Hyvinvointiohjaaja toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen/ buresveadjinbagadalli doaisttážii fámus leahkki bargogaskavuhtii - Enontekiön kunta

Hyvinvointiohjaaja toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen/  buresveadjinbagadalli doaisttážii fámus leahkki bargogaskavuhtii - Enontekiön kunta

Hyvinvointiohjaajan tehtävään kuuluu Enontekiön kunnan hyvinvoinnin ja liikunnan edistäminen.

Tehtävä pitää sisällään paikallisen ja alueellisen hyvinvoinnin yhteistyön kehittämisen tukemalla yhteisöllisyyttä sekä osallisuutta tapahtumien muodossa. Tehtävässä korostuu poikkihallinnollinen ja monialainen yhteistyö sekä erilaisten tapahtumien suunnittelu ja toteutus. Tehtävässä työskennellään 60% työajasta toiminnanohjaajana ryhmämuotoisissa asiakastapahtumissa ja hankkeissa koko kunnan alueella.

Lisäksi tehtävässä toimitaan yhdyshenkilönä kunnan ja järjestöjen sekä yhdistysten välillä sekä kunnan edustajana HY-hankkeissa ja palveluverkostoissa sekä kunnan strategian valmisteluprosessissa asiantuntijana.

Kelpoisuusvaatimukset ovat soveltuva korkeakoulututkinto tai muu soveltuva koulutus. Lisäksi kelpoisuusvaatimuksena on kokemusta vähintään viisi (5) vuotta ryhmätoiminnan suunnittelusta, ohjauksesta sekä toteutuksesta nuorten ja/tai vanhusten parissa.

Arvostamme kehityshakuisuuden sekä hyvien yhteistyötaitojen lisäksi monipuolista aikaisempaa työkokemusta vastaavissa tehtävissä. Saamenkielen taito katsotaan eduksi.

Enontekiön kunta on savuton työpaikka.

Toimeen valitun on toimitettava nähtäväksi hyväksytty lääkärin-todistus terveydentilastaan ja lasten kanssa työskentelevien ri-kostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen voimassa oleva rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista.

Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

HAKEMUKSET: Hakemukset, joihin on liitetty ansioluettelo sekä kelpoisuuden osoittavat todistukset tulee toimittaa viimeistään 9.8.2019 kello 12.00 mennessä osoitteeseen Enontekiön hyvinvointilautakunta, Ounastie 165, 99400 Enontekiö.
Sähköposti: kirjaamo@enontekio.fi

Buresveadjinbagadalli doibmii gullá Eanodaga gieldda buresve-adjima ja lihkadeami ovddideapmi.

Bargu sisttisdoallá báikkálaš ja guovlluguovdasaš buresveadjima ovttasbarggu ovddideami searvvušlašvuođa sihke oasálašvuođa doarjuma bokte dáhpáhusaid hámis. Barggus deattohuvvá ovttasbargu hálddahusdásiid ja surggiid gaskkas sihke iešguđegelágan dáhpáhusaid plánen ja ollašuhttin. Barggus dahkkojuvvo 60 % bargoáiggis doaimmajođiheaddjin joavkohápmásaš áššehasdáhpáhusain ja prošeavttain olles gielddas.

Lassin barggus doibmejuvvo oktavuođaolmmožin gieldda ja organisašuvnnaid sihke servviid gaskkas ja gieldda ovddasteaddjin HY-prošeavttain ja bálvalanfierpmádagain sihke gieldda strategiija vál-mmaštallanproseassas áššedovdin.

Gelbbolašvuođagáibádussan lea heivvolaš allaskuvladutkkus dahje eará heivvolaš skuvlejupmi. Dasa lassin gelbbolašvuođagáibádussan lea vásáhus uhcimustá vihtta (5) jagi joavkodoaimma plánemis, bagadallamis sihke ollašuhttimis nuoraiguin ja/dahje boarrásiiguin.

