Skip to main content
test
Förstavårdare (basnivå) 16 tjänster - Turun kaupunki

Egentliga Finlands regionala räddningsverk producerar akutvårdstjänster i fem kommuner: i Åbo, S:t Karins, Reso, Pargas och Nådendal. I den operativa beredskapen finns 12 akutvårdsenheter, varav 10 är öppna dygnet runt

Egentliga Finlands räddningsverk lediganslår fram till den 10.10.2022 kl. 15.00 16 tjänster som förstavårdare, basnivå.

Behörighetskraven för tjänsten som förstavårdare är utbildningskraven i enlighet med 8 § i förordningen om prehospital akutsjukvård (585/2017) för förstavårdare på basnivå, ett gällande vårdtillstånd på basnivå, gällande försäkran om läkemedelskompetens (LOVe), körkort av minst klass C1 och minst ett års erfarenhet av brådskande akutvård i akutvårdsenhet. Möjliga brister i LOVe-tillståndet ska avläggas inom ramen för prövotiden. I tillstånden för vårdnivå tillgodoräknar vi giltiga tillstånd från de andra områdena, som sedan uppdateras för Egentliga Finlands område så snart som möjligt.

I tjänsten behöver man god växelverkansförmåga, god förståelse för kundservice, förmåga att snabbt hantera växlande situationer samt förmåga att utveckla sitt eget yrkeskunnande samt god fysisk funktionsförmåga. För att kunna sköta tjänsten värderar vi också kännedom om räddningsbranschen, goda samarbetsförmågor, förmåga att arbeta under stress, flexibilitet och intresse för att utveckla den egna yrkeshanteringen.

På basis av ansökningarna kallar vi sökare till ett bedömningstillfälle av kunnandet och fysisk arbetsförmåga.

I ansökan använder vi anonym rekryteringsmetod. Med hjälp av anonym rekrytering vill Egentliga Finlands räddningsverk främja ett jämställt och jämlikt bemötande av sökandena samt personalens mångfald. Målet är att ge alla sökande en jämställd och jämlik möjlighet att ta sig till utvärderingstillfället och arbetsintervjun, utan att något som är oväsentligt med tanke på arbetet påverkar det. I praktiken innebär detta att man i det första skedet av rekryteringsprocessen inte ska inkludera uppgifter om till exempel ålder, modersmål eller kön i svaren på de öppna frågorna i arbetsansökan. Även om en del av dessa uppgifter frågas för bakgrundsinformation, syns de inte i den anonyma ansökningsrapporten för den rekryterande chefen.

Den som väljs ska före mottagande av tjänsten visa upp ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd, samt ge sitt samtycke till att en begränsad säkerhetsutredning inhämtas, i vilken den sökande skall visa sig lämplig för tjänsten. Vi förutsätter av anställda vaccinationsskydd enligt 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar 1227/2016.

Tjänsten omfattar en prövotid på 6 månader

Villkoren i SH-avtalet iakttas i anställningsförhållandet. Tjänstens uppgiftsrelaterade grundlön är 2 338,52 €/mån. Arbetstiden per vecka är 38 h 15 min i ordinarie 2-skiftsarbete med i regel 12 timmars arbetsskift. Den primära placeringsorten för tjänsterna är Egentliga Finlands regionala räddningsverk.

Tjänsten tillträds tidigast 1.1.2023.

Läs mer

https://www.vspelastus.fi/varsinais-suomen-pelastuslaitos

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

tf akutvårdschef Vesa Jyrkkänen, tfn 040 188 2351 eller akutvårdsmästare Mauri Jääskeläinen, tfn 050 500 4982
Inlämning av ansökan: Ansökningarna lämnas primärt elektroniskt via punkten Sök anställning. Förutom elektroniskt kan du skicka ansökan per post till adressen Egentliga Finlands räddningsverk, Eriksgatan 35, 20100 Åbo innan ansökningstiden går ut.

Lär dig mer om oss

Åbo stad, Egentliga Finlands regionala räddningsverk, Operativa serviceområdet, Prehospital akutsjukvård

Välkommen att delta i arbetet med att bygga upp det framtida Åbo.

I Åbo görs historia även idag. Åbo är en trivsam och karismatisk universitetsstad som förnyas och växer kraftigt. Målet för staden är att på ett hållbart sätt främja stadsbornas livskvalitet och stadens näringsliv.

Åbokoncernen är den största arbetsgivaren i regionen med cirka 11 000 anställda som arbetar med uppgifter som krä-ver mångsidig yrkeskunskap.

Åbo har som mål att bli klimatneutralt före 2029.


Adress: Eerikinkatu 35, 20100 Turku

Sinulle suositellut työpaikat