Övertandläkare - Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala

Övertandläkare - Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala

På den kliniska sidan inom Åbo stad arbetar mer än 60 tandläkare. Övertandläkaren arbetar tillsammans med servicechefen och undervisningstandklinikens övertandläkare i ledningsgruppen för munhälsovård som leds av den ledande övertandläkaren. Övertandläkarens arbetsuppgift består av att tillsammans med servicechefen praktiskt styra serviceproduktionen i enlighet med de strategiska målen. Centrala element i verksamheten är utvecklingen av kliniska serviceprocesser med tanke på tillgänglighet och genomlöpningstider och serviceprocesserna för barn och unga. Mest betydande är en allt kraftigare inriktning av verksamheten mot förebyggande verksamhet och bevarande av hälsan. I övertandläkarens uppgifter ingår också expertuppgifter i anslutning till utvecklingsprojekt, anskaffningar och patientrespons. Övertandläkaren är närchef för tandläkarna på den kliniska sidan och specialtandläkarna inom kirurgi samt för de ansvariga tandläkarna. I uppgiften ingår också styrnings- och konsulteringsuppgifter samt grundläggande förvaltningsarbete.

Behörighetsvillkoren är specialtandläkarrättigheter inom lämplig odontologisk specialitet, administrativ behörighet samt god erfarenhet av administrativa uppgifter.

Arbetet förutsätter goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska och nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i svenska. Den som väljs för uppgiften ska innan valet fastställs visa ett godtagbart intyg över hälsokontroll vid nyanställning.

Erfarenhet av chefsarbete, processutveckling inom odontologi och goda sociala färdigheter samt kundinriktning betraktas som meriter.

Vi erbjuder dig ett utmanande och mångsidigt arbete i Åbo stads munhälsa. Som medlem i ledningsgruppen har du möjlighet att påverka utvecklingen av patientvårdsprocesserna på den kliniska sidan. Arbetet ger dig möjlighet att utveckla den egna yrkeskompetensen och specialkompetensen.

Läs mer

http://www.turku.fi/sv

Marina Merne-Grafström, jyhml
marina.merne-grafstrom@turku.fi
0404811047
Att lämna in ansökan: Ansökan ska lämnas in elektroniskt via länken Sök anställning. Skriftliga ansökningar ska före utgången av ansökningstiden skickas till: Åbo stads välfärdssektor, registratorskontoret, PB 670, 20101 ÅBO

Åbo stad, Välfärdssektorn, Hälsovårdsservice, Munhälsovården, Styrningstjänster för munhälsovården
Adress: Turku, 20100 Turku

Välkommen att delta i arbetet med att bygga upp det framtida Åbo.
I Åbo görs historia även idag. Åbo är en trivsam och karismatisk universitetsstad som förnyas och växer kraftigt. Målet för staden är att på ett hållbart sätt främja stadsbornas livskvalitet och stadens näringsliv. Åbokoncernen är den största arbetsgivaren i regionen med cirka 11 000 anställda som arbetar med uppgifter som kräver mångsidig yrkeskunskap.
Åbo stad är en rökfri arbetsplats.

Mer om arbetsgivaren