Skip to main content
test

Peruskoulun päätoiminen tuntiopettaja, suomenkielinen opetus 1.8.2022- 31.7.2023. Yläkoulun opetettavat aineet mm. liikunta ja reaaliaineet.
Karigasniemen koulun on yhtenäinen peruskoulu, jossa on n. 41 oppilasta. Opetusta annetaan kahdella kielellä, saameksi ja suomeksi. Enemmistö oppilaista on saamenkielisessä opetuksessa. Karigasniemelle valmistui elokuussa 2020 uusi monitoimitalo, jossa toimii varhaiskasvatus ja peruskoulu.
Opetuksessa on panostettu mahdollisuuteen kasvaa kaksikieliseksi aikuiseksi. Opetussuunnitelmissa on valtakunnallisten tavoitteiden lisäksi painotettu Suomen ainoan saamelaisenemmistöisen kunnan kulttuuritaustaa. Lisäksi pyritään huomioimaan kunnan asema rajakuntana Norjan kanssa.
Opettajien kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mukaan (986/1998). Vakinaiset virat ja toimet täytetään 6 kuukauden ja määräaikaiset 4 kuukauden koeajalla. Virkoihin ja toimiin valittujen on esitettävä rikosrekisterilain 6§ 2 momentin mukainen ote rikosrekisteristä 30 päivän kuluessa vaalipäätöksen tiedoksi saamisesta.
Saamen kielilisä 125€/kk suullinen taito ja 150€/kk suullinen ja kirjallinen taito.
Hakemukset liitteineen pyydetään lähettämään 30.6.2022 klo 15 mennessä https://www.kuntarekry.fi kautta.
Mikäli hakemusta ei ole mahdollista toimittaa sähköisesti Kuntarekryn kautta, niin hakemuksen liitteineen voi toimittaa myös osoitteella: Utsjoen kunta, Sivistystoimisto, PL 41, 99981 Utsjoki. Kuoreen työavaimen numero. Hakemusasiakirjoja ei palauteta.


Vuođđoskuvlla ollesáigásaš diibmooahpaheaddji, suomagielat oahpahus 1.8.2022- 31.7.2023. Badjeskuvllas oahpahanávnnasin ee. valáštallan ja reálaávdnasat.
Gáregasnjárgga skuvla lea oktilaš vuođđoskuvla, mas leat s. 41 oahppi. Oahpahusas deattuhuvvo vejolašvuohta bajásšaddat guovttegielat ollesolmmožin. Oahpahusplánas lea riikkaviidosaš ulbmiliid lassin deattuhuvvon Suoma áidna sápmelašeanetlogu gieldda kulturduogáš. Dasa lassin geahččalit váldit vuhtii gieldda sajádaga Norgga rádjegieldan.
Oahpaheaddjiid gelbbolašvuođagáibádusat mearrašuvvet oahpahusdoaimma bargoveaga gelbbolašvuođagáibádusain addojuvvon ásahusa mielde (986/1998). Fásta virggiin ja doaimmain čuvvojuvvo 6 mánotbaji ja mearreáigásaš 4 mánotbaji geahččalanáigi. Virggiide ja doaimmaide válljejuvvon olbmot galget čájehit rihkusregisttarlága 6§ 2 momeantta mielde váldosa rihkusregistaris 30 beaivvi siste válgabohtosa dieđu oažžumis.
Sámegiellalassi 125 €/mb njálmmálaš máhttu ja 150 €/mb njálmmálaš ja čálalaš máhttu.
Ohcamušaid oktan čuvvosiiguin bivdit sáddet 30.6.2022 dmu 15 rádjai https://www.kuntarekry.fi bokte.
Jos ohcamuša ii leat vejolaš doaimmahit elektrovnnalaččat Kuntarekry bokte, de ohcamuša čuvvosiiguin sáhttá doaimmahit maiddái čujuhusain: Ohcejoga gielda, Čuvgehusdoaimmahat, PL 41, 99981 Ohcejohka. Konfeluhta ala bargočoavdaga nummir. Ohcamušáššegirjjit eai máhcahuvvo.

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Apulaisrehtori Pirjo Länsman-Kiimalainen, puh. +358 40 7665765 tai pirjo.lansman@edu.utsjoki.fi
Sivistysjohtaja-rehtori Virpi Veskoniemi, puh. +358 40 744 7630, virpi.veskoniemi@utsjoki.fi

Lisätietoja

Utsjoen kunta

Utsjoki (pohjoissaameksi Ohcejohka) on Suomen pohjoisin ja ainoa saamelaisenemmistöinen kunta. Asukkaita kunnassa on 1260. Utsjoen naapurikunnat ovat Inari sekä Norjan puolella Karasjoki, Tana ja Nesseby, joiden kanssa tehdään yhteistyötä palveluiden järjestämisessä. Alueen ainutlaatuinen luonto ja värikkäät tapahtumat antavat aikaa ja tilaa rentoutumiselle muun muassa monipuolisten luontoharrastusten parissa.


Osoite: Ylätenontie 330, 99950 Karigasniemi

Sinulle suositellut työpaikat