test

Keski- Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymän resurssikeskuksessa on haettavana 31.1.2022 klo 12.00 mennessä.

LÄHIHOITAJASISSIN TOIMI RESURSSIKESKUKSESSA - KRUUNUPYYN ALUEELLA

Etsitkö monipuolista työtä ja pidät itsesi haastamisesta? Jos vastasit kyllä niin tässä sinulle erinomainen vaihtoehto tulevaksi työpaikaksi.

Kelpoisuusehtona lähihoitajan tutkinto. Toisen kotimaisen kielen taito katsotaan eduksi. Sissin kiertoalue koostuu kotihoidosta ja tehostetusta palveluasumisesta Alavetelin, Kruunupyyn ja Teerijärven alueella.

Odotamme kehittämismyönteisyyttä, hyviä organisointitaitoja, kykyä sopeutua muuttuviin tilanteisiin sekä asiakaslähtöistä työskentelytapaa moniammatillisissa työyhteisöissä. Lisäksi arvostamme monipuolista työkokemusta ja halua kehittää ammatillista osaamista. Työn hoitaminen edellyttää oman auton käyttöä.

Palkkaus määräytyy voimassa olevan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen sekä kuntayhtymässä tehdyn työn vaativuuden arvioinnin mukaan.

Avointa tointa haetaan täyttämällä sähköinen hakemus www.soite.fi/tyopaikat -sivuilla. Sähköiseen hakemukseen liitetään CV. Sähköisessä haussa ei tarvitse toimittaa jäljennöksiä tutkinto - ja työtodistuksista, mutta on varauduttava tuomaan ne mahdolliseen haastatteluun.

Ennen valinnan vahvistamista valitun tulee esittää kuntayhtymän työterveyslääkärin lausunto työkelpoisuudestaan sekä negatiivinen huumausainetestin tulos. Lisäksi valitulla tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48 §:n mukainen rokotesuoja ja 55 §:n mukainen hengityselinten tuberkuloosia koskeva selvitys. Toimessa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Soite on savuton työpaikka. Työhön sisältyy opiskelijaohjaus.

Lisätietoja tehtävästä antaa palveluesimies Teija Määttälä teija.maattala@soite.fi 040 804 5469 sekä resurssipäällikkö Heidi Gleviczky, heidi.gleviczky@soite.fi, 0400 145 525

Kokkola 13.1.2022


KESKI-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKUNTAYHTYMÄ

Resurscentralen i Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun ledigförklarar att sökas senast 31.1.2022 kl. 12.00

EN BEFATTNING SOM INTERN NÄRSKÖTARVIKARIE I RESURSCENTRALEN - I KRONOBYREGIONEN

Söker du ett mångsidigt arbete och tycker du om att utmana dig själv? Om du svarade ja är detta ett utmärkt alternativ för dig som söker ett nytt jobb.

Behörighetsvillkoret är närvårdarexamen. Kunskaper i det andra inhemska språket räknas som merit. Den interna vikarien arbetar inom hemvården och serviceboendet med heldygnsomsorg i Nedervetil, Kronoby och Terjärv.

Vi förväntar oss en positiv inställning till utveckling, god organisationsförmåga, förmåga att anpassa sig till situationer som förändras samt ett klientorienterat arbetssätt i yrkesövergripande arbetsenheter. Vi värdesätter dessutom mångsidig arbetserfarenhet och vilja att utveckla yrkeskunnandet. Arbetet förutsätter användning av egen bil.

Lönen bestäms enligt det gällande allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet samt enligt en bedömning av arbetets svårighetsgrad som gjorts i samkommunen.

Den lediga befattningen söks genom att fylla i en elektronisk ansökning på sidan www.soite.fi/tyopaikat. Bifoga din CV till din elektroniska ansökning. Du behöver inte bifoga kopior av examens- och arbetsintyg till din elektroniska ansökning, men du bör vara beredd på att ta dem med till en eventuell intervju.

Innan valet fastställs ska den sökande visa upp ett intyg om sin arbetsförmåga av en av företagsläkarna för samkommunens personal samt ett negativt resultat från ett drogtest. Den valda ska dessutom ha ett giltigt vaccinationsskydd enligt 48 § och en utredning med tanke på tuberkulos i andningsorganen enligt 55 § i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016). När befattningen tillsätts tillämpas det en prövotid på sex månader.

Soite är en rökfri arbetsplats. I arbetet ingår handledning av studerande.

Mer information om befattningen ges av serviceförman Teija Määttälä teija.maattala@soite.fi, 040 804 5469 och resurschef Heidi Gleviczky, heidi.gleviczky@soite.fi, 0400 145 525

I Karleby 13.1.2022


MELLERSTA ÖSTERBOTTENS SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSAMKOMMUN

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite aloitti toimintansa 1.1.2017. Soite on maakunnallinen perus- ja erikoispalvelut sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhteenliittävä kuntayhtymä.

Sinulle suositellut työpaikat