Mii atnit árvvus ovddidanhálu sihke buriid ovttasbargonávccaid lassin máŋggabealálaš árat bargo-vásáhusa vástideaddji doaimmain. Sámegiela dáidu gehččojuvvo ovdun.

Eanodaga gielda lea suovahis bargosadji.

Doibmii válljejuvvon ferte doaimmahit oaidninláhkái dohkkehuvvon doavttirduođaštusa dearvvasvuođadilistis ja mánáiguin bargi olbmuid rihkusduogáža čielggadeamis addon lága (504/2002) mieldásaš fámus leahkki váldosa rihkusregistaris 30 beaivve siste válljenmearrádusa diehtun oažžumis.

Barggus čuvvojuvvo 6 mánotbaji geahččalanáigi.

OHCAMUŠAT: Ohcamušat, maidda leat laktojuvvon ánsologahallan sihke duođaštusat, mat čájehit gelbbolašvuođa, galget doaimmahuvvot maŋimuštá 9.8.2019 dmu 12.00 rádjái čujuhussii Eanodaga buresveadjinlávdegoddi, Ounastie 165, 99400 Eanodat.
Šleađgapoasta: kirjaamo@enontekio.fi

Lisätietoja

https://enontekio.fi/

  • Enontekiön kunta
  • TyöpaikkaVakinainenKokoaikatyö
  • 237533
  • 1.9.2019 lukien tai sopimuksen mukaan/ 1.9.2019 rájes dahje soahpamuša mielde.
  • KVTES:n mukaisesti. Tehtävässä noudatettava työaikamuoto on yleistyöaika. Hakija voi esittää myös palkkatoiveen./ KVTES mielde. Barggus čuvvojuvvon bargoáigehápmi lea almmolaš bargoáigi. Ohcci sáhttá ovdanbuktit bálkásávaldaga.
  • 27.5.2019 - 9.8.2019 12:00
  • LiikuntapalvelutOpetus- ja kulttuurialaEnontekiöLappi

Henkilöstöjohtaja Matti Ikonen (27.5.2019–28.6.2019 sekä 5.8.–9.8.2019) puh. 040 5737430, matti.ikonen@enontekio.fi/
Bargiidhoavda Matti Ikonen (27.5.2019–28.6.2019 sihke 5.8.–9.8.2019) tel.040 5737430, matti.ikonen@enontekio.fi

Enontekiön kunta
Osoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö

Enontekiö on pirteä ja mahdollisuuksia täynnä oleva vajaan kahden tuhannen asukkaan ja pinta-alaltaan Suomen kolmanneksi laajin kunta Suomen käsivarressa. Kunta on tunnettu tuntureistaan ja luontomatkailusta ja tarjoaa rauhallisen ja kauniin asuinympäristön sekä erinomaiset harrastusmahdollisuudet.
Enontekiön strategisia vahvuuksia ovat luonto, kulttuuri sekä eksotiikkaa tuova maantieteellinen sijainti pohjoisessa. Kunnassa yhteisöllisyys ja yhteistyö mahdollistavat laadukkaan opetuksen antamisen ja mahdollisuuden kehittää ja kehittyä omassa työssä.
Eanodat lea virkos ja vejolašvuođaid dievva leahkki, vádjit guovtte duháha ássi, ja viidodaga dáfus Suoma goalmmádin viidáseamos gielda Suoma giehtaruohttasis. Gielda lea dovddus duoddariin ja luondduturismmas ja dat fállá ráfálaš ja čáppa ássanbirrasa ja maiddái erenomáš asttuáigevejolašvuođaid.
Eanodaga strategalaš nanusvuođat leat luondu, kultuvra sihke eatnandieđalaš sajádat davvin, mii buktá eksotihka. Gielddas searválasvuohta ja ovttasbargu dahket vejolažžan alladássásaš oahpahusa addima ja vejolašvuođa ovddidit ja ovdánit iežas barggustis.

Tutustu työnantajaan