Henkilöstojohtaja/bargoveahkahoavdda - Enontekiön kunta

Henkilöstojohtaja/bargoveahkahoavdda - Enontekiön kunta

Henkilöstöjohtajan tehtäviin kuuluvat kunnan keskitetysti hoidettavat henkilöstöasiat ja niiden kehittäminen, KT-yhdyshenkilönä toimiminen, työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta vastaaminen, rekrytointiprosessista vastaaminen, henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittäminen, työsuojelupäällikön tehtävät (työnantajan edustaja), työterveyshuollon yhdyshenkilönä toimiminen, valmiussuunnittelu ja ICT-alan suunnittelutehtäviä (HR), muut kunnan osoittamat tehtävät sekä vapaa-aika toimen vastaavan tehtävät. Henkilöstöjohtaja vastaa hyvinvointiprosessista.

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto ja vähintään 5 vuoden kokemus henkilöstöalan johtotehtävistä.

Eduksi luetaan kokemus kunnan valmius- ja varaussuunnittelusta, työsuojelupäällikön tehtävistä ja esimiesvalmennuksesta.

Arvostamme kehityshakuisuutta sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Saamen kielen taito katsotaan eduksi.

Viran täytössä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Toimeen valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Hakemukset ansioluetteloineen sekä kelpoisuuden osoittavat opinto- ja työtodistukset tulee toimittaa 4.7.2019 klo 15.00 mennessä osoitteella Enontekiön kunnanhallitus, Ounastie 165, 99400 Enontekiö tai sähköpostilla kirjaamo@enontekio.fi.

Bargoveahkahoavdda bargguide gullet bargoveahkaáššit, main gielda fuolaha čohkkejuvvon hámis, ja daid ovddideapmi, KT-oktavuođaolmmožin doaibman, bargoaddi ja bargoveaga gaskasaš oktasašdoaimmas vástideapmi, rekryterenproseassas vástideapmi, bargoveaga ámmátdáiddu ja bargoburesveadjima ovddideapmi, bargosuodjalanhoavdda barggut (bargoaddi ovddasteaddji), bargodearvvasvuođafuolahusa oktavuođaolmmožin doaibman, válmmašvuođaplánen ja ICT-suorggi plánenbarggut (HR), gieldda čujuhan eará barggut sihke asttuáigge doaimma vástideaddji bargi barggut. Bargoveahkahoavda vástida buresveadjinproseassas.

Gelbbolašvuođagáibádussan lea heivvolaš allaskuvladutkkus ja uhcimustá 5 jagi hárjánupmi bargoveahkasuorggi jođihanbargguin.

Ovdun lohkkojuvvojit hárjánupmi gieldda válmmašvuođa- ja várrenplánemis, bargosuodjalanhoavdda bargguin ja hoavddaid válbmemis.

Atnit árvvus ovddidanvuoiŋŋa sihke buriid oktasašbargo- ja gulahallandáidduid. Sámegiela dáidu gehččojuvvo ovdun.

Virggi deavdimis čuvvojuvvo 6 mánotbaji geahččalanáigi. Doibmii válljejuvvon bargi galgá ovdal doaimma vuostáiváldima ovdan buktit dohkálaš doaktárduođaštusa dearvvasvuođastis.
Ohcamušaid ánsologahallamiin sihke oahppo- ja bargoduođaštusaid, mat čujuhit gelbbolašvuođa, galgá doaimmahit 4.7.2019 dmu 15.00 rádjai čujuhusain Eanodaga gielddaráđđehus, Ounastie 165, 99400 Eanodat dahje šleađgapoasttain kirjaamo@enontekio.fi

Lisätietoja

https://enontekio.fi/

  • Enontekiön kunta
  • TyöpaikkaVakinainenKokoaikatyö
  • 226781
  • 1.9.2019 lukien tai sopimuksen mukaan, 1.9.2019 rájes dahje soahpamuša mielde.
  • Palkkaus määräytyy KVTESin mukaan (hinnoittelematon) / Bálká mearrašuvvá GVBES:a mielde GVBES. Bargui meroštallo ollesbálká ja barggus čuvvojuvvon bargoáigehápmi lea ollesbargoáigi. Ohccis bivdo bálkásávaldat.
  • 14.6.2019 - 4.7.2019 15:00
  • HenkilöstöhallintoHallinto- ja toimistotyöEnontekiöLappi

Kunnanjohtaja/Gielddahoavda Jari Rantapelkonen, puh. 0400 694 945
Hallintojohtaja/Hálddahushoavda Leni Karisaari, puh. 040 739 6062

Enontekiön kunta
Osoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö

Enontekiö on pirteä ja mahdollisuuksia täynnä oleva vajaan kahden tuhannen asukkaan ja pinta-alaltaan Suomen kolmanneksi laajin kunta Suomen käsivarressa. Kunta on tunnettu tuntureistaan ja luontomatkailusta ja tarjoaa rauhallisen ja kauniin asuinympäristön sekä erinomaiset harrastusmahdollisuudet.
Enontekiön strategisia vahvuuksia ovat luonto, kulttuuri sekä eksotiikkaa tuova maantieteellinen sijainti pohjoisessa. Kunnassa yhteisöllisyys ja yhteistyö mahdollistavat laadukkaan opetuksen antamisen ja mahdollisuuden kehittää ja kehittyä omassa työssä.
Eanodat lea virkos ja vejolašvuođaid dievva leahkki, vádjit guovtte duháha ássi, ja viidodaga dáfus Suoma goalmmádin viidáseamos gielda Suoma giehtaruohttasis. Gielda lea dovddus duoddariin ja luondduturismmas ja dat fállá ráfálaš ja čáppa ássanbirrasa ja maiddái erenomáš asttuáigevejolašvuođaid.
Eanodaga strategalaš nanusvuođat leat luondu, kultuvra sihke eatnandieđalaš sajádat davvin, mii buktá eksotihka. Gielddas searválasvuohta ja ovttasbargu dahket vejolažžan alladássásaš oahpahusa addima ja vejolašvuođa ovddidit ja ovdánit iežas barggustis.

Tutustu työnantajaan