Lähihoitaja, Suvirinne / Närvårdare, Solliden (Sipoo/Sibbo)

Hakuaika päättyy  30.6.2024 23:59

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue hakee LÄHIHOITAJAA vakituiseen työsuhteeseen 1.7.2024 alkaen tai aloitus sopimuksen mukaan. Työsuhteen alussa pääasiallinen toimipisteesi on asumispalveluyksikkö Suvirinne Sipoon Nikkilässä.

Suvirinne on ympärivuorokautinen asumispalveluyksikkö muistisairaille. Meillä on 22 asumispaikkaa ja tarjoamme asukkaillemme heidän yksilöllisistä tarpeistaan lähtevää hoitoa turvallisessa ja kodinomaisessa ympäristössä. Toteutamme kuntouttavaa hoitotyötä voimavaralähtöisesti ja painopiste on aktiivisessa arjessa.

Yksikössä on käytössä autonominen työvuorosuunnittelu ja pitkien työvuorojen tekeminen on myös mahdollista. Suvirinteen henkilöstö kokee olevansa mukavassa työpaikassa ja työssä voidaan hyvin. Henkilöstöetuina saat E-passin työmatka-, hyvinvointi-, liikunta- ja kulttuuriedun. Työterveyspalvelut ovat Mehiläisessä.

Kelpoisuusvaatimuksena on lähihoitajan tutkinto tai aikaisempi perushoitajatutkinto (laillistus JulkiTerhikki). Lisäksi edellytämme toisen kotimaisen kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa. Toisen kotimaisen kielen tyydyttävät taidot katsotaan eduksi. Eduiksi katsomme myös kokemuksen muistisairaiden hoitotyöstä. Toivomme sinulta hyviä vuorovaikutustaitoja, aktiivista työotetta sekä lämmintä ja empaattista asennetta.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus SOTE:n mukaan. Palkka on 2550,68 e/ kk. Työssä noudatetaan jaksotyöaikaa ja työ on kolmivuorotyötä. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa. Valitun henkilön on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta annetun lain (741/2023) mukainen rikosrekisteriote. Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Hakemukset pyydetään oheisen linkin kautta viimeistään 30.6.2024 klo 23:59.

Lisätietoa antaa vs. osastonhoitaja Kirsi Kiiski, kirsi.kiiski@itauusimaa.fi, p. 040 4824108

Katso sivumme Facebookissa: https://www.facebook.com/hoivakotisuvirinne

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueeseen kuuluu seitsemän kuntaa: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila ja Sipoo. Meillä työskentelee 2600 eri alojen ammattilaista ja tehtävänimikkeitä on yli 200. Löydät todennäköisesti itsellesi sopivan työpaikan, mihin ikinä omat ammatilliset intressisi ja tulevaisuuden suunnitelmasi sinua ohjaavatkaan. Tarjoamme myös mahdollisuuden kaksikieliseen työympäristöön, jossa toisen kotimaisen kielen hallinta on rikkaus ja mahdollisuus, mutta ei ehdoton vaatimus.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Östra Nylands välfärdsområde söker en NÄRVÅRDARE för ordinarie anställning från och med 1.7.2024 eller enlig överenskommelse. Arbetet placerar sig i början på serviceboendeenhet Solliden i Nickby, Sibbo.

Solliden är ett serviceboende med heldygnsomsorg för personer med minnessjukdom. Vi har 22 platser och vården utgår från de boendes individuella behov i en trygg och hemlik miljö. Vi genomför rehabiliterande vårdarbete resursorienterat. Tyngdpunkten ligger på en aktiv vardag.

I arbetsenheten används en autonomisk planering av arbetsskift och det finns möjlighet att göra långa arbetsturer. Personalen i Solliden upplever att arbetsplatsen är trevlig, och att de mår bra i sitt arbete. Personalförmåner som ges är sport-, kultur-, välmående- och pendlingförmån i Epassi. Företagshälsovården handhas av Mehiläinen.

Behörighetsvillkor är närvårdarexamen eller tidigare primärskötarexamen (legitimation ska framgå av JulkiTerhikki). Dessutom förutsätter vi goda muntliga och skriftliga kunskaper i det ena inhemska språket. Nöjaktiga kunskaper i det andra inhemska språket anses meriterande. Erfarenhet av att vårda personer med minnessjukdomar anses också meriterande. Vi önskar att du har god samarbetsförmåga, ett aktivt arbetssätt och ett varmt och empatiskt sinne.

Anställningsvillkoren följer arbets- och tjänstekollektivavtalet för social- och hälsovårdssektorn (SH-avtalet). Lönen uppgår till 2550,68 euro i månaden. Arbetet följer periodarbetstid i tre skift. För uppgiften krävs det vaccinationsskydd som avses i 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Den person som väljs, bör före mottagandet av uppgiften visa upp ett straffregisterutdrag enligt lagen om tillsynen över social- och hälsovården (741/2023). Uppgiften har 6 månaders prövotid.

Skicka din ansökan via länken senast 30.6.2024 kl. 23.59.

Upplysningar ges av vik. avdelningsskötare Kirsi Kiiski, kirsi.kiiski@itauusimaa.fi, tfn 040 482 4108

Se också våra Facebook-sidor: https://www.facebook.com/hoivakotisuvirinne

Östra Nylands välfärdsområde omfattar sju kommuner: Askola, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila och Sibbo. Hos oss jobbar omkring 2 600 proffs från olika branscher, och antalet uppgiftsbeteckningar är över 200. Sannolikt hittar du en arbetsplats som passar dig oavsett vart dina professionella intressen och framtidsplaner leder dig. Vi erbjuder dig också tillfället att verka i en tvåspråkig arbetsmiljö där det är en rikedom och möjlighet att behärska det andra inhemska språket men där det inte är ett ovillkorligt krav.

#hoitotyö #vårdarbete

Hae työpaikkaa

Kaikki organisaation avoimet työpaikat

Työnantaja Itä-Uudenmaan hyvinvointialue tuottaa ja järjestää julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut alueellaan, johon kuuluu seitsemän kuntaa: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila ja Sipoo. Tutustu työnantajaan