test

Os.lääkäri / Tyks Yl.lääketieteen&kuntoutuksen os.

Hakuaika päättyy  31.3.2023 14:00

Nyt kuntoon ikääntyvän, monisairaan väestömme sairaalahoito.

Tule mukaan antamaan panoksesi. Nyt on mahdollisuus, käytetään se yhdessä.

Varsinais-Suomen entiset terveyskeskuksien osastot, kotisairaalat ja palliatiiviset palveluyksiköt siirtyivät hyvinvointialueella Tyks/sairaalapalveluiden tulosalueelle.

Uudessa Yleislääketieteen ja kuntoutuksen osastopalveluiden tulosryhmässä toimii lähes tuhat ammattilaista neljällä eri palvelualueella (läntinen, keskinen, itäinen ja palliatiivinen keskus). Tulosryhmässämme toimii 26 osastoa ja 11 kotisairaalaa Varsinais-Suomessa. Palliatiivinen keskus ohjaa koko alueella palliatiivista hoitoa osastoilla ja kotisairaaloissa.

Moniammatillisuus on työssämme keskeistä, jotta voidaan hyödyntää jokaisen ammattilaisen omaa erityisosaamista. Kuntoutuksen eri toimintamallit ovat käytössämme. Osastojen profilointi yleisosastoista sairausryhmäkohtaisiin osastoihin on alkanut (esim. infektio-, tules-, avh- ja palliatiivinen osasto).

Tule mukaan uudistamaan ja kehittämään kanssamme osasto- tai kotisairaalahoitoa tarvitsevien potilaiden palvelupolkua niin, että kuntouttavat ja palliatiiviset hoitomenetelmät ovat osa kaikkien potilaiden hoitoa ja hoito koko maakunnassa yhdenvertaista.

Läntisellä palvelualueella on haettavana 3 osastonlääkärin virkaa (Raisio, Masku, Laitila).

Keskisellä palvelualueella on haettavana 2 osastonlääkärin virkaa (Pöytyä, Kaarina).

Itäisellä palvelualueella on haettavana 5 osastonlääkärin virkaa (Parainen, Somero, Salo 3).

Osastonlääkäri
- vastaa potilashoidosta, lääkehoidosta ja diagnostiikasta palveluyksikössään
- vastaa osaltaan yksikön potilasturvallisuudesta, käsittelee lääkäreitä koskevat haiprot ja asiakaspalautteet
- vastaa päivittäisen työn organisoimisesta osastolla
- suunnittelee, seuraa ja arvioi toimintaa, osallistuu toiminnan kehittämiseen, tekee yhteistyötä muiden yksiköiden kanssa.

Osastonlääkäri toimii palvelualueen ylilääkärin alaisuudessa.

Voit siis olla esim. yleislääketieteen, geriatrian, sisätautien, neurologian tai muun soveltuvan erikoisalan erikoislääkäri, joka tuntee paloa uuden tulosryhmän toiminnan kehittämiseen uudella otteella ja uusin resurssein, sekä merkitykselliseen työhön monisairaan, ikääntyvän väestömme terveysongelmien parissa.

Eduksi katsotaan:
- kokemus kehittämisestä, kehittämis- ja koulutusmyönteisyys
- näyttöön/tietoon perustuva päätöksentekokyky
- kokemus asiakaslähtöisen prosessin johtamisesta ja kehittämisestä
- yhteistyötaidot moniammatillisessa työyhteisössä
- hyvät viestintätaidot.

Virkaan valittavalta odotetaan:
- sairaalapalveluiden ja palveluprosessin tuntemusta
- hyviä vuorovaikutustaitoja
- kykyä vahvistaa yhteistyötä eri toimijoiden välillä sekä toimia luottamuksen rakentajana ja ylläpitäjänä
- muutosvalmiutta ja uusien kokonaisuuksien eteenpäin viemistä vahvasti säännellyssä toimintaympäristössä
- kykyä toimia tuloksellisesti tietoon perustuen
- valmiuksia kehittää oman vastuualueen osalta asiakaskokemusta.

Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä ja erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla sekä hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito ja tyydyttävä suullinen ja kirjallinen ruotsin kielen taito.

Paraisilla ja Kemiönsaaressa hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito ja hyvä suullinen ja kirjallinen ruotsin kielen taito.

Virat voidaan täyttää määräaikaisesti myös kelpoisuusehtoja täyttämättömällä hakijalla, jolla kuitenkin on oikeus toimia lääkärinä Suomessa.

Varhan työntekijät saavat valita itselleen mieluisan työsuhde-edun kolmesta vaihtoehdosta, jotka painottuvat eri tavoin liikunta-, hyvinvointi-, kulttuuri-, työmatka- ja/tai lounasedun kesken.

Noudatamme tartuntatautilain 48§ mukaisia vaatimuksia työntekijöiden rokotussuojasta, joka koskee sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa työskenteleviä.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle virkaan/työsuhteeseen valitulta pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus.

läntisen palvelualueen osalta
ylilääkäri Pia Lahtinen
pia.lahtinen@varha.fi
puh. 044 088 2403
keskisen palvelualueen osalta
ylilääkäri Minna Löppönen
minna.lopponen@varha.fi
puh. 050 465 7354
itäisen palvelualueen osalta
ylilääkäri Veli-Matti Leinonen
veli-matti.leinonen@varha.fi
puh. 050 449 5069
Hakemus tulee jättää sähköisen hakulomakkeen kautta. Jos et pysty tekemään sähköistä hakemusta, voi paperihakemuksen toimittaa postitse osoitteella VSHVA, Kirjaamo, PL 52, 20521 Turku

Kaikki organisaation avoimet työpaikat

Työnantaja

Varsinais-Suomen hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen järjestämisestä 1.1.2023 alkaen. Hyvinvointialuetta rakentavat yhdessä kaikki 27 kuntaamme, sairaanhoitopiiri, erityishuollon palvelut sekä pelastuslaitos. Me olemme noin 23 000 asiantuntijan uusi työpaikka – yksi maamme suurimmista työnantajista. Me huolehdimme siitä, että kaikki alueemme puoli miljoonaa ihmistä saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä turvaamme pelastustoimen. Teemme töitä kaikkia koskettavien tärkeiden asioiden parissa! Tutustu työnantajaan