Landskapsarkitekt - Vaasan kaupunki

Vasa stad söker en landskapsarkitekt till planläggning.

Till uppgifterna hör grönområdesplanering, översiktsplanering av offentliga utomhusutrymmen, handledning och rådgivning i anslutning till utvecklingen och förverkligandet av stadsbilden samt handledning av konsultarbeten i anslutning till uppgiftsområdena. Till uppgifterna hör därtill deltagande i upprättandet av general- och detaljplaner, utarbetande av separata utredningar, beredning av tillstånd för miljöåtgärder, regionalt samarbete, myndighets- och intressentsamarbete samt kundserviceuppgifter.
Uppgiften är placerad inom Vasa stads planläggning.

Du är välkommen till ett för sin energi och sin historia känt, lämpligt stort regioncentrum för att påverka framtida lösningar inom samhällsplaneringen i olika skala. Vi väntar på dig i vårt multiprofessionella och diskuterande team där vi lär oss tillsammans.

Behörighetsvillkor är examen som landskapsarkitekt (MA)

Språkkunskapskravet är god förmåga att i tal och skrift använda finska eller svenska språken. (språkintyg)

Vi förutsätter erfarenhet av grönområdesplanering.

Vi värdesätter initiativrikedom, samarbetsförmåga, interaktionsfärdigheter samt behärskande av och förmåga att tillägna sig dataprogram i anslutning till uppgifterna.
Förtrogenhet med markanvändningsplanering, lagstiftning som berör byggande och annan miljölagstiftning samt med offentlig förvaltning räknas som merit.

Vi erbjuder mångsidiga uppgifter från mera exakt planering av allmänna områden till översiktlig markanvändningsplanering på strategisk nivå. Uppgifternas huvudsakliga tyngdpunktsområde fastställs enligt den sökandes styrkor men i uppdraget ingår trots detta hantering av olika skalor.

Prövotid är sex månader.

Den som valts till uppgiften ska innan arbetet börjar visa upp ett läkarutlåtande (T-intyg) over sitt hälsotillstånd.

Intervjuerna hålls vecka 44.
De som kallats till intervju tar med sig examensbetyg och arbetsintyg i original.

Läs mer

http://www.vasa.fi

Mer om arbetsgivaren

Planläggningsdirektör Päivi Korkealaakso, tfn. 040-550 0757

Tekniska sektorn/Planläggningen
Adress: Vasa, 65100 Vaasa

Då du går på gatan, öppnar vattenkranen eller andas in ren luft, använder du den service som tekniska sektorn erbjuder och utnyttjar miljön som vi övervakar. Våra experter har hand om Vasas tekniska struktur och service. Vi betjänar bland annat i fastighets-, mätnings-, planläggnings-, gatu- och grönområdesärenden.