test

Lähihoitaja - Närvårdare (Loviisa/Lovisa, Hyvän Elämän Talo Harmaakallio)

Hakuaika päättyy  12.10.2023 15:00

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueeseen kuuluu seitsemän kuntaa: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila ja Sipoo. Vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palveluista siirtyi kunnilta hyvinvointialueelle 1.1.2023. Hyvinvointialue työllistää yli 2 600 henkeä ja on yksi alueen suurimmista työnantajista.

Haemme LÄHIHOITAJAA määräaikaiseen työsuhteeseen 23.10.2023 - 31.5.2024. Pääasiallinen toimipisteesi on Hyvän Elämän Talo Harmaakallio Loviisassa.

Loviisassa sijaitsevassa Hyvän elämän talo Harmaakallio on ympärivuorokautista palvelua tarvitseville ikäihmisille suunnattu palveluasumisen yksikkö. Tilamme ovat nykyaikaiset ja avarat, rakennus valmistui vuonna 2017, asiakaspaikkoja on 56. Harmaakallion toiminta perustuu asukkaan yksilöllisiin tarpeisiin ja toiveisiin. Tarjoamme hyvän ja innostavan työyhteisön, toivomme sinulta joustavaa, ratkaisukeskeistä ja kuntouttavaa työtapaa.

Yksikön toiminta on asukaslähtöistä ja toimintaa kehittävää. Toiminnan tavoitteena on asukkaan toimintakyvyn ja voimavarojen ylläpitäminen. Työssä kunnioitetaan asukkaan itsemääräämisoikeutta ja edistetään oikeutta itsenäiseen, hyvään elämään ja itseään sekä hoitoa koskevaan päätöksentekoon. Asukkaat hoidetaan yksikössä elämän loppuun asti, joten saattohoito-osaamisesta on tehtävässä hyötyä. Yksikössä asuu sekä suomenkielisiä että ruotsinkielisiä ikäihmisiä.

Työn kehittäminen ja kuntouttava työote ovat tärkeä osa työtämme unohtamatta hyvän työilmapiirin ylläpitämistä ja avoimuutta, vahvuuksia hyödyntäen. Sinulla on hyvä mahdollisuus tulla kehittämään ikääntyneiden hoitotyötä ja sen prosesseja osana ammattitaitoista työyhteisöä.

Lähihoitajan työ on kokonaisvaltaista asiakkaan hoitoa ja suunnittelua, arviointia ja toteutusta yhdessä asiakkaan ja omaisten kanssa. Lähihoitaja toimii tavoitteellisesti asiakkaiden hoidon toteuttamiseksi yhdessä työyhteisön kanssa.

Odotamme sinun olevan aktiivinen, oma-aloitteinen ja aidosti kiinnostunut ikääntyneiden hoidosta. Ammattilaisena osaat yhdistää oman asiantuntemuksesi ja kollegojesi osaamisen, mutta teet tarvittaessa päätöksiä myös itsenäisesti. Toimit joustavasti tiimin jäsenenä ja sinulla on halu sitoutua organisaation tavoitteisiin. Hahmotat kokonaisuuksia ja haluat jatkuvasti kehittää osaamistasi sekä ikääntyneiden hoitoa. Hakijalta edellytetään hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, vastuullisuutta, organisointikykyä sekä asukaslähtöistä työotetta.

Tarjoamme sinulle mahdollisuuden työskennellä innostavassa ja osaavassa työyhteisössä. Saat hyvän perehdytyksen ja mukavan, tukea antavan työyhteisön.

Pätevyysvaatimus: sosiaali- tai terveydenhuollon perustutkinto tai aikaisempi vastaava tutkinto (perushoitaja, apuhoitaja). Tehtävässä edellytetään molempien kotimaisten kielten hallintaa.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Sosiaali- ja terveysalan työehtosopimuksen (Sote-sopimus) mukaan, ja tehtävässä noudatetaan koeaikaa. Työ on kolmivuorotyötä kolmen viikon jaksoissa (114,75 h/kolme viikkoa). Tehtäväkohtainen palkka on 2483,53 e/kk. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukainen rokotussuoja.

