test

Lähihoitajan toimi.

Toimi täytetään vakinaisesti 1.3.2022. Toimen ensisijainen sijoituspaikka on kotipalvelu, Karigasniemen toimialue.

Kotipalvelun lähihoitajan työtehtävät ovat pääsääntöisesti vanhusten perushoitoa sekä toimintakyvyn ja elämänhallinnan ylläpitämistä. Työskentely tapahtuu ensisijaisesti Karigasniemen toimialueella. Työ on kaksivuorotyötä. Oma auto ja ajokortti ovat välttämättömät. Yksikössä on käytössä Lifecare potilastietojärjestelmä.

Lähihoitajalta edellytetään sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun lain (272/2005) 8 §:n mukaista pätevyyttä (tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja tai muu vastaava tutkinto). Saamen kielen taito katsotaan erityiseksi ansioksi.

Palkkaus- ja työehdot määräytyvät Sote- sopimuksen mukaan, tehtävänmukainen palkka 2241,96€/kk. Utsjoen kunta maksaa saamenkielentaidosta kielilisää työntekijöilleen: suullisesta taidosta 100 €/kk ja kirjallisesta ja suullisesta taidosta 150 €/kk.
Toimessa on neljän kuukauden koeaika. Toimeen valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Lisäksi valitulla tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48§:n mukainen rokotesuoja.

Lisätietoja antaa avopalvelun ohjaaja Taina Jylhä, puh 040 843 6216.

Hakemukset liitteineen pyydetään lähettämään 9.12.2021 klo 15.00 mennessä: https://www.kuntarekry.fi kautta. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista toimittaa sähköisesti kuntarekryn kautta, niin hakemuksen liitteineen voi toimittaa myös osoitteella: Utsjoen kunta, PL 41, 99981 Utsjoki. Kuoreen merkintä ”lähihoitaja, kotipalvelu”. Hakemusasiakirjoja ei palauteta.
Lagašdikšu doaibma.

Doaibma devdojuvvo fásta 1.3.2022. Doaimma sajuštanbáikin lea vuosttassajis ruoktobálvalus, Gáregasnjárgga doaibmaguovlu.

Ruoktobálvalusa lagašdikšu barggut leat eanaš boarrásiid vuođđodikšun sihke sin doaibmanávccaid ja eallimahálddašeami doalaheapmi. Bargan dáhpáhuvvá vuosttassajis Gáregasnjárgga doaibmaguovllus. Bargu lea guovttevuorobargu. Iežas biila ja vuodjenkoarta leat vealtameahttumat. Ovttadagas lea anus Lifecare buohccidiehtovuogádat.

Lagašdikšus gáibiduvvo sosiálafuolahusa ámmátbargiid dohkálašvuođaeavttuin addojuvvon lága (272/2005) 8 §:s oaivvilduvvon gelbbolašvuohta (Sosiála- ja dearvvasvuođasuorggi bargui heivvolaš vuođđodutkkus, lagašdikšu dahje eará vástideaddji dutkkus). Sámegiela dáidu gehččojuvvo earenoamáš ánsun.

Bálká- ja bargoeavttut mearrašuvvet Sode- soahpamuša mielde, bargui gullevaš bálká 2241,96€/mb. Ohcejoga gielda máksá sámegiela dáiddus giellalasi bargiidasas: njálmmálaš dáiddus 100 €/mb ja čálalaš ja njálmmálaš dáiddus 150 €/mb.
Doaimmas lea njealje mánotbaji geahččalanáigi. Doibmii válljejuvvon olmmoš galgá buktit dohkálaš doaktárduođaštusa dearvvasvuođadilistis. Dan lassin válljejuvvon olbmos galgá leat fámus njoammudávdalága (1227/2016) 48§:s oaivvilduvvon boahkohansuodji.

Lassedieđuid addá rabasbálvalusa jođiheaddji Taina Jylhä, tel 040 843 6216.

Ohcamušaid oktan čuvvosiiguin bivdit sáddet 9.12.2021 dmu 15.00 rádjai: https://www.kuntarekry.fi bokte. Jos ohcamuša ii leat vejolaš doaimmahit elektrovnnalaččat kuntarekry bokte, de ohcamuša čuvvosiiguin sáhttá doaimmahit maiddái čujuhusain: Ohcejoga gielda, PL 41, 99981 Ohcejohka. Konfeluhta ala merkejupmi ”lähihoitaja, kotipalvelu”. Ohcamušáššegirjjit eai máhcahuvvo.


Lisätietoja

http://www.utsjoki.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Avopalvelun ohjaaja Taina Jylhä puh. 040 843 6216 , taina.jylha at utsjoki.fi

Lisätietoja

Utsjoen kunta

Utsjoki (pohjoissaameksi Ohcejohka) on Suomen pohjoisin ja ainoa saamelaisenemmistöinen kunta. Asukkaita kunnassa on 1260. Utsjoen naapurikunnat ovat Inari sekä Norjan puolella Karasjoki, Tana ja Nesseby, joiden kanssa tehdään yhteistyötä palveluiden järjestämisessä. Alueen ainutlaatuinen luonto ja värikkäät tapahtumat antavat aikaa ja tilaa rentoutumiselle muun muassa monipuolisten luontoharrastusten parissa.


Osoite: Utsjoki, 99980 Utsjoki

Sinulle suositellut työpaikat