Skip to main content
test

Utsjoki uudistuu ja etsii nyt hyvinvointijohtajaa johtamaan kunnan sivistystoimialaa ja edistämään kunnan ja kuntalaisten hyvinvointia.

Utsjoki on Suomen ja Euroopan unionin pohjoisin noin 1200 asukkaan kunta, joka on tunnettu upeasta luonnostaan ja elävästä saamelaiskulttuuristaan. Kunnan kolmessa kyläkeskuksessa on uudet, terveet koulu-monitoimitalot sekä vetovoimainen saamelaislukio.

Hyvinvointijohtajana johdat kunnan sivistystoimea sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työtä. Vastuullasi on myös henkilöstön ja työhyvinvoinnin kehittäminen kunnanjohtajan työparina. Hyvinvointijohtaja toimii sivistystoimialan hallintopäällikkönä, sivistyslautakunnan esittelijänä ja hän on kunnan johtoryhmän jäsen.

Utsjoen sivistystoimialaan kuuluvat opetustoimi, varhaiskasvatus ja vapaa-aikatoimi (kulttuuri, liikunta ja nuorisotyö sekä kansalaisopisto). Lisäksi toimiala vastaa kunnan terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyöstä.

Edellytämme hyvinvointijohtajaltamme ylempää korkeakoulututkintoa, johtamiskokemusta, sivistys- tai hyvinvointitoimialan tuntemusta sekä riittävää kunnallishallinnon ja talouden tuntemusta. Pidämme tärkeänä yhteistyökykyä, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä näkemyksellisyyttä henkilöstönkehittämistyöstä. Saamen kielen taito ja saamen kulttuurin tuntemus katsotaan hakijalle erityiseksi ansioksi.

Virka täytetään 1.5.2023 alkaen tai sopimuksen mukaan. Virkaan sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virkaan valittavan on esitettävä ennen viran vastanottamista hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä itseään koskeva, lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote .

Hakemukset liitteineen pyydetään lähettämään 27.3.2023 klo 15 mennessä: https://www.kuntarekry.fi kautta. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista toimittaa sähköisesti kuntarekryn kautta, niin hakemuksen liitteineen voi toimittaa myös osoitteella: Utsjoen kunta, PL 41, 99981 Utsjoki. Kuoreen merkintä hyvinvointijohtaja. Hakemusasiakirjoja ei palauteta. Hakijoiden nimet ovat julkisia.


Boađe buresveadjinhoavdan Ohcejohkii!

Ohcejohka ođasmuvvá ja ohcá dál buresveadjinhoavdda jođihit gieldda čuvgehusdoaibmasuorggi ja ovddidit gieldda buresbirgejumi ja gieldda olbmuid buresveadjima.

Ohcejohka lea Suoma ja Eurohpa uniovnna davimus gielda, gos leat sullii 1200 ássi. Ohcejohka lea dovddus fiinna luonddustis ja ealli sámekultuvrrastis. Gieldda golmma giliguovddážis leat ođđa, dearvvas skuvla-máŋggadoaimmadálut sihke geasuheaddji sámelogahat.

Buresveadjinhoavdan don jođihat gieldda čuvgehusdoaimma sihke buresveadjima ja dearvvasvuođa ovddidanbarggu. Don vástidat maid bargoveaga ja bargoburesveadjima ovddideamis ovttas gielddahoavddain. Buresveadjinhoavda doaibmá čuvgehusdoaibmasuorggi hálddahushoavdan, čuvgehuslávdegotti áššemeannudeaddjin ja son lea gieldda stivrenjoavkku lahttu.

Ohcejoga čuvgehusdoaibmasuorgái gullet oahpahusdoaibma, árramánnávuođabajásgeassin ja asttuáiggedoaibma (kultuvra, lihkadeapmi ja nuoraidbargu sihke rávesolbmuidskuvla). Lassin doaibmasuorgi vástida gieldda dearvvasvuođa ja buresveadjima ovddidanbarggus.

Mii gáibidat buresveadjinhoavddas bajit allaskuvladutkosa, jođihanhárjánumi, čuvgehus- dahje buresveadjindoaibmasuorggi dovdamuša sihke doarvái buori gielddahálddahusa ja ekonomiija dovdamuša. Atnit dehálažžan ovttasbarganmáhtu, buriid vuorrováikkuhandáidduid sihke višuvnnalašvuođa bargoveaga ovddidanbarggus. Sámegiela máhttu ja sámekultuvrra dovdamuš gehččojuvvo ohccái erenomáš ánsun.

Virgi devdojuvvo 1.5.2023 rájes dahje soahpamuša mielde. Virgái heivehuvvo guđa mánotbaji geahččalanáigi. Olmmoš, guhte virgái válljejuvvo, galgá ovdal virggi vuostáváldima ovdanbuktit dohkkehahtti doaktárduođaštusa dearvvasvuođadilistis sihke alcces guoski rihkusregisttarváldosa mánáiguin bargi olbmuid rihkusduogáža čielggadeami birra addojuvvon lága (504/2002) mielde.

Ohcamušaid oktan čuvvosiiguin bivdit sáddet 28.3.2023 dmu 15 rádjai: https://www.kuntarekry.fi bokte. Jos ohcamuša ii leat vejolaš doaimmahit elektrihkalaččat kuntarekry bokte, de ohcamuša čuvvosiiguin sáhttá doaimmahit maid čujuhusain: Utsjoen kunta, PL 41, 99981 Utsjoki. Konfaluhttii merken ”hyvinvointijohtaja”. Ohcamušáššegirjjit eai máhcahuvvo. Ohcciid namat leat almmolaččat.

Lassedieđuid addá:
gielddahoavda Taina Pieski, tel. 050 5351574, taina.pieski@utsjoki.fi


Lisätietoja

http://www.utsjoki.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

kunnanjohtaja Taina Pieski, puh. 050 5351574, taina.pieski@utsjoki.fi,
gielddahoavda Taina Pieski, tel. 050 5351574, taina.pieski@utsjoki.fi

Lisätietoja

Utsjoen kunta, Kunnanhallitus

Utsjoki on Suomen ja Euroopan unionin pohjoisin noin 1200 asukkaan kunta, joka on tunnettu upeasta luonnostaan ja elävästä saamelaiskulttuuristaan. Kunnan kolmessa kyläkeskuksessa on uudet, terveet koulu-monitoimitalot sekä vetovoimainen saamelaislukio.


Osoite: Luossa 1 a, 99980 Utsjoki

Sinulle suositellut työpaikat