Skip to main content
test

Tarjoamme Sinulle edelläkävijän roolin yhdessä maamme suurimmista pelastuslaitoksista.

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallinto jakautuu kolmeen tehtäväalueeseen, jotka ovat strateginen ohjaus, tukipalvelut ja palvelutuotanto, joka sisältää sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastuslaitoksen palvelut. Pelastuslaitoksen palvelutuotanto muodostuu yhdestä pelastustoimen palvelulinjasta. Ensihoitopalvelut ovat pelastustoimen palvelulinjan sisällä oma vastuualueensa.

Pelastusjohtaja johtaa hyvinvointialuejohtajan alaisuudessa pelastustoimen palvelulinjaa, palveluja, toiminnan organisointia ja kehittämistä sekä johtaa ja kehittää Pirkanmaan pelastustoimea. Pelastusjohtaja johtaa pelastuslaitoksen toiminnan ja talouden suunnittelua, vastaa toiminnan tuloksellisuudesta ja raportoinnista aluehallitukselle. Lisäksi pelastusjohtaja vastaa osaltaan hyvinvointialuetasoisesta palveluiden yhteensovittamisesta, yhdenmukaisuudesta ja yhdenvertaisuudesta.

Pelastusjohtaja toimii pelastuslain mukaisena alueen pelastuslaitoksen ylimpänä viranhaltijana 1.1.2023 alkaen.

Hyvinvointialueen pelastusjohtajan virka täytetään 1.1.2023 lukien. Virkaan valittu voidaan ottaa myös määräaikaiseksi sopimuksen mukaisesti 31.12.2022 saakka.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, toimialan tuntemus ja riittävä kokemus vaativista johtamistehtävistä sekä pelastuslain 379/2011 57 §:n ja pelastustoimesta annetun asetuksen 407/2011 6§:n mukainen kelpoisuus.

Edellytämme hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa.
Eduksi katsotaan hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, esiintymisvalmiudet, kokemus verkostojohtamisesta sekä englannin ja ruotsin kielen taito. Lisäksi eduksi katsotaan kyky hallita ja koordinoida laajoja kokonaisuuksia sekä toimeenpanna uudistuksia.

Virkaan valitun on esitettävä työterveyshuollon hyväksymällä lääkärintodistuksella, että hän on terveytensä puolesta sopiva virkaan ja annettava suostumus, jolla pelastuslaitos hankkii perusmuotoisen turvallisuusselvityksen toimeen soveltuvuuden tarkistamiseksi. Virkaan valitulle tehdään lisäksi huumausainetesti yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) mukaisesti.

Viran täytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

vs. pelastusjohtaja Matti Isotalo, puh. 0400-200088, sähköpostiosoite: matti.isotalo@tampere.fi ja vt. hyvinvointialuejohtaja Jukka Alasentie, puh. 0500 733 620

Lisätietoja

Pirkanmaan hyvinvointialue

Pirkanmaan hyvinvointialue ottaa vastuulleen yli puolen miljoonan asukkaan sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut vuoden 2023 alussa. Olemme Suomen suurin hyvinvointialue. Palvelukseemme siirtyy yli 19 000 ammattilaista ja käytämme palveluihin vuosittain n 2,3 miljardia euroa.

Pirkanmaan pelastuslaitos on yksi Suomen suurimmista pelastuslaitoksista ja ensi vuoden alusta pelastuslaitos on osa Pirkanmaan hyvinvointialuetta. Pelastuslaitoksen palveluksessa on n. 700 työntekijää ja kuluvan vuoden talousarvion kokonaisuus on n. 55 milj. euroa. Pirkanmaalla toimii lisäksi 46 sopimuspalokuntaa, jotka osallistuvat pelastuslaitoksen kanssa tekemänsä sopimuksen mukaisesti sammutus- ja pelastustoimintaan n. 800 sopimuspalokuntalaisen voimin. Pirkanmaan pelastuslaitoksella on 16 ympärivuorokautisessa valmiudessa olevaa paloasemaa ja asemaverkoston kokonaismäärä on 61.

Pelastuslaitoksen keskeiset tehtäväalueet ovat onnettomuuksien ennaltaehkäisy, ihmisten ja omaisuuden pelastaminen, ympäristön suojaaminen sekä normaaliajan häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautuminen. Pirkanmaan pelastuslaitos on merkittävä ensihoito- ja ensivastepalvelujen tuottaja Pirkanmaalla. Hyvinvointialueen organisaatiossa ensihoitokeskus toimintoineen sijoittuu osaksi pelastuslaitosta omana vastuualueenaan.

Sinulle suositellut työpaikat