Skip to main content
test
Kirkonmäen päiväkodin johtajan virka - Kokkolan kaupunki

Kirkonmäen päiväkodissa toimii sekä suomen- että ruotsinkielisiä lapsiryhmiä. Ruotsinkielinen esiopetus järjestetään lähietäisyydellä olevassa toimipisteessä.
Lisäksi virkaan kuuluu Kirkonmäen leikkikenttä.
Määräaikaisuus on 31.12.2027 saakka.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on varhaiskasvatuslain ( 540/2018) 31§ mukainen kelpoisuus.

Varhaiskasvatuslain §74 :
Tämän lain 31 § tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2030. Ennen mainitun pykälän voimaantuloa kelpoisuusvaatimuksina päiväkodin toiminnasta vastaavan johtajan tehtävään on kelpoisuus varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään tai kelpoisuus varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävään ja kasvatustieteen maisterin tutkinto sekä riittävä johtamistaito.

Kelpoisuudessa huomioidaan varhaiskasvatuslain 75§ henkilöstöä koskeva siirtymäsäännös. Lisäksi virkaan valitulla tulee olla esiopetuskelpoisuus.

Johtajalta vaaditaan suomen- ja ruotsinkielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito, hyvät yhteistyötaidot, oman työn hyvä organisointikyky sekä varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelman mukaisen pedagogisen työn johtamistaito.

Valitun on ennen vaalin vahvistamista toimitettava työterveyslääkärin lausunto terveydentilastaan ( sis. huumausainetestin) sekä nähtäväksi rikosrekisterilain 6§:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaamisesta. Virassa noudatetaan 6kk:n koeaikaa.
Valintahaastattelut järjestetään vko aikana.

Pyydämme jättämään sähköisen hakemuksen määräaikaan mennessä www.kuntarekry.fi-sivujen kautta sekä liittämään hakemuksen mukaan kelpoisuutta osoittavat tutkintotodistukset skannattuina tai toimittamaan niistä kopiot Kokkolan sivistyskeskukseen. Mikäli hakijalla ei ole mahdollisuutta jättää sähköistä hakemusta, niin kirjalliset hakemukset voi toimittaa os. Kokkolan kaupunki/ kirjaamo, PL 43, 67101 Kokkola.

Haastattelut viikolla 41.

Karleby stads småbarnspedagogik ledigförklarar en visstidstjänst som föreståndare för Kyrkbackens daghem och förskola.

Kyrkbackens daghem har både finska och svenska barngrupper. Den svenska förskoleundervisningen ordnas vid ett närbeläget verksamhetsställe.
Till tjänsten hör också verksamheten i Kyrkbackens lekpark.
Visstidstjänsten pågår till 31.12.2027.

Behörighetsvillkoren för tjänsten bestäms enligt 31 § i lagen om småbarnspedagogik (540/2018).

74 § i lagen om småbarnspedagogik:
Denna lags 31 § träder i kraft den 1 januari 2030. Innan den paragrafen träder i kraft är behörighetsvillkoren för uppgiften som föreståndare som ansvarar för verksamheten vid ett daghem behörighet för uppgiften som lärare inom småbarnspedagogik eller behörighet för uppgiften som socionom inom småbarnspedagogik och pedagogie magisterexamen samt tillräcklig ledarskapsförmåga.

I behörighetsvillkoren beaktas övergångsbestämmelsen som gäller personalen enligt 75 § i lagen om småbarnspedagogik. Den som blir vald till tjänsten ska också ha förskolebehörighet. Lönen bestäms enligt UKTA och Karleby stads arbetsvärdering.

Av föreståndaren krävs goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska och svenska, god samarbetsförmåga, god organisationsförmåga i det egna arbetet samt förmåga att leda det pedagogiska arbetet enligt planen för småbarnspedagogik och förskoleundervisningens läroplan.

Innan valet fastställs ska den som blir vald visa upp ett läkarutlåtande från företagshälsovården över sitt hälsotillstånd (inkl. narkotikatest) och ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn inom 30 dagar från delfåendet av valbeslutet. På tjänsten tillämpas en prövotid på 6 månader.
Urvalsintervjuerna ordnas under vecka .

Vänligen lämna in ansökan elektroniskt inom utsatt tid via www.kuntarekry.fi. Examensbetyg som visar behörighet kan skannas och fogas till den elektroniska ansökan eller sändas som kopia till Karleby bildningscentral. Den som inte har möjlighet att lämna in ansökan elektroniskt kan skicka sin skriftliga ansökan till adressen: Karleby stad/registratur, PB 43, 67101 Karleby.

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoa antaa Kokkolan varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö, Satu Forsberg, puh. 044 780 9886.
Mer information fås av servicechef för Karleby småbarnspedagogik Satu Forsberg, tfn 044 780 9886.

Lisätietoja

Kokkolan kaupunki, Sivistystoimi, Varhaiskasvatus

Kokkolan kaupunki on rohkeasti uudistuva, kaksikielinen kestävän kehityksen kaupunki. Kokkolan kaupunki ja sen konserniyhtiöt tarjoavat yhteensä lähes 2300 työpaikkaa. Meillä työskentelee laaja joukko eri alojen osaajia! Kaupungin suurimpia työllistäjiä ovat sivistystoimi ja kaupunkiympäristön toimiala. Varhaiskasvatuspalveluissa henkilöstöä on noin 500, ja tarvitsemme jatkuvasti uusia tekijöitä iloiseen ja kehittämismyönteiseen joukkoomme. Kokkolan kaupungin varhaiskasvatuspalvelut sai vuonna 2019 vuoden koulutusmyönteisimmän organisaation tittelin Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymältä, ja varhaiskasvatuspalvelut haluaakin pitää yllä ja kehittää henkilöstön osaamista täydennyskoulutuksella ja erilaisella osaamisen jakamisella. Varhaiskasvatuspalveluissa toimintaa kehitetään sisäisesti muun muassa erilaisten työryhmien ja vastuuhenkilöjärjestelmien kautta, joihin työntekijöiden on mahdollista hakea. Kokkolan kaupunki panostaa henkilöstön työhyvinvointiin muun muassa e-passilla, jota voi käyttää monipuolisesti erilaisiin palveluihin.


Osoite: Ventuksentie 27, 67700 Kokkola
Kokkolan kaupunki - Savuton työpaikka Kokkolan kaupunki - UNICEF lapsiystävällinen kunta

Sinulle suositellut työpaikat