Skip to main content
test
Lastentautien ylilääkärin virka - Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueella, Lasten ja nuorten erityispalveluissa, on haettavana 16.3.2023 klo 12 mennessä, hakuaikaa jatketaan 6.4.2023 klo 12 saakka.

LASTENTAUTIEN YLILÄÄKÄRIN VIRKA
Tule ylilääkäriksi monipuoliseen lastenklinikkaan! Kelpoisuusehtona on lastentautien erikoislääkärin tutkinto ja kokemusta lastentautien erikoislääkärin työstä.

Virka sijoittuu Lasten ja nuorten erityispalveluiden (Lastensairaala) Lasten ja nuorten somaattiset sairaudet -vastuualueelle, jossa on yhteensä 8 erikoislääkärin virkaa, lastenneurologin virka sekä erikoistuvien lääkäreiden koulutusvirkoja. Soiten lastensairaalan hyvän maineen vuoksi hoitoon hakeutuu lapsipotilaita myös yli maakuntarajojen ja lastensairaala tuottaakin erikoissairaanhoidon palveluita Keski-Pohjanmaata merkittävästi laajemmalle lapsiväestölle.

Soite on merkittävä synnytyssairaala (n. 1600 synnytystä/v), minkä vuoksi Soitessa on kattava vastasyntyneiden teho- ja valvontaosasto. Klinikassamme toimii lasten kotisairaala, jonka potilaslähtöiset toimintatavat ja toiminnan laajuus ovat hyvin tunnettuja ympäri Suomen. Klinikassamme on hyvin organisoitu ja resursoitu laaja lastenpäivystys, joka on väestön keskuudessa erittäin suosittu. Työ Lasten ja nuorten sairaalassa on monipuolista ja vaihtelevaa. Lastentautien eri osa-alueiden erityisosaamista löytyy laajasti omilta lastenlääkäreiltämme, jonka lisäksi eri alojen yliopistokonsultit käyvät säännöllisesti klinikassamme. Lasten ja nuorten sairaalan ilmapiiri on kannustava ja innovatiivinen, yksikkömme on jatkuvasti kehittyvä ja toimintatavoiltaan ketterä.

Ylilääkäri vastaa yksikön lääketieteellisestä johtamisesta ja toimii yksikön lääkäreiden esimiehenä. Työhön sisältyy myös yksikön kehittäminen yhdessä palvelualuejohtajan, vastuualuejohtajan ja henkilökunnan kanssa.

Palkkaus on voimassa olevan lääkärisopimuksen mukainen. Erityisosaaminen huomioidaan palkkauksessa.

Avointa virkaa haetaan täyttämällä sähköinen hakemus www.soite.fi/tyopaikat -sivuilla. Sähköiseen hakemukseen pyydetään liittämään CV.

Virkaan sisältyy 6 kk koeaika. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä kuntayhtymän henkilökunnan työterveyslääkärin lausunto työkelpoisuudestaan. Virkaan valitun on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6§:n 2 momentissa tarkoitettu ote rikosrekisteristä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002). Lisäksi edellytämme tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.


Lisätietoja antavat:

Johtajaylilääkäri Katja Virta, p. 040 804 3888, katja.virta@soite.fi
Palvelualuejohtaja Nico Jäväjä, p. 040 653 4077 nico.javaja@soite.fi


Specialtjänsterna för barn och ungdomar i Mellersta Österbottens välfärdsområde ledigförklarar att sökas senast 16.3.2023 klo 12.00, ansökningstiden förlängs till 6.4.2023 kl. 12.

EN TJÄNST SOM ÖVERLÄKARE I BARNSJUKDOMARKom och arbeta som överläkare på vår mångsidiga barnklinik! Behörighetsvillkoren är examen som specialist i barnsjukdomar och erfarenhet av arbete som specialist i barnsjukdomar.

Tjänstens placering är inom Specialtjänster för barn och ungdomar (Barnsjukhuset) inom ansvarsområdet Somatiska sjukdomar hos barn och ungdomar. Här har vi sammanlagt åtta specialläkartjänster, en barnneurologtjänst och utbildningstjänster för läkare under specialistutbildning. Soites barnsjukhus har ett gott rykte och tack vare det söker sig barnpatienter också från andra landskap till vård hos oss. Barnsjukhuset producerar därför specialsjukvårdstjänster för en betydligt större barnpopulation än den som bor i Mellersta Österbotten.

Soite är ett betydande förlossningssjukhus (ungefär 1 600 förlossningar/år), och Soite har därför en heltäckande intensivvårds- och övervakningsavdelning för nyfödda. På vår klinik verkar barnens hemsjukhus vars patientorienterade arbetsformer och verksamhetens omfattning är välkända runt om i Finland. Vår klinik har en omfattande barnakut som har organiserats väl, och det har allokerats gott om resurser till den. Barnakuten är mycket populär bland befolkningen. Arbetet på sjukhuset för barn och ungdomar är mångsidigt och varierande. Våra egna barnläkare har mångsidigt med specialkompetens inom olika delområden inom barnsjukdomar. Dessutom besöker universitetskonsulter från olika specialiteter vår klinik regelbundet. Andan på sjukhuset för barn och ungdomar är uppmuntrande och innovativ. Vår enhet utvecklas kontinuerligt och är smidig i fråga om sina arbetsformer.

Överläkaren svarar för den medicinska ledningen av enheten och fungerar som chef för läkarna i enheten. I arbetet ingår också utveckling av enheten tillsammans med serviceområdeschefen, ansvarsområdeschefen och personalen.

Lönesättningen sker enligt det gällande läkaravtalet. Specialkunnande beaktas vid lönesättningen.

Tjänsten söks genom att fylla i en elektronisk ansökning på sidan www.soite.fi/tyopaikat. Vi ber dig bifoga din CV till din elektroniska ansökning.

Vid tillsättandet av tjänsten iakttas en prövotid på sex månader. Innan den som valts till tjänsten tar emot tjänsten ska hen visa upp ett intyg om sin arbetsförmåga av en av företagsläkarna för samkommunens personal. Av den som väljs till tjänsten krävs ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. (lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn 504/2002). Dessutom kräver vi ett vaccinationsskydd enligt 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar.


Mer information ges av:

Chefsöverläkare Katja Virta, tfn 040 804 3888, katja.virta@soite.fi
Serviceområdeschef Nico Jäväjä, tfn 040 653 4077 nico.javaja@soite.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite aloitti toimintansa 1.1.2017. Soite on maakunnallinen perus- ja erikoispalvelut sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhteenliittävä kuntayhtymä.


Osoite: Mariankatu 16-20, Kokkola

Sinulle suositellut työpaikat