Kuopion kaupungin perhetukikeskuksessa, sosiaalipäivystyksessä, aikuissosiaalityössä, sosiaalityön palveluohjauksessa, perhepalveluissa ja turvakodilla on tarjolla eri pituisia sijaisuuksia sosionomiopiskelijoille.

Perhetukikeskus
Ohjaaja:
Ohjaajan tehtäviin lastensuojelulaitoksessa kuuluu lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen tukeminen ja tuen tarpeen arviointi, työskentely lasten lähiverkoston kanssa, moniammatillinen yhteistyö sekä kriisityö.
Perhetukikeskuksessa on neljä yksikköä (Vesala, alle 13-vuotiaat lapset; Toukola, 13-17-vuotiaat lapset; Vastaanotto- ja arviointiyksikkö, 13-17-vuotiaat lapset ja Perhekriisiyksikkö). Työ on kolmivuorotyötä.
Lisätietoja: johtaja Sari Räsänen, puh. 044 718 5813.

Sosiaalipäivystys
Sosiaaliohjaaja:
Asiakkaiden ohjaus ympärivuorokautisessa asiakasnumerossa. Sosiaalipäivystyksellisissä tehtävissä sosiaalityöntekijän työparina tehtävien ja palvelutarpeiden arviointi sekä asiakkaan ohjaus palveluihin. Kriisityö akuuteissa kriiseissä. Psykososiaalisen tuen valmiuden ylläpitäminen.
Lisätietoja: vs. Johtava sosiaalityöntekijä Anne-Maria Kolari p. 044-718 3660

Aikuissosiaalityö: asiakasohjauksen ja taloudellisen tukemisen palveluohjaus
Palveluohjaajan tehtävänkuvaan kuuluvat täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen ja sosiaalihuoltolain mukaisten ilmoitusten käsittely, uusien asiakkaiden ohjaus- ja neuvontatyö sosiaalihuollon palveluiden käytössä sekä elämänhallinnan ja toimintakyvyn tukemisessa, sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arvioiminen, lyhytkestoisten asiakasprosessien hoitaminen sekä jalkautuva yksilö- ja verkostotyö.

Suunnitelmallinen sosiaalityön palveluohjaus
Palveluohjaajan tehtävänkuvaan kuuluu sosiaalityön suunnitelman mukaisten palvelujen hakeminen ja käynnistäminen asiakkaan kanssa, ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen käsittely, asiakkaiden ohjaus-, neuvonta- ja motivointityö sekä asiakkaiden tukeminen mm. arjen sujumiseen, talouteen, asumiseen, kuntoutumiseen, koulutukseen ja työhön sijoittumiseen liittyvissä asioissa. Palveluohjaajan toimenkuvaan kuuluvat asiakastapaamiset joko toimistolla tai jalkautuen, verkostotyö sekä suunnitelmallinen työ sosiaaliohjauksen keinoin lähellä asiakkaan arkea. Työtä tehdään itsenäisesti, mutta myös yhdessä työparina toimivien sosiaalityöntekijöiden ja muiden yhteistyötahojen kanssa
Lisätietoja: johtava sosiaalityöntekijä Tanja Bäck 0447183901 ja johtava sosiaalityöntekijä Sanna Räsänen p. 0447183905

