Skip to main content
test
KUNTOUTUSOHJAAJAN TOIMI - Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymässä on haettavana 13.7.2022 klo. 12:00 mennessä

KUNTOUTUSOHJAAJAN TOIMI

Kuntoutuksen vastuualueella on haettavana kuntoutusohjaajan toimi. Toimi kohdistuu ensisijassa sisätautipotilaisiin (sydänpotilaat suurimpana ryhmänä, lisäksi mm. reuma- ja fibromyalgiapotilaat, astmapotilaat). Kuntoutusohjaus on henkilön kuntoutumiseen liittyvää ohjausta, suunnittelua, neuvontaa ja aktivointia sekä asiakkaan ja hänen perhe- tai lähiyhteisönsä tukemista sairauden tai vamman vaikuttaessa arjen sujumiseen. Kuntoutusohjaaja toimii tiiviissä moniammatillisessa yhteistyössä asiakkaan ja hänen läheistensä, hoitovastuutahon ja muun palveluverkoston kanssa.

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva sosiaali- tai terveydenhuollon amk tutkinto tai vastaava aikaisempi opistotasoinen tutkinto ja perehtyneisyys kuntoutustoimintaan. Hakijalta odotamme kykyä sekä itsenäiseen että tiimityöskentelyyn. Tehtävässä tarvitaan hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, itseohjautuvuutta ja aktiivisuutta oman työn ja kuntoutusohjauksen kehittämisyhteistyöhön ja oman ammattitaidon ylläpitämiseen sekä esiintymis- ja ryhmänohjaustaitoa. Molempien kotimaisten kielten osaaminen ja terveydenhuollon työkokemus ja koulutus katsotaan eduksi. Työtehtävät edellyttävät oman auton käyttöä.

Toimea haetaan täyttämällä sähköinen hakemus osoitteessa www.soite.fi/tyopaikat -sivulla. Sähköiseen hakemukseen pyydetään liittämään CV. Sähköisessä haussa ei tarvitse toimittaa jäljennöksiä tutkinto- ja työtodistuksista, mutta on varauduttava tuomaan ne mahdolliseen haastatteluun.

Palkkaus määräytyy voimassa olevan kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti sekä kuntayhtymässä tehdyn työn vaativuuden arvioinnin mukaan.

Ennen valinnan vahvistamista hakijan tulee esittää kuntayhtymän henkilökunnan työterveyslääkärin lausunto työkelpoisuudestaan, negatiivinen huumausainetestin tulos. Valitulla tulee olla voimassa Tartuntatautilain (1227/2016) 48§:n mukainen rokotesuoja.

Toimessa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Kuntayhtymä on savuton työpaikka. Toimimme opetuspaikkana.

Lisätietoja tehtävästä antaa vastuualuejohtaja Tero Varila, tero.varila@soite.fi 040 804 5103 tai kuntoutussuunnittelija Marja-Leena Mattila, marja-leena.mattila@soite.fi 040 653 4423


KESKI-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKUNTAYHTYMÄ


Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite ledigförklarar att sökas senast 13.7.2022 kl. 12.00

EN BEFATTNING SOM REHABILITERINGSHANDLEDARE

En befattning som rehabiliteringshandledare finns att söka inom ansvarsområdet för rehabilitering. I befattningen bemöter du i första hand inremedicinska patienter (den största gruppen är hjärtpatienter, därtill bl.a. reuma- och fibromyalgipatienter, astmapatienter). Rehabiliteringshandledning är handledning, planering, rådgivning och aktivering i samband med en persons rehabilitering, samt att stödja klienten och dennas familj eller närmaste krets när sjukdomen eller skadan påverkar hur vardagen fungerar. Rehabiliteringshandledaren arbetar i nära multiprofessionellt samarbete med klienten och dennes anhöriga, vårdansvariga instans och det övriga servicenätet.

Behörighetskravet är lämplig yrkesexamen inom social- eller hälsovård eller motsvarande tidigare högskoleexamen och förtrogenhet med rehabiliteringsverksamhet. Vi förväntar oss att den sökande kan arbeta både självständigt och i team. Uppgiften kräver god samarbets- och samspelsförmåga, självstyrning och aktivitet för samverkan vid samarbetet för att utveckla det egna arbetet och den egna rehabiliteringshandledningen, och för att upprätthålla den egna yrkesskickligheten samt presentations- och grupphandledningsförmåga.Kunskaper i både modersmål och arbetslivserfarenhet och utbildning inom sjukvården ses som en merit. Arbetsuppgifterna förutsätter tillgång till egen bil.

Befattningen söks genom att fylla i en elektronisk ansökning på sidan www.soite.fi/tyopaikat. Vänligen bifoga din CV till den elektroniska ansökningen. Kopior på examens- och arbetsintyg behöver inte bifogas till ansökningen, men den sökande bör vara beredd på att ta dem med till en eventuell intervju.

Lönen bestäms enligt det gällande allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet samt enligt samkommunens bedömning av arbetets svårighetsgrad.

Innan valet fastställs bör den valda personen visa upp ett utlåtande om sin arbetsförmåga som skrivits av samkommunens företagsläkare, samt ett negativt drogtest.Dessutom ska den valda ha ett giltigt vaccinationsskydd i enlighet med 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016).

Vid tillsättandet av befattningen tillämpas en prövotid på sex månader.

Soite är en rökfri arbetsplats Och fungerar som ett undervisningssjukhus.

Ytterligare information om uppgiften ger ansvarsområdeschef Tero Varila, tero.varila@soite.fi 040 804 5103 tai eller rehabiliteringsplanerare Marja-Leena Mattila, marja-leena.mattila@soite.fi 040 653 4423

MELLERSTA ÖSTERBOTTENS SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSAMKOMMUN

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite aloitti toimintansa 1.1.2017. Soite on maakunnallinen perus- ja erikoispalvelut sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhteenliittävä kuntayhtymä.

Sinulle suositellut työpaikat