Skip to main content
test
Planerare, E-F regionala räddningsverk - Turun kaupunki

Egentliga Finlands regionala räddningsverk är en utvecklingsvänlig, riksomfattande vägvisare i branschen och producerar räddnings-, säkerhets- och prehospitala akutsjukvårdstjänster av hög kvalitet i alla landskapets 27 kommuner.

Egentliga Finlands räddningsverk söker en planerare för ett tjänsteförhållande som gäller tills vidare (vakans nr 100898) till serviceenheten för utveckling av serviceområdet förvaltning och stödtjänster. Ansökningstiden går ut den 1.7.2022 kl.15.00.

Behörighetskravet är en högskoleexamen som lämpar sig för uppgiften.

Serviceenheten för utveckling ansvarar, i enlighet med beslutet om servicenivå, för räddningsverkets projektverksamhet, utbildning, kompetenshantering och brandutredning samt för att producera riskanalyser. Uppgiften i fråga är placerad inom serviceområdet förvaltning och stödtjänster, vid en projektbyrå som inrättas under utvecklingsenheten.

Projektbyråns planerare leder, ger råd och stöder räddningsverkets projektgenomföranden. Planeraren stöder beredningen av projekt- och finansieringsansökningar samt följer upp resurser och genomförande. Utför uppgifter enligt lagstiftningen, servicenivån och verksamhetsplanen för utveckling.

Vid behov deltar projektplaneraren också i genomförandet av projekten och deltar i både nationella och internationella arbetsgrupper och överenskomna projekt inom sitt eget verksamhetsområde samt samordnar räddningsverkets projekt och utvecklar räddningsverkets funktioner.

En framgångsrik skötsel av planeraruppgiften förutsätter lämplig högskoleexamen, t.ex. inom projektledning. Av den sökande förutsätter vi erfarenhet av utvecklingsprojekt och projektarbete. Uppgiften förutsätter förutom kunskaper i finska även goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska (kunskaper i engelska verifieras under intervjuprocessen, som grund för bedömningen tillämpas Utbildningsstyrelsens Grunder för allmänna språkexamina 2011. Föreskrift 24/011/2011.) Övriga språkkunskaper betraktas som meriter. Erfarenhet av projektberedning samt kännedom om EU:s finansieringsmekanismer och erfarenhet av ansökningsförfaranden räknas också som merit. Uppgiften förutsätter också minst B-körkort.

Du har förmåga att kommunicera tydligt och kommer överens med olika människor och intressentgrupper. Du är inte bara en idéspruta, utan kan också omsätta saker i praktiken tillsammans med våra experter. Du har motivation att lära dig nya saker och utveckla dem kontinuerligt. Du kan producera innehåll självständigt.

Du trivs i ett arbete där du kan dra nytta av ditt självständiga och målinriktade arbetssätt samt dina samarbets- och kommunikationsfärdigheter. Du upplever att det är viktigt att främja säkerhet, pålitlighet och projektledning. Stresstålighet, logik och förmåga att planera är viktiga egenskaper för framgång i uppgiften.

Lämplighetsbedömning kan användas i urvalsprocessen.

I uppgiften iakttas villkoren i TS och i arbetet finns möjlighet till distansarbete enligt räddningsverkets gällande anvisningar om distansarbete. Tjänstens uppgiftsrelaterade lön är 3 035,86 €/mån, och arbetstiden är byråarbetstid 36,25 h/vecka.

Den som väljs ska före mottagande av tjänsten visa upp ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd samt ge sitt samtycke till att en begränsad säkerhetsutredning inhämtas, i vilken den sökande skall visa sig lämplig för tjänsten.

Arbetet inleds tidigast 1.8.2022 och den har en prövotid på 6 månader. Den primära placeringsorten för tjänsten är Egentliga Finlands räddningsverk.

Läs mer

http://www.turku.fi/sv

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Mer information om uppgiften ger utvecklingschef Mika Lankinen, tel. 044 9074 216
Lämna in ansökan: Ansökan ska lämnas in elektroniskt under Sök anställning.
Förutom elektroniskt kan du innan ansökningstiden går ut skicka ansökan per post till adressen Egentliga Finlands räddningsverk, Eriksgatan 35, 20100 Åbo.

Lär dig mer om oss

Åbo stad, Egentliga Finlands regionala räddningsverk

Välkommen att delta i arbetet med att bygga upp det framtida Åbo.

I Åbo görs historia även idag. Åbo är en trivsam och karismatisk universitetsstad som förnyas och växer kraftigt. Målet för staden är att på ett hållbart sätt främja stadsbornas livskvalitet och stadens näringsliv.

Åbokoncernen är den största arbetsgivaren i regionen med cirka 11 000 anställda som arbetar med uppgifter som krä-ver mångsidig yrkeskunskap.

Åbo har som mål att bli klimatneutralt före 2029.


Adress: Eerikinkatu 35, 20100 Turku

Sinulle suositellut työpaikat