Perhepalvelut
Perheohjaajan tehtävänkuva
Perheohjaajat työskentelevät kotiin annettavat perhepalvelut yksikön erityisen tuen palveluissa, yksikkö on osa Kuopion kaupungin perusturvan palvelualueen lapsiperhepalveluja.
Perheohjaaja toimii niin sosiaalihuoltolain, että lastensuojelulain mukaisissa perheissä, Kotiin annettavien perhepalveluiden erityisen tuen palveluiden piirissä. Erityisen tuen palvelut jakautuvat erityisen tuen perhetyöhön, perhetyön yksilötyöskentelyyn, vaativan tason perhetyöhön sekä erityisen vaativan tason perhetyöhön.
Perheohjaaja työskentelee perheissä, joissa tarve erityiselle tuelle ja ohjaukselle. Työskentely voi olla sekä vahva kuntouttava tukimuoto että väliintulon väline kriisitilanteeseen, jonka avulla löydetään keinoja tilanteen ratkaisemiseen tai pitemmän ajan muutoksen tuki. Perheen olemassa olevia verkostoja hyödynnetään työskentelyssä, ja tarpeen mukaan perheenjäseniä ohjataan muihin tarpeellisiin palveluihin (vertaisryhmät, hoitokontaktit).
Työskentely toteutuu pääasiassa perheen kotona, ja työskentely kohdistetaan koko perheeseen, kaikki perheenjäsenet huomioiden sekä sanoitetaan lastenetua ja oikeuksia vanhemmille. Työskentelyyn kuuluu sekä käytännön arjen hallintaan ohjaamista, että vuorovaikutusta tukevia keskusteluja ja harjoitteluja. Työskentely on aina suunnitelmallista ja tavoitteellista. Tavoitteet sovitaan yhdessä perheen, sosiaalityöntekijän ja perheohjaajien kanssa.
Työskentely sisältää ilta- ja viikonlopputyötä, ajokortti ja oma auto välttämätön.
Lisätietoja: Perhepalveluiden esimies Soile Hiltula p. 0447183733

Turvakoti
Sosiaaliohjaaja
Sosiaaliohjaajan tehtäviin turvakodilla kuuluvat lähisuhdeväkivaltaa kokeneille tai sen uhan alla oleville asiakkaille välittömän kriisiavun antaminen, psykososiaalinen tuki, neuvonta ja ohjaus sekä turvakodilla oleville asiakkaille ympärivuorokautisen turvallisen asumisen takaaminen. Sosiaaliohjaajan työtä ovat asiakkaan tilanteen arviointi, uhka- ja turvallisuusnäkökulmien huomiointi, palveluohjaus ja -neuvonta, väkivaltatyöskentely sekä verkosto- ja tiimityö. Turvakotityössä korostuvat asiakaslähtöinen ja lasten kanssa tehtävä työ, lastensuojelullinen yhteistyö sekä asiakkaan tuki- ja viranomaisverkostojen kanssa asiakkaan yksilöllinen tukeminen, työhön kuuluvat myös laitoshuollolliset tehtävät. Työ on kolmivuorotyötä.
https://www.kuopio.fi/turvakoti
https://fi-fi.facebook.com/kuopionturvakoti ja
https://thl.fi/fi/palvelut-ja-asiointi/valtion-sosiaali-ja-terveydenhuollon-erityispalvelut/turvakotipalvelut
Sosiaaliohjaajalta vaaditaan rikosrekisteriote, sekä Tartuntatautilain mukainen rokotesuoja.
Lisätietoja: vastaava sosiaalityöntekijä Ulla Nuutinen p.044-7183388

Lisätietoja

http://www.kuopio.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Kts. hakuilmoitus

Lisätietoja

Kuopion kaupunki

Kuopio on lähes 120 000 asukkaan yliopistokaupunki, jossa on tasokkaat hyvinvointi-, koulutus- ja kulttuuripalvelut ja harrastusmahdollisuudet. Kuopiossa voi helposti toteuttaa unelmansa järvenranta-asumisesta lähellä palveluja.

Kunta-ala tarjoaa töitä lähes puolelle miljoonalle suomalaiselle. Joka viides työssäkäyvä tekee työtä kunnassa tai kuntayhtymässä. Kuopion kaupunki on kaupungin suurin työnantaja. Kaupungin palveluksessa yli 7000 henkilöä. Kuopiossa kaupungin eri palvelujen tuottaminen ja kehittäminen on organisoitu kuudelle palvelualueelle.

Kuopion kaupunki - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat