Lähihoitaja, perhehoito ja päivätoiminta / Närvårdare, familjevården och dagverksamhet

Hakuaika päättyy  31.5.2024 12:00

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue hakee ikääntyneiden palveluihin LÄHIHOITAJAA vakituiseen toimeen. Tehtävä sijoittuu perhehoitoon sekä Askolan päivätoimintaan. Työssä voit aloittaa 2.8.2024 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Perhehoito on palvelu ikäihmisille, joilla on kotiin annettavista palveluista huolimatta vaikeuksia selviytyä arjesta. Perhehoito tukee ikääntyneen omaisten ja läheisten jaksamista. Päivätoiminta puolestaan on monipuolista ryhmätoimintaa, jota järjestetään arkisin ikääntyville. Päivätoiminta on tarkoitettu henkilölle, jolla on alentunut toimintakyky ja joka tarvitsee apua päivittäisissä toimissa.

Perhehoidon osalta tulet työskentelemään esihenkilön työparina koordinoiden perhehoitoa. Päivätoiminnassa pääasialliset työtehtäväsi ovat ryhmän ohjaaminen ja toiminnan suunnittelu yhdessä työparin kanssa. Työtehtävät sisältävät jonkin verran liikkumista koko Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella, joten ajokortti ja oman auton käyttömahdollisuus ovat työn liikkuvan luonteen vuoksi välttämättömiä.

Henkilöstöetuina saat E-passin työmatka-, hyvinvointi-, liikunta- ja kulttuuriedun. Työterveyspalvelumme ovat Mehiläisessä.

Kelpoisuusvaatimuksena on lähihoitajan tutkinto sekä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus (JulkiTerhikki). Eduksi katsomme suuntauksen vanhustyön osaamisalaan. Kielitaitovaatimuksena on toisen kotimaisen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito. Toisen kotimaisen kielen hyvä suullinen taito katsotaan eduksi. Tehtävä edellyttää kokemusta vanhustyöstä sekä rohkeaa ja itseohjautuvaa työotetta.

Palvelussuhteen ehdot ja palkkaus määräytyvät yleisen SOTE-sopimuksen mukaan. Työaika on yleistyöaika 38 h 15 min/vko ja tehtäväkohtainen palkka on 2483,53 e/kk. Valitun henkilön on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta annetun lain (741/2023) mukainen rikosrekisteriote. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa. Koeaika on 6 kuukautta.

Lähetä hakemuksesi 31.5.2024 klo 12.00 mennessä oheisen linkin kautta. Lisätietoja antaa perhehoidon ja päivätoiminnan esihenkilö Sonja Lampén, puh. 040 5281 605 tai sonja.lampen@itauusimaa.fi.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueeseen kuuluu seitsemän kuntaa: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila ja Sipoo. Meillä työskentelee 2600 eri alojen ammattilaista ja tehtävänimikkeitä on yli 200. Löydät todennäköisesti itsellesi sopivan työpaikan, mihin ikinä omat ammatilliset intressisi ja tulevaisuuden suunnitelmasi sinua ohjaavatkaan. Tarjoamme myös mahdollisuuden kaksikieliseen työympäristöön, jossa toisen kotimaisen kielen hallinta on rikkaus ja mahdollisuus, mutta ei ehdoton vaatimus.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Östra Nylands välfärdsområde söker till tjänster för äldre en NÄRVÅRDARE till en ordinarie befattning. Uppgiften förläggs till familjevården samt till dagverksamheten i Askola. I arbetet kan du börja den 2.8.2024 eller enligt överenskommelse.

Familjevården är en tjänst för äldre personer som trots service vilken tillhandahålls i hemmet inte klarar sina vardagssysslor. Familjevård hjälper den äldre personens anhöriga och närmaste att orka. Dagverksamhet är däremot mångsidig verksamhet i grupp som ordnas för äldre på vardagarna. Dagverksamheten är avsedd för personer med nedsatt funktionsförmåga som behöver hjälp med de dagliga funktionerna.

För familjevårdens del kommer du att arbeta i par med din chef och att samordna familjevården. I dagverksamheten består dina huvudsakliga arbetsuppgifter i att leda gruppen och att planera verksamheten tillsammans med den som du jobbar i par med. Till arbetsuppgiften hör att man i någon mån rör sig inom hela Östra Nylands välfärdsområde, så körkort och möjlighet att använda egen bil är nödvändiga med tanke på arbetets rörliga karaktär.

Personalförmåner som ges är pendling-, välmående-, motion- och kulturförmån i Epassi. Företagshälsovården handhas av Mehiläinen.

Behörighetsvillkor är närvårdarexamen samt legitimation som yrkesutbildad person enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994) (JulkiTerhikki). Vi uppskattar inriktning på kompetensområdet äldreomsorg. Språkkravet är goda muntliga och skriftliga kunskaper i det ena inhemska språket. Goda muntliga kunskaper i det andra inhemska språket anses meritande. Uppgiften förutsätter erfarenhet av äldrearbete samt ett modigt och självständigt grepp om arbetet.

Anställningsvillkoren följer arbets- och tjänstekollektivavtalet för social- och hälsovårdssektorn (SH-avtalet). Arbetstiden är allmän arbetstid, 38 h 15 min/vecka. Den uppgiftsrelaterade lönen uppgår till 2 483,53 euro/månad. Den person som valts till uppgiften ska före sitt tillträde förete ett straffregisterutdrag som avses i lagen om tillsynen över social- och hälsovården (741/2023). I arbetet krävs det vaccinationsskydd som avses i 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Prövotiden är 6 månader.

Skicka din ansökan senast 31.5.2024 kl. 12.00 via länken här invid. Upplysningar ges av chefen för familjevård och dagverksamhet Sonja Lampén, tfn 040 5281 605, sonja.lampen@itauusimaa.fi.

Östra Nylands välfärdsområde omfattar sju kommuner: Askola, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila och Sibbo. Hos oss jobbar 2 600 proffs från olika branscher, och antalet uppgiftsbeteckningar är över 200. Sannolikt hittar du en arbetsplats som passar dig oavsett vart dina professionella intressen och framtidsplaner leder dig. Vi erbjuder dig också tillfället att verka i en tvåspråkig arbetsmiljö där det är en rikedom och möjlighet att behärska det andra inhemska språket men där det inte är ett ovillkorligt krav.

Yhteystiedot

perhehoidon ja päivätoiminnan esihenkilö Sonja Lampén, puh. 040 5281 605 tai sonja.lampen@itauusimaa.fi.

Hae työpaikkaa

Kaikki organisaation avoimet työpaikat

Työnantaja Itä-Uudenmaan hyvinvointialue tuottaa ja järjestää julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut alueellaan, johon kuuluu seitsemän kuntaa: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila ja Sipoo. Tutustu työnantajaan

Kuntarekryn somekanavissa jaetaan avoimia työpaikkoja ja hyödyllisiä työnhakuvinkkejä. Ota @kuntarekry seurantaan Facebookissa, Instagramissa, LinkedInissä, X:ssä ja TikTokissa!