Pelastusjohtaja - Kotkan kaupunki

Kymenlaakson pelastuslaitos julistaa haettavaksi pelastusjohtajan viran.

Viran hakuaika päättyy 11.3.2021 klo 12.00 mennessä. Virka täytetään 1.12.2021
alkaen.

Pelastusjohtajan tehtävänä on johtaa pelastuslaitosta sekä vastata sen toiminnallisesta, laadullisesta ja tuloksellisesta kehittämisestä. Pelastusjohtajan tehtäviin kuuluu valvoa, että vastuualueelle määrätyt tehtävät hoidetaan lainsäädännön ja hyväksytyn palvelutasopäätöksen mukaisesti mahdollisimman tehokkaasti, taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Kymenlaakson pelastustoimen alue on kaksikielinen ja hallintokieli on suomi.

Virkaan valittavalta vaaditaan virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja pelastuslain 57 §:ssä tarkoitettu pelastustoimintaan osallistuvalta päällystöltä vaadittava pelastusalan tutkinto ja B-luokan ajokortti.

Hakijalle luetaan eduksi palvelu kunnallisen pelastustoimen päällystötehtävissä.

Viran tuloksellinen hoitaminen edellyttää kehittämishalukkuutta, kykyä sekä verkostomaiseen että itsenäiseen työskentelyyn, oma-aloitteisuutta, hyvää suullista ja kirjallista esitystaitoa.

Pelastusjohtaja on johtavassa asemassa olevassa virkasuhteessa Kotkan kaupunkiin ja virka on Kymenlaakson pelastuslaitoksen liikelaitoksen toimintasäännön alainen.

Virka on Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen alainen ja viran tehtäväkohtainen palkka on 6.175,84 euroa/kk.

Valinnassa käytetään tarvittaessa apuna soveltuvuustestejä. Virkasuhteessa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Hakijan tulee sisällyttää hakemukseensa suostumus perusmuotoisen turvallisuusselvityksen tekemiseen (turvallisuusselvityslaki 726/2014).

Kymenlaakson pelastuslaitokselle osoitetut kirjalliset hakemukset opinto- ja työtodistuksineen (oikeaksi todistetut kopiot, hakemuksia ei palauteta) on toimitettava osoitteeseen:

Kymenlaakson pelastuslaitos
Takojantie 4
48220 KOTKA

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja virasta antavat johtokunnan puheenjohtaja Paula Werning, puhelin 044 500 2469 ja pelastuspäällikkö Veli-Matti Heininen, puhelin 044 702 6256

Kotkan kaupunki, Kymenlaakson pelastuslaitos
Osoite: Takojantie 4, 48220 Kotka

Kymenlaakson pelastuslaitos pelastaa ja suojaa ihmisiä, omaisuutta ja ympäristöä kaikissa pelastustoimelle säädetyissä tehtävissä Kymenlaakson maakunnan alueella. Kymenlaakson pelastuslaitos yhteensovittaa varautumista, estää onnettomuuksia valistamalla ja luomalla edellytyksiä pelastamiselle ammattitaitoisella, motivoituneella ja työhönsä sitoutuneella henkilöstöllään.