Johtava rakennustarkastaja - Raahen kaupunki

Sijoituspaikkana on teknisen keskuksen rakennus- ja ympäristövalvonnan tulosalue. Raahen kaupunki ja Siikajoen kunta muodostavat rakennusval-vonnan ja ympäristötoimen yhteistoiminta-alueen, jonka väkiluku on n. 30 000 asukasta.

Johtava rakennustarkastaja toimii rakennusvalvonnan esimiehenä, ratkai-see lupa-asioita, tekee katselmuksia sekä valmistelee suunnittelutarve-ratkaisuja ja poikkeamispäätöksiä. Tehtävänä on kokonaisvaltaisesti joh-taa valvontatoimintaa sekä lupakäsittelyä ja rakennetun ympäristön val-vontaa.

Rakennusvalvonta on osa rakennetun ympäristön lautakunnan alaista palvelualuetta, johon kuuluu rakennusvalvonnan lisäksi ympäristönsuo-jelu.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on maankäyttö- ja rakennusasetuksen 4 § 3 mom. mukainen kelpoisuus tai 108 §:n siirtymäsäännöksen mukainen pätevyys sekä riittävä kokemus rakennussuunnittelun ja rakentamisen toimikentistä.

Hakijalle katsotaan eduksi maankäyttö- ja rakennuslain, -asetuksen sekä rakentamiseen liittyvien määräysten tunteminen, kokemus rakennusval-vonnan työtehtävistä, esittelijän / valmistelijan tehtävistä sekä rakenta-misen tehtäväkentän kokonaisvaltainen tuntemus sisältäen myös teolli-suusrakentamisen ja kaavoituksen. Tehtävässä menestyminen edellyttää asiakaspalveluhenkisyyttä, oma-aloitteisuutta sekä hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja.

Palkkaus määräytyy kuntien teknisen sopimuksen mukaisesti. Ennen vi-ran vastaanottamista valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Viran täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koe-aikaa.

Virka tulee ottaa vastaan 1.5.2020 tai erillisen sopimuksen mukaan.

Lisätietoja

http://www.raahe.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja: va. tekninen johtaja Paula Pihkanen puh. 040 830 3171, paula.pihkanen@raahe.fi

Raahen kaupunki, Rakennetun ympäristön lautakunnan alainen toimiala
Osoite: Ruskatie 1, 92140 Pattijoki

Raahe on kasvava ja kehittyvä n. 25 000 asukkaan hyvien harrastusmah-dollisuuksien ja edullisen asumisen teollisuus- ja satamakaupunki Perä-meren rannikolla. Raahen kaupunki on savuton työpaikka.