Enhetschef, Villa Piipari - Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala

Runosbackens äldrecenters Villa Piipari är en enhet med 36 platser med delvis effektiverat serviceboende och delvis åldringshemsboende. De flesta invånare i Villa Piipari har en avancerad demenssjukdom. Därför räknas psykiatrisk kompetens och särskilt kunnighet inom vård av minnessjuka som meriter i enhetschefens arbete. Enhetschefens arbete i åldringars boendeservice förutsätter ett självständigt arbetsgrepp, entusiasm för att utveckla verksamheten och vårdarbetets kvalitet, god samarbetes- och växelverkansförmåga samt förmåga och vilja att arbeta i yrkesövergripande samarbete i ett brett fält. Enhetens verksamhet utvecklas hela tiden för att även bättre tillgodose de minnessjukas behov av boende och vård i Åbo.

Enhetschefen närleder sin enhets verksamhet, boendeprocesser och personal. Ledning av invånarprocesser och verksamhetsprocesser styrs av åldringslagen, kvalitetsrekommendationer och Åbo stads åldringsserviceplan. Enhetens chef ansvarar för frågor rörande boendetrygghet (som läkemedelstillstånd, utrymningstrygghet, arbetsskiftesplaneringens spelregler), personalens kunnande (handledning, utbildning) och anhörigsamarbetet samt uppföljning av enhetens kostnader och i enheten upprätthålla diskussion om kostnadseffektivitet. Invånarens vård grundar sig på en individuell vårdplan och målet är att främja invånarens fysiska, psykiska, kognitiva och sociala funktionsförmåga. Vid bedömningen av invånarens vård- och omsorgsbehov används RAI (Resident Assessment Instrument) bedömningssystemets mätare. Målet är att upprätthålla invånarens funktionsförmåga och resurser. Enheten ligger i Runosbackens stadsdel på adressen Varusmestarintie 14, 20360 Åbo.

Behörighetskravet är en högskoleexamen som lämpar sig för uppgiften, kännedom om branschen och tillräcklig ledarförmåga.

Dessutom förutsätter vi vaccinationsskydd i enlighet med 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Läs mer

http://www.turku.fi

Mer om arbetsgivaren

Boendeservicens chef Soile Lahtonen-Kiviranta tfn. 050 558 3656, soile.lahtonen-kiviranta@turku.fi
Inlämning av ansökan: Ansökan ska lämnas in elektroniskt via länken Sök anställning. Skriftliga ansök-ningar ska före utgången av ansökningstiden skickas till: Åbo stads välfärdssektor, registratorskontoret, PB 670, 20101 ÅBO

Åbo stad, Välfärdssektorn, Service för äldre och handikappservice, Äldreservice, Boendeservice för äldre, Äldrecenter 1, Runosbacken, Villa Piipari
Adress: Varusmestarintie 14, 20360 Turku

Välkommen att delta i arbetet med att bygga upp det framtida Åbo.

I Åbo görs historia även idag. Åbo är en trivsam och karismatisk universitetsstad som förnyas och växer kraftigt. Målet för staden är att på ett hållbart sätt främja stadsbornas livskvalitet och stadens näringsliv.

Åbokoncernen är den största arbetsgivaren i regionen med cirka 11 000 anställda som arbetar med uppgifter som krä-ver mångsidig yrkeskunskap.

Åbo har som mål att bli klimatneutralt före 2029.