test
Opiskeluhuollon kuraattorit (2) (hanketyöntekijä) - Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Eksote

Kyseessä on OKM:n avustusrahoitus opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologityön mitoitusta varten. Hanke tähtää oppilas- ja opiskelijahuollon henkilöstömitoituksen tulevien suositusten mukaiseen laajentamiseen ja sen vaatimiin toimenpiteisiin vuosille 2021-2022. Hankkeen aikana tehdään arviota henkilömitoituksen riittävyydestä. Hanke päättyy 31.12.2022.

Hankkeen tavoitteena on yhteisöllisen opiskeluhuollon ennaltaehkäisevän tuen
sekä yksilökohtaisen opiskeluhuollon varhaisen tuen yhdenvertainen ja yksilöllinen tarpeenmukainen saatavuus. Tasa-arvoisesti saatavilla ja tasalaatuisella opiskeluhuollolla edistetään lapsen ja nuoren oppimista, psyykkistä ja fyysistä terveyttä, sosiaalista hyvinvointia sekä yhteisöllisyyttä. Lasten ja nuorten hyvinvointia vahvistetaan ennaltaehkäisevästi moniammatillisilla ja oikea-aikaisilla opiskeluhuollon psykologipalveluilla.

Hankkeen kuraattorien tehtävät kohdentuvat seuraavasti; toinen kokoaikaisesti 2. asteen opiskeluhuollon palveluihin ja toinen kohdentuu koko opiskeluhuollon palveluihin Eksoten alueelle. Eksoten opiskeluhuollon palveluiden toimintayksiköissä työskentelee terveydenhoitajia, kuraattoreja ja psykologeja. Tiivistä yhteistyötä tehdään myös lääkäreiden kanssa. Tarjoamme tehtävään osaavan moniammatillisen työyhteisön tuen. Koulutusmahdollisuudet ja työnohjaus on järjestetty.

Kuraattorin työn tarkoituksena on tukea oppilaan ja opiskelijan opiskelua, terveyttä ja hyvinvointia sekä lisätä osallisuutta ja ehkäistä ongelmien syntymistä. Kuraattori toteuttaa opiskeluhuoltotyötä yhdessä muiden opiskeluhuollon työntekijöiden, opetuksen järjestäjän, opiskelijoiden, huoltajien ja muun verkoston kanssa. Kuraattorin työnkuvassa keskeistä on moniammatillinen tiimi- ja verkostotyö sekä yhteisöllinen, ennaltaehkäisevä ja konsultatiivinen työote. Tehtävässä korostuu kyky organisoida omaa toimintaa vaihtelevien tarpeiden mukaan.

Arvostamme hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä verkostotoimintaan. Tehtävän hoitaminen edellyttää oman auton käyttömahdollisuutta.

Toiseen tehtävään haetaan ensisijaisesti sosiaalityöntekijän pätevyyden omaavaa henkilöä (kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 7 §, 32 § mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus) ja toiseen haetaan perustehtävän vaatiman sosiaalihuollon ammattilaista kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (817/2015) 7 §:ssä tai 8 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkeakoulututkinnon suorittanutta henkilöä. Lisäksi kelpoinen on henkilö, jolla on tehtävään soveltuva sosiaali- tai kasvatusalalle taikka käyttäytymistieteisiin suuntautunut korkeakoulututkinto. Koulutukseen tulee sisältyä tai sen lisäksi tulee olla suoritettuna 60 opintopisteen laajuiset korkeakouluopinnot, joiden tulee muodostua sosiaalityön yliopisto-opinnoista tai mainitun lain 8 §:n 1 momentissa tarkoitettuun korkeakoulututkintoon kuuluvista opinnoista.

Palkka määräytyy SOTE-sopimuksen mukaan. Tehtäväkohtainen palkka 3107,27 €. Valitun on ennen työsuhteen alkamista toimitettava voimassa oleva lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/02) mukainen rekisteriote.
Tehtävissä on 4 kk koeaika.

Vain Kuntarekryn kautta tulevat hakemukset huomioidaan.

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Toimintayksikön esimies vs. Tytti Summanen, opiskeluhuollon palvelut 2. aste,
puh. 040 675 0392
Yhteydenotot pyydetään ensisijaisesti sähköpostin välityksellä, etunimi.sukunimi@eksote.fi

Lisätietoja

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Eksote, Koulukuraattoripalvelut, Opiskeluhuollon palvelut 2. aste

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä, Eksotessa, on alueen erikoissairaanhoito, perusterveydenhuolto, vanhusten palvelut sekä perhe- ja sosiaalipalvelut yhdistetty yhdeksi toimivaksi kokonaisuudeksi. Eksote edistää alueen asukkaiden hyvinvointia ja toimintakykyä ennakoivalla ja kuntouttavalla otteella saavuttaakseen parhaan mahdollisen lopputuloksen.

Olemme maakunnan suurin työnantaja ja työntekijöitä on noin 5000. Toimipisteitä meillä on 100, mm. neuvolatoiminnasta ikääntyneiden asumiseen ja opiskeluterveydenhuollosta laajan päivystyksen sairaalaan. Valinnanvaraa ja osaamista riittää myös niille, jotka etsivät urapolkuja ja kehittymismahdollisuuksia talon sisällä. Olemme savuton työpaikka.

Muuttuva maailma ympärillämme on tiivistänyt Eksoten arvomaailman sanoihin; rohkeus, yksinkertaisuus sekä kaiken toiminnan keskiössä olevaan, ihmiseen. Mikäli pystyt samaistumaan arvoihimme sekä työskentelemään niiden mukaisesti, toivotamme sinut tervetulleeksi Saimaan syliin, keskelle elämää ja yhteiskuntaa.


Osoite: Kasarmikatu 9, talli 1, 53900 Lappeenranta
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Eksote - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat