadens puls. Lojo erbjuder ett rikt utbud av evenemang och ligger centralt i södra Finland, ungefär en halvtimme från huvudstadsregionen.
Trivsamma boendemiljöer, mångsidig kultur, högklassig kompetens och ett konkurrenskraftigt näringsliv skapar förutsättningar för invånarnas och de anställdas välbefinnande.
Lojo har cirka 48 000 invånare och mer än 3 000 anställda.

Mer om arbetsgivaren