Familjerådgivare - Kirkkonummen kunta

Familjerådgivare - Kirkkonummen kunta

I Kyrkslätt kommun lediganslås en ordinarie familjerådgivarbefattning fr.o.m 9.9.19 eller
enligt överenskommelse. Befattningen hör till Vård – och omsorgsväsendets mentalvårdstjänster.
På familjerådgivningen finns fyra psykologer och fyra familjerådgivare.

Till familjerådgivarens centrala arbetsuppgifter hör att träffa barn – och vuxenklienter, göra
utvärderingar, stöda klienterna och göra interventiva vårdinsatser. Därutöver är samarbete i nätverk
med övriga aktörer inom barn – och familjetjänsterna en central arbetsuppgift. Arbetet är delvis arbete
i arbetslag delvis individuellt arbete. Klienterna träffar man dels i familjerådgivningens utrymmen, dels i
andra utrymmen (t. ex hemma hos klienten, i samarbetsparternas utrymmen osv.). Familjerådgivaren
förväntas ha god samarbetsförmåga både inom arbetsgemenskapen och i förhållande till klienterna
och samarbetsparterna samt en utvecklingsinriktad och flexibel approach till arbetet.
Möjlighet att använda egen bil vid behov är önskvärd. Kommunens majoritetsspråk är finska,
beredskap att erbjuda service också på majoritetsspråket förutsätts.

Familjerådgivarens behörighet: socialarbetare (Lagen om yrkesutbildad personal inom socialvården
(817/2015). I brist på behöriga kan sökande som studerar socialarbete och som har utfört grund – och
ämnesstudierna samt den obligatoriska praktiken visstidsanställas för högst ett år.

Den valda bör visa upp utdrag ur straffregistret i enlighet med straffregisterlagens (1993/770) 6 §:n 2
mom. innan arbetsavtalet kan undertecknas (Lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer
som arbetar med barn (2002/504).

Vaccineringsskydd i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar § 48 fordras. Befattningarna har
en prövotid på 6 månader.
Skicka ansökningen med bifogade bilagor senast 22.8.2019 kl 12 via www.kuntarekry.fi.

Tilläggsinformation ges av chefen för mentalvårdstjänsterna Peter Grönroos tel 040 1269 628

Kirkkonummen kunta, PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALA, Toimintakyvyn tukipalvelut, Psykososiaaliset palvelut, Perheneuvola
Adress: ., 02400 Kirkkonummi

Kyrkslätt är en tvåspråkig, växande och nyskapande kommun med ca 40 000 invånare i Helsingforsregionen invid goda trafikförbindelser. Kommunen omfattas av HRT:s kollektivtrafik. Omkring 2 300 experter från olika områden arbetar för kommunen.
Kyrkslätts kommun är en rökfri arbetsplats.

Mer om arbetsgivaren