Skip to main content
test
PALVELUESIMIEHEN VIRKA PALVELUASUMINEN JA LAITOSHOITO - Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soitessa on haettavana 22.8.2022 klo 12.00 mennessä

PALVELUESIMIEHEN VIRKA PALVELUASUMINEN JA LAITOSHOITO

Alkusijoituspaikka palvelutalo Fiona (Kokkola)

Palvelutalo Fionassa tuottaa tehostetun palveluasumisen palveluita Kokkolassa Soiten alueen ikäihmisille. Palveluesimies toimii myös Palvelutalo Fionan vastuualuejohtajana.

Kelpoisuusehtona on tehtävään soveltuva alempi/ylempi korkeakoulututkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus tai aikaisempi pätevyys, taikka alan ammattikorkeakoulu/aikaisempi opintoasteen tutkinto täydennettyinä riittävillä työnjohdon ja hallinnon opinnoilla sekä riittävä kokemus alansa tehtävissä. Korkeakoulututkinto määrittyy korkeakoulututkintojen järjestämisestä annetun asetuksen (426/2005) mukaisesti.

Odotamme hakijalta vanhustyön tuntemusta, johtamis- ja yhteistyötaitoja sekä kokemusta esimiestyöstä. Lisäksi arvostamme joustavuutta ja organisointitaitoja sekä kykyä kehittää tehostetun palveluasumisen palveluita muuttuvassa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristössä. Tarjoamme työyhteisönä hyvät mahdollisuudet kehittää omaa osaamistaan perehdytyksen ja koulutusten avulla sekä moniammatillisen tuen esimiestyöhön.

Palkkaus määräytyy voimassa olevan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen sekä kuntayhtymässä tehdyn työn vaativuuden arvioinnin mukaan.

Virkaa haetaan täyttämällä sähköinen hakemus www.soite.fi/tyopaikat - sivulla, hakemukseen pyydetään liittämään CV. Sähköisessä haussa ei tarvitse toimittaa jäljennöksiä tutkinto - ja työtodistuksista, mutta on varauduttava tuomaan ne mahdolliseen haastatteluun.

Ennen viran täyttämistä hakijan tulee esittää kuntayhtymän henkilökunnan työterveyslääkärin lausunto työkelpoisuudestaan. Koeaika on 6 kuukautta.

Lisätietoja antaa palvelualuejohtaja Minna Mäkitalo-Rauma puh. 044-7809103.

KESKI-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKUNTAYHTYMÄ


Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite ledigförklarar att sökas senast den 22.8.2019 kl. 12.00

EN TJÄNST SOM SERVICEFÖRMAN INOM HEMVÅRDEN

Första placeringen är servicehuset Fiona (Kokkola)

Servicehuset Fiona producerar serviceboende med heldygnsomsorg i Karleby för äldre i Soites område. Serviceförmannen fungerar också som ansvarsområdeschef för Servicehuset Fiona.

Behörighetsvillkoren är för uppgiften lämplig lägre/högre högskoleexamen samt legitimering i enlighet med lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994) eller tidigare behörighet, eller examen från branschens högskola/tidigare examen på institutnivå kompletterad med tillräckliga arbetslednings- och administrativa studier samt tillräcklig erfarenhet av uppgifter inom branschen. Högskoleexamen bestäms enligt statsrådets förordning om högskolornas examenssystem (426/2005).

Av den sökande förväntar vi oss förtrogenhet med arbete inom äldrevården, ledarskaps- och samarbetsförmåga samt erfarenhet av arbete som chef. Dessutom värdesätter vi flexibilitet och organiseringsförmåga samt förmåga att utveckla tjänsterna inom serviceboende med heldygnsomsorg i social- och hälsovårdsbranschen, som håller på att förändras. Som arbetsplats erbjuder vi goda möjligheter att utveckla det egna kunnandet genom inskolning och utbildning samt multiprofessionellt stöd i chefsarbetet.

Lönen bestäms enligt det gällande allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet och enligt en bedömning av arbetets svårighetsgrad som gjorts i samkommunen. Tjänsten söks genom att fylla i en elektronisk ansökan på sidan www.soite.fi/tyopaikat. Vänligen bifoga CV till din elektroniska ansökan. Inga kopior av examens- och arbetsintyg behöver bifogas vid elektronisk ansökning, men den sökande bör vara beredd på att ta dem med till en eventuell intervju.

Innan tjänsten tillsätts bör den sökande visa upp ett utlåtande om sin arbetsförmåga av en av företagsläkarna för samkommunens personal. Prövotiden är sex månader.

Mer information ges av serviceområdeschef Minna Mäkitalo-Rauma tfn 044-7809103.

MELLERSTA ÖSTERBOTTENS SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSAMKOMMUN

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite aloitti toimintansa 1.1.2017. Soite on maakunnallinen perus- ja erikoispalvelut sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhteenliittävä kuntayhtymä.

Sinulle suositellut työpaikat