Handledare inom närståendevård - Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala

Handledare inom närståendevård - Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala

Till handledarens uppgifter hör behandling och beslut gällande ansökan om närståendevård för personer över 18 år. Arbetet omfattar hembesök, kundmöten, nätverksarbete samt handledning och rådgivning av närståendefamiljer.

Behörighetskraven för arbetsuppgiften är en lämplig yrkeshögskoleexamen inom social- och hälsovården eller tidigare utbildning på institutnivå.

Vi värderar goda datatekniska färdigheter samt kunnande om användning av och Pegasos–kunduppgiftsystemet och RAI-funktionsförmågemätaren. Användning av egen bil rekommenderas.

Läs mer

http://www.turku.fi/sv

tjänstechef Nina Hanhilampi, nina.hanhilampi@turku.fi, tfn 040 187 9113
Inlämning av ansökan: Ansökan ska lämnas in elektroniskt via länken Sök anställning. Skriftliga ansökningar ska före utgången av ansökningstiden skickas till: Åbo stads välfärdssektor, registratorskontoret, PB 670, 20101 ÅBO

Åbo stad, Välfärdssektor, Service för äldre och handikappade, Äldreservice, Hemvård, Stöd för närståendevård
Adress: Turku, 20100 Turku

Välkommen att delta i arbetet med att bygga upp det framtida Åbo.
I Åbo görs historia även idag. Åbo är en trivsam och karismatisk universitetsstad som förnyas och växer kraftigt. Målet för staden är att på ett hållbart sätt främja stadsbornas livskvalitet och stadens näringsliv.
Åbokoncernen är den största arbetsgivaren i regionen med cirka 11 000 anställda som arbetar med uppgifter som kräver mångsidig yrkeskunskap.
Åbo stad är en rökfri arbetsplats.

Mer om arbetsgivaren