test

Familjehandledare, familjearbete

Hakuaika päättyy  9.12.2022 15:00

Vi söker
till befattningen av familjehandledare dig som är intresserad av att arbeta med barn och unga och deras familjer inom enheten familjearbete vid Österbottens välfärdsområde.

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde har påbörjat sin verksamhet 1.1.2022 och har redan under snart ett års tid kunnat jobba med de förändringar som en övergång till ett välfärdsområde medför. Österbotten har i sin strategi lyft fram att målsättningen är att skapa förutsättningar för att uppnå Finlands bäst välmående personal. Dessutom har Österbotten i sin strategi lyft fram barnet som centralt i all sin service för barn och barnfamiljer.

Familjearbete är en stödform i enlighet med socialvårdslagen och det effektiverade familjearbetet en stödåtgärd som baserar sig på barnskyddslagen. Genom familjearbete stöder man föräldraskapet, ger handledning i vården och fostran av barnet, förstärker familjens funktionsförmåga och erbjuder handledning i att sköta vardagsrutinerna i hemmet. Målsättningen med familjearbete är att hitta och stärka familjens egna resurser. Familjearbete utförs i familjens eget hem eller i näromgivningen.

Vi värdesätter tidigare erfarenhet av att arbeta med barn, unga och familjer, god förmåga att jobba i team och i växelverkan med andra.

Arbetet förutsätter tillgång till egen bil.


Behörighetskrav:
Lämplig högskoleexamen enligt Lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015,§ 8).
God förmåga att i tal och nöjaktig förmåga att i skrift använda det andra inhemska språket som inte är den sökandens modersmål.

Den valda ska uppvisa ett sådant straffregisterutdrag som avses i 6 § 2 mom. i straffregisterlagen. Dessutom ska valda enligt § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) ha ett giltigt vaccinationsskydd.

Prövotid tillämpas.

Chef för barn- och familjesocialarbete
Anette Hakala
tel. 040 744 1227
anette.hakala@ovph.fi

Kaikki organisaation avoimet työpaikat

Työnantaja

Tutustu työnantajaan