test

Ohcejogas leat ohcanláhkai lagašdikšu doaibma. Ohcanáigi jotkkojuvvo 30.11.2021rádjai.

Doaibma devdojuvvo fásta. Doaimma sajuštanbáiki lea vuosttas sajis beavttálmahttojuvvon bálvalusássama ossodat Dorvu.

Beavttálmahtton bálvalusássama ovttadat fállá birrajándor bálvalusássama muitobuohcci olbmuide. Lagašdikšára barggut leat eanaš boarrásiid vuođđodikšun sihke doaibmanávccaid ja eallinhálddašeami bisuheapmi. Bargu lea golmmavuorubargu. Ovttadagas lea anus LifeCare buohccidiehtovuogádat.

Lagašdikšus gáibiduvvo sosiálafuolahusa ámmátbargiid dohkálašvuođaeavttuin addojuvvon lága (272/2005) 8 §:s oaivvilduvvon dohkálašvuohta (sosiála- ja dearvvasvuođasuorggi dán bargui heivvolaš vuođđodutkkus, lagašdikšu dahje eará vástideaddji dutkkus). Ohccis gáibiduvvo davvisámegiela máhttu.

Bálká- ja bargoeavttut mearrašuvvet SOTE mielde, barggu miel meroštallon bálká lea 2241,96€/mb. Ohcejoga gielda máksá sámegiela máhtus giellalasi bargiidasas: njálmmálaš máhtus 100 €/mb ja čálalaš ja njálmmálaš máhtus 150 €/mb.
Doaimmas lea njealji mánotbaji geahččalanáigi. Doibmii válljejuvvon olmmoš galgá ovdanbuktit dohkkehahtti doaktárduođaštusa ovdal doaimma vuostáváldima. Dasa lassin válljejuvvon olbmos berre leat fámus njoammudávdalága (1227/2016) 48§:s oaivvilduvvon boahkohansuodji.

Lassedieđuid addá:
rádjái rabasbálvalusa jođiheaddji Taina Jylhä, tel 040 843 6216.


Ohcamušaid oktan čuvvosiiguin bivdit sáddet 30.11.2021 diibmu 15.00 rádjai: https://www.kuntarekry.fi bokte. Juos ohcamuša ii leat vejolaš doaimmahit elektrovnnalaččat kuntarekry bokte, de ohcamuša čuvvosiiguin sáhttá doaimmahit maiddái čujuhusain: Ohcejoga gielda, PL 41, 99981 Ohcejohka. Konfeluhta ala merken: lähihoitaja, tehostettu palveluasumisyksikkö. Ohcamušáššegirjjit eai máhcahuvvo.

---

Utsjoella on haettavana

lähihoitajan toimi. Hakuaikaa jatketaan 30.11.2021 saakka.

Toimi täytetään vakinaisesti. Toimen ensisijainen sijoituspaikka on tehostetun palveluasumisen yksikkö Dorvu.

Tehostetun palveluasumisen yksikkö tarjoaa ympärivuorokautista palveluasumista muistisairaille henkilöille. Lähihoitajan työtehtävät ovat pääsääntöisesti vanhusten perushoitoa sekä toimintakyvyn ja elämänhallinnan ylläpitämistä. Työ on kolmivuorotyötä. Yksikössä on käytössä LifeCare potilastietojärjestelmä.

Lähihoitajalta edellytetään sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun lain (272/2005) 8 §:n mukaista pätevyyttä (tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja tai muu vastaava tutkinto. Hakijalta edellytetään pohjoissaamenkielen taitoa.

Palkkaus- ja työehdot määräytyvät Sote mukaan, tehtävänmukainen palkka 2241,96€/kk. Utsjoen kunta maksaa saamenkielentaidosta kielilisää työntekijöilleen: suullisesta taidosta 100 €/kk ja kirjallisesta ja suullisesta taidosta 150 €/kk.
Toimessa on neljän kuukauden koeaika. Toimeen valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus ennen toimen vastaanottamista. Lisäksi valitulla tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48§:n mukainen rokotesuoja.

Lisätietoja antaa:
avopalvelun ohjaaja Taina Jylhä, puh 040 843 6216.


Hakemukset liitteineen pyydetään lähettämään 30.11.2021 klo 15.00 mennessä: https://www.kuntarekry.fi kautta. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista toimittaa sähköisesti kuntarekryn kautta, niin hakemuksen liitteineen voi toimittaa myös osoitteella: Utsjoen kunta, PL 41, 99981 Utsjoki. Kuoreen merkintä: lähihoitaja, tehostettu palveluasumisyksikkö. Hakemusasiakirjoja ei palauteta.

Lisätietoja

http://www.utsjoki.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

avopalvelun ohjaaja Taina Jylhä, puh 040 843 6216.

Lisätietoja

Utsjoen kunta

Utsjoki (pohjoissaameksi Ohcejohka) on Suomen pohjoisin ja ainoa saamelaisenemmistöinen kunta. Asukkaita kunnassa on 1260. Utsjoen naapurikunnat ovat Inari sekä Norjan puolella Karasjoki, Tana ja Nesseby, joiden kanssa tehdään yhteistyötä palveluiden järjestämisessä. Alueen ainutlaatuinen luonto ja värikkäät tapahtumat antavat aikaa ja tilaa rentoutumiselle muun muassa monipuolisten luontoharrastusten parissa.


Osoite: Seitatie 1, 99980 Utsjoki

Sinulle suositellut työpaikat