Kliinisen post doc-tutkija,määräaikaiset tehtävät - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Medical Research Center Oulussa (MRC Oulu) on haettavana määräaikaisia (enintään 6 kk) kliinisen post doc -tutkijan tehtäviä vuodelle 2021. Jaettavana on yhteensä 130 000 euroa käytettäväksi tutkimustyöhön vuoden 2021 aikana. Haettavat paikat on suunnattu kliinikkotutkijoille. Tehtävä sisältää enintään 6 kk tutkimustyötä ja lopun ajasta hakija tekee kliinistä työtä hänen omassa kliinisessä työtehtävässään.

Post doc -tutkijoiden tehtävät täytetään aikaisintaan tammikuussa 2021. Hakemukset arvioidaan PPSHP:n ja Oulun yliopiston ulkopuolisen asiantuntijapaneelin toimesta. Valinta tehdään arviointitulosten sekä MRC Oulun johtokunnan kokonaisarvion perusteella. Haun tulokset ilmoitetaan aikaisintaan joulukuussa 2020.

Kelpoisuusvaatimuksena on tohtorintutkinto tai dosentuuri jollakin seuraavista aloista: lääketiede, hammaslääketiede, biolääketiede, terveystieteet tai lääketieteen tekniikka tai jokin muu vastaava ala. Tehtävään valitulla tulee olla kliininen työ OYS:ssa tai OYS-ERVA-alueen terveydenhuollon tai tutkimuslaitoksen yksikössä. Valituksi voivat tulla ainoastaan MRC Oulussa toimivat kliinikkotutkijat, joiden tutkimus tukee merkittävästi PPSHP:n tutkimusprofiilia. Lisäksi tutkijoiden toimen on oltava OYS-erva-alueella. Ensisijaisesti tehtävään haetaan omaa tutkimusryhmää perustamassa olevia tai ryhmänjohtajan alkuvaiheessa olevia kliinisiä tutkijoita.

Sellaiset henkilöt, joiden tehtäviin kuuluu merkittävässä määrin tutkimustyötä (mm. kliiniset opettajat ja professorit) eivät voi tulla valituksi tehtävään MRC Oulun johtokunnan päätöksen perusteella.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää sujuvaa englannin kielen taitoa sekä hyviä kommunikointi- ja yhteistyötaitoja.

Tehtävää haetaan sähköisen järjestelmän kautta. Hakulomakkeen tulee sisältää seuraavat pdf-muodossa olevat liitteet 1-3, jotka tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen katja.riipinen(at)oulu.fi. Hakulomakkeesta tulee selkeästi käydä ilmi, kuuluuko hakija MRC Ouluun (tutkimusryhmä ja tutkimusryhmän johtaja).

1. Ansioluettelo (enintään kolme sivua)
2. Julkaisuluettelo
3. Tutkimussuunnitelma (enintään kaksi sivua).

Tutkimussuunnitelman tulee olla otsikoitu tutkimusta kuvaavalla tavalla, ja sen tulee sisältää seuraavat osiot:
a. Tutkimushankkeen tarkoitus ja tavoitteet
b. Tutkimushankkeen toteutus (aineisto ja menetelmät)
c. Hakijan rooli tutkimushankkeessa
d. Tutkimushankkeen eettiset näkökulmat
e. Rahoituksen käyttösuunnitelma (summa, joka kattaa hakijan palkan, kaikki palkan sivukulut sekä kuinka monelle kuukaudelle rahoitusta haetaan)
f. Lähteet (eivät sisälly sivumäärään)

Rahoituksen saanut PPSHP:n henkilökuntaan kuuluva tutkija voi toimia kokopäiväisenä tai osa-aikaisena tutkijana vapautettuna omasta tehtävästään. Tutkija on palvelussuhteessa PPSHP:iin eikä virkavapautta erikseen anota, jolloin loma-, eläke- ym. edut säilyvät. Tutkija voi halutessaan päivystää OYS-ervalla tutkijakausien aikana. Päivystysajan palkka on henkilön oma varsinainen palkka kaikkine palkkatekijöineen. Tätä varten tulosalueella tehdään tutkijajakson rinnalle lyhytaikainen palvelujakso päivystyksen ajalle.

Tutkimusvapaan ajankohdasta tulee sopia erikseen yksikön esimiehen kanssa.

PPSHP:n ulkopuolisille tutkijoille tehdään työsopimus PPSHP:n kanssa. Osa-aikaisuusjärjestelyillä voidaan huolehtia siitä, että palvelusuhde omaan organisaatioon säilyy katkeamattomana.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä VTR-tutkijoina toimivien lääkärien palkka on määritelty henkilöasiain käsikirjan kohdassa Palkkaus II.1.9. Muiden kuin lääkäritutkijoiden palkkauksessa noudatetaan KVTES:n ehtoja.(Tutkimushenkilöstön palkkaus PPSHP:ssä; https://www.ppshp.fi/dokumentit/Kehitys%20ja%20tutkimus%20sislttyyppi/VTR%202020%20m%C3%A4%C3%A4r%C3%A4rahojen%20k%C3%A4ytt%C3%B6%20ja%20seuranta%202019.pdf ).

Tutkijalle voidaan myöntää rahoitusta vain yhdestä MRC Oulun Post doc -tehtävähausta (Kliinisen post doc -tutkijan määräaikaisia tehtäviä MRC Oulussa vuodelle 2021 tai Fixed-term postdoctoral positions at MRC Oulu for 2021). Mikäli hakija hakee kummastakin, hakemuksessa tulee ilmoittaa, kumpi niistä on ensisijainen.

Tarkistamme alkuperäiset tutkintotodistukset valituksi tulleilta.

Hakemus on hyvä luetuttaa läpi toisella henkilöllä palautteen saamiseksi. Lähteitä ansioluettelon ja tutkimussuunnitelman laatimisen tueksi:
https://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/TENKin_ansioluettelomalli_2020.pdf
https://www.aka.fi/fi/rahoitus/hae-rahoitusta/ohjehakemisto/ansioluettelo/
https://www.aka.fi/fi/rahoitus/hae-rahoitusta/ohjehakemisto/tutkimussuunnitelma/tutkimussuunnitelman-rakenne--tutkijatohtorin-tehtava-kliinisen-tutkijan-tehtava/
https://www.duodecimlehti.fi/duo14429

Lisätietoja

https://www.oulu.fi/mrc/

Tutustu työnantajaan

MRC Oulun koordinaattori Katja Riipinen, katja.riipinen(at)oulu.fi
Tehtävään haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen pääset täyttämään työpaikkailmoituksen Hae työpaikkaa -linkistä. Hakemuksen pdf-muodossa olevat liitteet 1-3 tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen katja.riipinen(at)oulu.fi.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, OYS, Konsernipalvelut, MRC Oulu
Osoite: Oulu

Medical Research Center Oulu (MRC Oulu) on Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun yliopiston strateginen yhteistyöorganisaatio, joka edistää korkeatasoisen, kliinisen tutkimuksen tekemistä ja alan kansainvälistymistä sekä tehostaa lääketieteellisen tutkimuksen hyödyntämistä ja uusien teknologioiden käyttöönottoa sairaanhoitopiirin ja yliopiston toiminta-alueella.