Klasslärare, 4 tjänster - Turun kaupunki, Sivistystoimiala

Klasslärare, 4 tjänster - Turun kaupunki, Sivistystoimiala

Cygnaeus skola är skolan för elever med stora drömmar. Vi satsar på en högkvalitativ undervisning där formativ bedömning är en självklarhet. För att ge eleven största möjliga chans i sina studier och i livet strävar vi hela tiden efter att lära eleven att lära sig. Eftersom många av våra elever är tvåspråkiga satsar vi på språkutvecklande arbetssätt. Vi har ett levande bibliotek och ett internationellt utbyte med andra skolor.

Vi är en skola i stark utveckling och satsar på att kontinuerligt öka lärarnas kompetens genom projekt, intern- och extern fortbildning. Vi utmanar ständigt personal och elever att testa, utveckla och utvärdera lärandet i enlighet med läroplanen.

Till våra enheter (Cygnaeus skola och Braheskolan) kommer nästa år över 500 elever från åk 1 till åk 6. Vi har en personalstyrka på över 40 duktiga medarbetare som samverkar i utvecklingen av undervisningen. Speciallärare stöder lärarna att anpassa undervisningen för elever med särskilda behov. På skolan finns det också specialklasslärare som ansvarar för undervisningen i våra småklasser.

Cygnaeus har en god digital standard och vi använder ipads och datorer som digitala verktyg i undervisningen. Skolans IKT-team och elevagenter arbetar aktivt för att ge elever och personal goda förutsättningar att utveckla sin digitala kompetens.

För oss är det viktigt att skapa trivsel och trygghet för våra elever. Vi arbetar också med att främja och förebygga likabehandling och motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling. I personalundersökningar upplever personalen att de trivs på sin arbetsplats och upplever delaktighet och möjlighet att utvecklas i deras arbete.

Välkommen till oss!

Klasslärarbehörighet i enlighet med behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet 986/98.

Den som väljs bör uppvisa godtagbar utredning om hälsotillstånd och straffregisterutdrag före tillträdandet.
Tjänsterna besätts tills vidare från 1.8.2019 med sex månaders prövotid.

Lisätietoja

https://blog.edu.turku.fi/cygnaeus/

Närmare uppgifter ges av rektor Nicke Wulff, tfn 040 6704 248, e-post namn.efternamn(a)turku.fi
Att lämna in ansökan: Ansökan inlämnas i första hand elektroniskt. Skriftliga ansökningar kan inlämnas innan ansökningstiden utgår till Bildningssektorns registratur, PB 355, 20101 Åbo.

Åbo stad, Bildningssektorn, Grundläggande utbildningen, Cygnaeus skola
Osoite: Mariegatan 7, Åbo

I Åbo görs historia även idag. Åbo är en trivsam och karismatisk universitetsstad som förnyas och växer kraftigt. Målet för staden är att på ett hållbart sätt främja stadsbornas livskvalitet och stadens näringsliv. Åbokoncernen är den största arbetsgivaren i regionen med cirka 11 000 anställda som arbetar med uppgifter som kräver mångsidig yrkesskicklighet. Välkommen att delta i arbetet med att bygga upp det framtida Åbo. Åbo stad är en rökfri arbetsplats.

Tutustu työnantajaan