Kurator inom småbarnspedagogiken - Kirkkonummen kunta

Kurator inom småbarnspedagogiken för tiden 1.9.2020-31.7.2021

Småbarnspedagogiken i Kyrkslätt har sökt statligt specialunderstöd för ett projekt där man fokuserar på stödjande av barnens utveckling, inlärning och välmående för att utjämna konsekvenserna av undantagsförhållandena som förorsakats av coronaviruset.
I projektet strävar man efter att särskilt trygga förutsättningarna för inlärning, utveckling och välmående hos de barn som är i svagare ställning samt barnen med främmande modersmål och barnen med invandrarbakgrund.
Kuratorn inom småbarnspedagogiken stöder barnens välmående och positiv utveckling med ett förebyggande arbetsgrepp som stöder den sociala gemenskapen. Syftet med arbetet som kurator inom småbarnspedagogiken är att svara på barnens behov av socioemotionellt stöd och söka stödformer som är lämpliga för ändamålet. Målet med arbetet med samarbetsinstanserna är att öka resurserna och söka positiva lösningar för barn, familjer och arbetstagare.
Kuratorns uppgift är att göra mångprofessionellt samarbete med andra anställda i kommunen för att upptäcka och ordna tidigt stöd samt med låg tröskel tillsammans med vårdnadshavarna i vardagliga göromål.

Behörighetskrav för uppgiften kurator inom småbarnspedagogiken är YH-examen som socionom.

Den som blir vald till uppgiften ska visa upp ett straffregisterutdrag inom 30 dagar från delfåendet av beslutet (lag om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn 504/2002).

Förhandsinformation: Individ- och gruppintervjuerna ordnas separat för dem som kallats till intervju 30.7.2020 kl. 9-12.

Arbetet börjar om kommunen beviljas statligt specialunderstöd som är avsett för projektet.

Ansökningarna ska tillställas elektroniskt senast 22.7 kl. 12.00 på adressen: www.kuntarekry.fi (arbetsnyckel 301355).

Läs mer

http://www.kyrkslatt.fi

Mer om arbetsgivaren

Förfrågningar per e-post: direktör för småbarnsfostran Anu Vesiluoma, fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi, dagvårdschef Margot Flinck, tfn 040 0807631

BILDNINGS- OCH FRITIDSSEKTORN, Småbarnspedagogik, svenska tjänster inom småbarnspedagogiken, Stöd för växande och utveckling
Adress: ., 02400 Kirkkonummi

Kyrkslätt är en tvåspråkig, växande och nyskapande kommun med ca 40 000 invånare i Helsingforsregionen invid goda trafikförbindelser. Kommunen omfattas av HRT:s kollektivtrafik. Omkring 2 300 experter från olika områden arbetar för kommunen. Bildningsväsendets mål, barnets enhetliga lärstig från småbarnspedagogiken till slutet av den grundläggande utbildningen, och vidare till andra stadiets gymnasieutbildning, är en ledande tanke i vårt arbete. Inom bildningsväsendet finns aktivt och innovativt kunnande. Som arbetsgivare erbjuder vi många nya möjligheter och utmaningar. Kyrkslätts kommun är en rökfri arbetsplats.