Erityisopettaja, viransijaisuus - Espoon kaupunki

Erityisopettaja, viransijaisuus - Espoon kaupunki

Tehtävän kuvaus: Haemme joukkoomme aktiivista ja kehittävän ja positiivisen työotteen omaavaa alakoulukokemusta omaavaa laaja-alaista erityisopettajaa mukavaan työyhteisöön luokka-asteille 1-6. Aarnivalkean koulu on noin 300 oppilaan sekä 25 aikuisen alakoulu, joka toimii Tapiolan Silkkiniityn laidalla. Koulumme saa uudet tilat elokuuksi 2019. Aarnivalkea on monipuolinen yleiskoulu, joka tukee oppilaiden yhteistyötaitojen kehittymistä ja antaa heille monipuolisia valmiuksia vastata muuttuvan ympäristön haasteisiin. Koulussa opiskellaan ranskan ja englannin kieltä jo ensimmäisestä vuosiluokasta alkaen. A2-kielenä voi opiskella saksaa ja englantia, B1-kielenä ruotsia. Yleisopetuksen lisäksi koulussa toimii kuntouttavat pienluokat. Palvelussuhde alkaa elokuussa 2019.
Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun erityisopettajan kelpoisuus. Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Vakinaisia virkoja täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa.Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto luokanopettajan koulutusohjelmasta tai muu kasvatustieteellisen alan tutkinto ja mitkä ovat sivuaineopinnot ja opintoviikkojen määrä. Jos tutkinto ei ole luokanopettajan koulutuksesta tulee hakijan merkitä muu opettajan koulutuksensa tai muut tutkintonsa mahdollisimman selkeästi sekä todistus opettajan pedagogisista opinnoista ja todistus monialaisten opintojen suorittamisesta. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus.
Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään hyviä yhteistyötaitoja.
Arvostamme hakijan:-vahvaa pedagogista osaamista ja kokemusta erityisopettajan työstä alakoulussa.-erinomaisia vuorovaikutustaitoja sekä halukkuutta yhteisopettajuuden toteuttamiseen ja kehittämiseen sekä tiimityöhön.-kokemusta kolmiportaisesta tuesta ja pedagogisten asiakirjojen laadinnasta.-kokemusta ja näkemystä kohdata erilaisia oppijoita ja omalta osaltaan vastata myös yleisopetuksen luokkaan integroitujen erityisen tuen oppilaiden tarpeisiin.-kykyä hyödyntää digitaalisia oppimisympäristöjä monipuolisesti. -kokemusta ja halukkuutta käyttää opetuksen ja kasvatuksen tukena Arvokas-, KiVa- tai muita tunne- ja sosiaalisia taitoja tukevia ohjelmia.

Vs. rehtori Erja Oila erja.oila@espoo.fi heinäkuussa vain sähköpostitse Rehtori Stina Tonteri stina.tonteri@espoo.fi 1.8.2019 alkaen

Aarnivalkean koulu
Osoite: Aarnivalkeantie 9E, 02100 Espoo

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa ja lukioissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu) sekä 11 lukiota.Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan