Oppilaiden ohjaaja - Keravan kaupunki

Keravan kaupungin kasvatuksen ja opetuksen toimialalla on uudelleen haettavana vuorotteluvapaasijaisuus OPPILAIDEN OHJAAJAN tehtävään (nro 096) ajalle 1.1. - 29.6.2021.

Tehtävän sijoituspaikka palvelussuhteen alkaessa on Sompion koulun hoidollisen tuen luokka, jossa oppilaat ovat yläkouluikäisiä. Sompion yhtenäiskoulussa on n. 630 oppilasta 1.- 9. luokilla. Meillä on painotusluokat ilmaisutaidossa, liikunnassa ja musiikissa. Lisäksi koulussamme on kymppiluokka, erityisluokkia sekä joustavan erityisopetuksen luokka. Teemme töitä sydämellä: meille välittäminen on tärkeää. Tämä näkyy arjessa oppilaita kohdatessa ja henkilökunnan yhteishengessä. Tuemme oppilaan itsetuntemuksen kehittymistä: jokaiselle on tärkeä tietää omat vahvuutensa ja oppia luottamaan omiin kykyihin uusien haasteiden edessä.

Tätä tulet meille tekemään
Tulet toimimaan hoidollisen tuen luokassa, jossa oppilaat ovat 7.-9. luokkalaisia. Hoidollisen tuen opetus on kuntouttavaa opetusta ja se on vaativan erityisen tuen tukimuoto. Hoidollisen tuen opetukseen siirtyvällä oppilaalla edellytetään olevan erityisen tuen päätöksen lisäksi hoitosuhde HUSin nuorisopsykiatrian poliklinikalle. Koulun vastuulla on oppilaan toimintakyvyn ja kehityksen tukeminen ja kuntouttaminen pedagogisin keinoin. Tavoitteina ovat mm. oppilaan toiminnanohjauksen valmiuksien ja sosiaalisten taitojen vahvistaminen, tunnesäätelyn valmiuksien lisääminen, itseluottamuksen tukeminen ja hyvä oppiminen. Jokaiselle oppilaalle suunnitellaan yksilöllinen opintopolku.
Hoidollisen tuen opetus on mitä suurimmassa määrin ryhmästä vastaavan erityisluokanopettajan ja oppilaiden ohjaajan välistä yhteistyötä. He suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat toimintaa yhdessä. Kuntouttavan opetuksen keskeisenä tunnusmerkkinä on säännöllinen ja tiivis yhteistyö huoltajan lisäksi oppilaan hoidollisesta kuntoutuksesta vastaavan hoitoyksikön kanssa.
Pienryhmässä tapahtuvan opetuksen ja kasvatuksen tavoitteena on tukea ja vahvistaa oppilaan toimintavalmiuksia ja oppimisen valmiuksia siten, että hän voi siirtyä opiskelemaan joko osittain tai kokonaan yleisopetuksen ryhmään. Sompion koulussa toimivien kolmen hoidollisen tuen ryhmien keskinäinen yhteistyö on merkityksellistä mm. toiminnan kehittämisen näkökulmasta.

Näin onnistut tehtävässä
Tehtävässä edellytetään soveltuvaa ammatillista tutkintoa.
Sijaiseksi palkattavan on myös täytettävä vuorotteluvapaasijaisen ehdot:
- työttömänä työnhakijana TE-toimistossa vähintään 90 kalenteripäivää sijaisuutta edeltäneiden 14 kuukauden aikana tai
- alle 30-vuotias äskettäin ammatti- tai korkeakoulututkinnon suorittanut tai
- vuorotteluvapaasijaisuuden alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias.

Em. vuorotteluvapaasijaisuuden ehtojen lisäksi tehtävään valittavalta edellytetään hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, kiinnostusta oman työn kehittämiseen ja vahvaa ammatillista työotetta.

Tehtävään valittavalle katsotaan eduksi kokemus työskentelystä yläkouluikäisten oppilaiden parissa, psykososiaalisen kuntouttavan opetuksen työkokemus ja/tai kokemus verkostotyöstä perus-/erikoissairaanhoidon ja lastensuojelun kanssa. Lisäksi eduksi katsotaan halu kehittää omaa osaamistaan, oma-aloitteisuus, muutosjoustavuus sekä ammatillisen vuorovaikutuksen taidot koti- ja koulu -yhteistyössä sekä moniammatillisessa yhteistyössä. Toivomme tietenkin, että olet oikeasti kiinnostunut lasten ja nuorten hyvinvoinnista!

Tule meille työkaveriksi, tarjoamme sinulle mahdollisuuden päästä vaikuttamaan keravalaisten lasten hyvinvointiin omien vahvuuksiesi mukaisesti. Keravalla sinua odottaa innokas ja energinen ammattilaisten joukko. Kerava on pieni, suuri kaupunki, jossa toimintaympäristö on sopivan kokoinen ja yhteistyö tiivistä. Kaupunki tarjoaa hyvät puitteet kasvatukselle ja opetukselle sekä niiden kehittämiselle. Meille erityisen tärkeitä asioita ovat hyvinvointi, osallisuus ja vuorovaikutuksellinen toimintakulttuuri sekä tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen oppimisessa.

Palkkaus ja palvelussuhteen muut ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Tehtävässä noudatetaan 2,5 kuukauden koeaikaa.

Tehtävään valitun on ennen sen vastaanottamista esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) perusteella rikosrekisterilain (770/1993) 6 § 2. momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.

Lisätietoja

https://www.kerava.fi/
https://kerava.fi/kerava-info/kerava-työnantajana

Tutustu työnantajaan

Rehtori Päivi Korhonen p. 040 318 2250 (paivi.m.korhonen@kerava.fi)
Virka-apulaisrehtori Marjut Vaattovaara p 040 318 2717 (etunimi.sukunimi@kerava.fi)

Kasvatuksen ja opetuksen toimiala
Osoite: Aleksis Kiven tie 18, 04200 Kerava

Kerava on pääkaupunkiseudun pohjoinen kärki. Alle puolessa tunnissa Helsingin keskustasta pääset meille, vehreään puistojen ja ihmisten pikkukaupunkiin. Kerava on kekseliään ja kestävän kehityksen edelläkävijä, hyvän elämän kaupunki. Tämän mahdollistavat kaupungin noin 1800 osaavaa ja arvostettua työntekijää. Noin 37 000 asukkaan Keravan saavutat helposti niin pääradan junalla kuin autoillenkin.