Lisätietoja tehtävästä antaa toiminnanohjaaja Frida Kristjankroon, frida.kristjankroon@itauusimaa.fi, puh. 0440 555 871

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Östra Nylands välfärdsområde omfattar sju kommuner: Askola, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila och Sibbo. Ansvaret för social- och hälsovårdstjänsterna och räddningsväsendet övergick från kommunerna till välfärdsområdet 1.1.2023. Välfärdsområdet sysselsätter cirka 2 500 personer i framtiden och är en av de största arbetsgivarna i området.

Vi söker NÄRVÅRDARE för visstidsanställning 23.10.2023 - 31.5.2024. Du arbetar i förstahand i Det Goda Livets Hus Gråberg i Lovisa.

Det Goda Livets Hus Gråberg i Lovisa är ett serviceboende med heldygnsomsorg avsett för seniorer. Våra lokaler är moderna och rymliga. Byggnaden färdigställes år 2017 och har 56 klientplatser. Verksamheten på Gråberg utgår från den enskilda individens behov och önskemål. Vi erbjuder en bra och inspirerande arbetsgemenskap, vi önskar att du har ett flexibelt, lösningscentrerat och rehabiliterande arbetssätt.

Vår verksamhet är klientorienterad och stimulerande, och dess syfte är att upprätthålla de boendes funktionsförmåga och resurser. Vi respekterar de boendes självbestämmanderätt och främjar deras rätt till ett självständigt, gott liv och till att själva fatta beslut som berör dem och den vård de får. De boende vårdas på vår enhet till livets slut, så närvårdaren har nytta av kunskaper inom vård vid livets slutskede. På vår enhet bor både finskspråkiga och svenskspråkiga äldre personer.

En viktig del av vårt arbete går ut på att utveckla arbetet, ha ett rehabiliterande arbetssätt och upprätthålla ett gott arbetsklimat. Du får en fin chans att vara med och utveckla vården av äldre och dess processer som del av en yrkeskunnig arbetsgemenskap.

Närvårdarens arbete består av övergripande planering, utvärdering och genomförande av klientens vård och tjänster tillsammans med klienten och anhöriga. Närvårdaren arbetar målinriktat för att genomföra vården av klienterna i samarbete med arbetsgemenskapen.

Vi förväntar oss att du är aktiv, tar initiativ och är genuint intresserad av äldreomsorg. Som professionell yrkesutövare kan du förena din expertis och dina kollegers kunnande, men vid behov fattar du beslut också självständigt. Som teammedlem är du flexibel och innehar en vilja att förbinda dig till organisationens mål. Du gestaltar helheter och vill kontinuerligt utveckla ditt kunnande och äldreomsorgen. Vi förutsätter att du har goda interaktions- och samarbetsfärdigheter, att du är ansvarsfull, har god organisationsförmåga och ett kundorienterat sätt att arbeta.

Vi erbjuder dig en chans att arbeta i en inspirerande och kunnig arbetsgemenskap. Du får en god introduktion i arbetet och trevliga, stödjande arbetskamrater.

Behörighetskrav: grundexamen inom social- eller hälsovård, eller tidigare motsvarande utbildning (primärskötare, hjälpskötare). Uppgiften förutsätter kunskaper i båda inhemska språken.

Villkoren för arbetsförhållandet bestäms enligt social- och hälsovårdens arbets- och tjänstekollektivavtal (SH-avtalet). I arbetsförhållandet tillämpas en prövotid. Det är fråga om periodarbete i tre skiften, arbetstiden 114,75 h/tre veckor. Uppgiftsrelaterade lönen är 2483,53 euro/mån. Uppgiften förutsätter vaccinationsskydd enligt § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar.

Mera information om uppgiften ger verksamhetsledare Frida Kristjankroon, frida.kristjankroon@itauusimaa.fi, tfn. 0440 555 871

toiminnanohjaaja Frida Kristjankroon, frida.kristjankroon@itauusimaa.fi, puh. 0440 555 871

Kaikki organisaation avoimet työpaikat

Työnantaja

Tutustu työnantajaan