Koulunkäynninohjaaja - Keravan kaupunki

Koulunkäynninohjaaja - Keravan kaupunki

Keravan kaupungin kasvatuksen ja opetuksen toimialalla on haettavana vakituinen KOULUNKÄYNNINOHJAAJAN TEHTÄVÄ (nro 007) alkaen 6.8.2019.

Tehtävän sijoituspaikka palvelussuhteen alkaessa on Sompion koulun hoidollisen tuen ryhmä.

Sompion koulu on yhtenäiskoulu, jossa on seitsemän yleisopetuksen alakouluryhmää ja 20 yleisopetuksen yläkouluryhmää. Yleisopetuksen lisäksi Sompion koulun perusopetuksen kattaukseen kuuluvat kolme erityisen tuen ryhmää, kolme kuntouttavaa opetusta antavaa hoidollisen tuen ryhmää (esiopetus - 2. luokat; 3.-6. luokat; 7.-9. luokat), joustavan perusopetuksen (JOPO) ryhmä, perusopetuksen lisäopetus (kymppiluokka).

Toimintamme perustan luovat perustehtävää mahdollisimman hyvin tukevat selkeät toiminnan rakenteet. Tälle perustalle on luotu toimintakulttuuri, jossa korostuvat oppilaiden osallisuus, hyvä kasvun ja oppimisen tukeminen, ratkaisukeskeisyys, monipuolinen koti- ja kouluyhteistyö sekä dialogisuus. Laaja yhteistyöverkostomme tukee toimintakulttuurin toteutumista.

Sompion koulu on kaikkien oppilaiden koulu, mikä tarkoittaa oppilaiden tasa-arvoista ja yhdenvertaista kohtaamista ja tukemista kouluyhteisössä. Sompion koulun oppimisen tukemisen päämääränä on, että jokaisella oppilaalla on tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset valmiudet menestyä parhaalla mahdollisella tavalla oppimispolullaan. Oppilaita kannustetaan ja ohjataan osallistumaan oman oppimisensa suunnitteluun.

Koulun kasvatuksellisena tavoitteena on kehittää oppilaan itsetuntemusta ja positiivista minäkuvaa, ohjata vastuun ottamiseen omasta ja koko kouluyhteisön hyvinvoinnista sekä kykyä noudattaa hyviä tapoja. Koulun tehtävänä on löytää jokaisesta oppilaasta hänen vahva alueensa: jokainen on hyvä jossakin - tekemällä oppii.

Hoidollisen tuen opetus on pienryhmässä (max 10 oppilasta) toteutuva erityisen tuen tukimuoto. Ryhmän oppilaat ovat lastenpsykiatrisen erikoissairaanhoidon tai perheneuvolan hoidollisen tuen piirissä. Opetus on hoitoa tukevaa kuntouttavaa opetusta.

Kuntouttavan opetuksen ja kasvatuksen tavoitteena on tukea ja vahvistaa oppilaan koulunkäyntikykyä. Koulunkäyntikyvyn haasteita voivat olla mm. sosiaaliset haasteet, itsetunnon haasteet sekä toiminnanohjauksen pulmat. Hoidollisen tuen ryhmässä oppilaalle luodaan turvallinen oppimisympäristö harjoitella näitä taitoja aikuisen tuella. Oppilaiden opetuksen järjestelyt suunnitellaan yksilöllisesti tiiviissä ja systemaattisessa yhteistoimijuudessa huoltajien, hoitotahojen ja mahdollisten muiden oppilaan kuntoutumisesta vastaavien asiantuntijoiden kanssa.

Tehtävässä edellytetään koulunkäyntiavustajan tutkintoa tai muuta soveltuvaa ammatillista tutkintoa sekä vähintään lukuvuoden yhtämittaista kokemusta vastaavasta tehtävästä (erityisen tuen opetus) esiopetuksessa tai alakoulussa, halua kehittää omaa osaamistaan, oma-aloitteisuutta, muutosjoustavuutta sekä ammatillisen vuorovaikutuksen taitoja koti- ja koulu -yhteistyössä sekä moniammatillisessa yhteistyössä.

Palkkaus ja palvelussuhteen muut ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Keravalla on käytössä koulunkäynninohjaajien vuosityöaika. Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Tehtävään valitun on ennen sen vastaanottamista esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) perusteella rikosrekisterilain (770/1993) 6 § 2. momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.

Lisätietoja

http://www.kerava.fi

Rehtori Risto Kilvelä p. 040 318 2250 tai apulaisrehtori Marjut Vaattovaara p. 040 318 2717, (etunimi.sukunimi@kerava.fi), lomalla 1.-28.7.19

Keravan kaupunki, Kasvatuksen ja opetuksen toimiala
Osoite: Kerava

Kerava on pääkaupunkiseudun pohjoinen kärki. Alle puolessa tunnissa Helsingin keskustasta pääset meille, vehreään puistojen ja ihmisten pikkukaupunkiin. Kerava on kekseliään ja kestävän kehityksen edelläkävijä, hyvän elämän kaupunki. Tämän mahdollistavat kaupungin noin 1700 osaavaa ja arvostettua työntekijää. Noin 36 000 asukkaan Keravan saavutat helposti niin pääradan junalla kuin autoillenkin.
Kasvatuksen ja opetuksen toimialalla työskentelee noin 800 varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen ammattilaista.

Tutustu työnantajaan