test

Erikoislääkäri, yliopistollinen sote-keskus

Hakuaika päättyy  1.2.2023 14:00

Varsinais-Suomen hyvinvointialue Varhassa on alkamassa uuden toimintakykypoliklinikan pilotointi. Sen tavoitteena on toiminnallisia häiriöitä, väsymysoireita ja long covidia sairastavien potilaiden oikea-aikainen tutkimus-, hoito- ja kuntoutus oikeassa paikassa kustannusvaikuttavasti, potilaiden toimintakyvyn (sis. opiskelu- ja työkyvyn) ja elämänlaadun parantaminen sekä alueen toimijoiden koulutus ja osaamisen lisääminen kyseisistä potilasryhmistä. Ajatuksena on, että uusi toimintakykypoliklinikka toimii alueen keskitettynä yksikkönä uudessa yliopistollisessa sote-keskuksessa perus- ja erikoissairaanhoidon välimaastossa hoitaen vaativimpia potilaita ja toimien myös alueen konsultaatio- ja koulutusyksikkönä.
Toimintakykypoliklinikan pilotointi on osa Varsinais-Suomen kestävän kasvun (RRP) hanketta (Investointi 1), jossa suunniteltavien toimenpiteiden tavoitteena on edistää hoitotakuun toteutumista sekä koronavirustilanteen aiheuttamaa sosiaali- ja terveydenhuollon hoito-, kuntoutus- ja palveluvelan purkamista heikossa ja haavoittuvassa asemassa olevien asiakas/potilasryhmien osalta.

Toimintakykypoliklinikalle rekrytoidaan moniammatillinen ja monialainen erityisosaamistiimi, jonka toiminnallisena vetäjänä nyt haettava erikoislääkäri toimii. Alustavana ajatuksena on, että tiimiin kuuluu hänen lisäkseen toinen erikoislääkäri, projektikoordinaattori sairaanhoitaja, fysioterapeutti, toimintaterapeutti, psykologi / neuropsykologi, sosiaalityöntekijä, kuntoutusohjaaja, osastonsihteeri ja mahdollisesti jatkossa myös erikoistuva lääkäri. Tehtävään voi sisältyä myös tiimin lääkärien esihenkilön rooli.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä ja erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla sekä hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito ja tyydyttävä suullinen ja kirjallinen ruotsin kielen taito.

Voit siis olla esim. yleislääketieteen, neurologian, fysiatrian tai muun soveltuvan erikoisalan erikoislääkäri, joka tuntee paloa uuden toiminnan luontiin ja kehittämiseen sekä merkitykselliseen työhön toiminnallisia häiriöitä, väsymysoireita ja long covidia sairastavien potilaiden kanssa.
Tehtävässä onnistuminen edellyttää hyviä verkostoitumis- ja vuorovaikutustaitoja, oma-aloitteisuutta, itsenäistä työotetta sekä organisointikykyä. Voit olla kiinnostunut myös tutkimustyöstä.

Eduksi katsotaan:
-kokemus potilastyöstä
-kokemus toiminnallisia häiriöitä, väsymysoireita tai long covidia sairastavien potilaiden hoidosta ja kuntoutuksesta
-sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän tuntemus
-vuorovaikutus-, viestintä- ja verkostoitumistaidot
-kyky innovoida ja innostaa henkilöstöä

Tehtävä on kokoaikainen ja alkaa 1.2.2023 tai sopimuksen mukaan.


Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä ja erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla

Varhan työntekijät saavat valita itselleen mieluisan työsuhde-edun kolmesta vaihtoehdosta, jotka painottuvat eri tavoin liikunta-, hyvinvointi-, kulttuuri-, työmatka- ja/tai lounasedun kesken.

Noudatamme tartuntatautilain 48§ mukaisia vaatimuksia työntekijöiden rokotussuojasta, joka koskee sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa työskenteleviä.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle virkaan/työsuhteeseen valitulta pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus.

Varsinais-Suomen hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen järjestämisestä 1.1.2023 alkaen. Hyvinvointialuetta rakentavat yhdessä kaikki 27 kuntaamme, sairaanhoitopiiri, erityishuollon palvelut sekä pelastuslaitos.

Meistä tulee noin 23 000 asiantuntijan uusi työpaikka - yksi maamme suurimmista työnantajista. Me huolehdimme siitä, että kaikki alueemme puoli miljoonaa ihmistä saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä turvaamme pelastustoimen.

Teemme töitä kaikkia koskettavien tärkeiden asioiden parissa!

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen yliopistollisen sote-keskuksen palvelujohtaja Susanna Laivoranta-Nyman, puh. 050 511 1734 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@varha.

Organisaation työpaikat

Lorem ipsum dolor

Työnantaja

Varsinais-Suomen hyvinvointialue (Varha) on yksi Suomen suurimmista työnantajista. Me 23 000 Varsinais-Suomen sosiaali-, terveys- ja pelastusalan tekijää turvaamme, parannamme ja pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä. Tarjoamme merkityksellistä työtä kaupunkien, maaseudun, saariston ja meren rikastamalla uniikilla alueella. Yliopistollisessa ja kaksikielisessä työyhteisössämme on lähes 800 eri ammattinimikettä. Toimimme keskeisten arvojemme mukaisesti – ystävällisesti ammattitaidolla, arvostavan yhdenvertaisesti ja vastuullisen vaikuttavasti. #hyvintekijät Tutustu työnantajaan