Luokanopettaja, päätoiminen tuntiopettaja valmistavan luokan opetukseen - Espoon kaupunki

Luokanopettaja, päätoiminen tuntiopettaja valmistavan luokan opetukseen - Espoon kaupunki

Tehtävän kuvaus: Valmistavan yhdysluokan 3.-6. luokan opetus. Palvelussuhde alkaa elokuussa 2019. Valmistavan luokan opettaja työskentelee tiiviisti eri luokkatasojen luokan-, erityis- ja S2-opettajien sekä koulunkäynninohjaajien ja oppilaiden kanssa. Opetusta kehitetään integroinnin mahdollisuuksia hyödyntäen oppilaan etu huomioon ottaen. Valmistavan luokan opettajan tehtävät keskittyvät oppilaiden kokonaisvaltaiseen tukemiseen aktiivisessa yhteistyössä huoltajien kanssa. Meritorin 3.-6. luokat toimivat lukuvuonna 2019-2020 Kivimiehen koulun tiloissa Otaniemessä.
Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun luokanopettajan kelpoisuus.Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Vakinaisia virkoja täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa.Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto luokanopettajan koulutusohjelmasta tai muu kasvatustieteellisen alan tutkinto ja mitkä ovat sivuaineopinnot ja opintoviikkojen määrä. Jos tutkinto ei ole luokanopettajan koulutuksesta tulee hakijan merkitä muu opettajan koulutuksensa tai muut tutkintonsa mahdollisimman selkeästi sekä todistus opettajan pedagogisista opinnoista ja todistus monialaisten opintojen suorittamisesta. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus.
Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään :- erilaisten tukimuotojen tuntemusta - kokemusta joustavista opetusjärjestelyistä- kokemusta kolmiportaisesta tuesta ja pedagogisten asiakirjojen laatimisesta- yhteistyökykyä luokan- ja aineenopettajien sekä muun henkilökunnan kanssa, - tiimityöskentelytaitoja- joustavuutta ja yhteistyötaitoja
Arvostamme :- näkemystä ja kokemusta vahvuuspedagogiikan toteuttamiseen ja kehittämiseen - monipuolisia pedagogisia taitoja - kokemusta alkuopetuksen opetusjärjestelyistä- kokemusta kielitietoisesta pedagogiikasta- kokemusta työskentelystä eri kieli-ja kulttuuriryhmien opettamisesta- kiinnostusta oman oppimisen kehittämiseen

Lisätietoja

http://espoo.fi/meritorinkoulu

Matti Jokela 0505410975 matti.jokela(@)espoo.fi Minna Nevanlinna 0468771225 minna.nevanlinna(@espoo.fi

Meritorin koulu
Osoite: Merivalkama 9, 02320 Espoo

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa ja lukioissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu) sekä 11 lukiota.Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan