Hei! Tule meille töihin Keski-Pohjanmaalle Soiten puheterapeuttitiimiin!

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soitessa on haettavana 28.10.2021 klo 12.00 mennessä

PUHETERAPEUTIN TOIMI KEHITYSVAMMAHUOLLOSSA

Kelpoisuusvaatimuksena on laillistettu puheterapeutti. Haussa huomioidaan myös loppuvaiheen logopedian opiskelijat ja valmistumassa olevat puheterapeutit, joiden kanssa voidaan tarvittaessa sopia alkuvaiheen määräaikaisuudesta.

Haemme puheterapeuttia ensisijaisesti kehitysvammahuollon puheterapiatyöhön, mutta työtehtävät ovat neuvoteltavissa. Kehityspoliklinikalla kuntoutussuunnitelma-arvioita tehdään hyvin tiiviisti viikoittain kokoontuvassa lääkärijohtoisessa monialaisessa tiimissä ja työhön kuuluvat olennaisena osana myös yhteisvastaanotot esim. toimintaterapeutin kanssa.

Soiten puheterapeutit toimivat organisaatiossa yhtenä tiiminä. Puheterapeuttien tehtäviä ovat peruspalveluiden puheterapeuttiset arviot ja ohjaus lasten ja nuorten sekä aikuisten parissa Kokkolassa ja maakunnassa sekä kuntoutussuunnitelma-arviot ja kuntoutuskäynnit sairaalan poliklinikoilla ja osastoilla sekä kehitysvammahuollossa. Tällä hetkellä työ painottuu arviointi- ja ohjaustyöhön.

Tarjoamme monialaisen puheterapeuttitiimin tuen ja mahdollisuuden monipuoliseen työhön kiinnostuksesi kohteet huomioiden. Tarjoamme myös joustavan työajan työaikapankin muodossa sekä mahdollisuuden etätyöhön ja lyhennettyyn työaikaan. Työaikamuotona jaksotyö. Säännöllinen työnohjaus on järjestetty.

Työhön ja eri tehtäviin on mahdollista käydä tutustumassa hakuaikana esim. päivän ajan. Työn alkuvaiheessa sinulla on mahdollisuus saada tarvittaessa tukea/ohjausta lähikollegalta. Odotamme kykyä työskennellä moniammatillisessa tiimissä sekä hyviä yhteistyötaitoja. Oman auton käyttömahdollisuus sekä molempien kotimaisten kielten hallinta lasketaan eduksi.

Puheterapeuttien palkkauksesta on Soitessa erillinen sopimus. Tehtäväkohtainen palkka on 3900 euroa kuukaudessa. Tehtäväkohtaisen palkan lisäksi maksetaan SOTE-sopimuksen mukaista määrävuosilisää sekä työn vaativuuden mukaisia tasokorotuksia.

Avoimia toimia haetaan täyttämällä sähköinen hakemus www.soite.fi/tyopaikat sivuilla. Sähköiseen hakemukseen pyydetään liittämään CV.

Ennen valinnan vahvistamista hakijan tulee esittää kuntayhtymän henkilökunnan työterveyslääkärin lausunto työkelpoisuudestaan, negatiivinen huumausainetestin tulos sekä laissa lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 6.2 §:ssä tarkoitettu rikosrekisteriote. Valitulla tulee olla voimassa Tartuntatautilain (1227/2016) 48§:n mukainen rokotesuoja.

Toimessa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Työpaikka on savuton ja toimii opetustyöpaikkana.

Lisätietoja antaa vastuualuejohtaja Jouni Kauppinen puh. 044 7307 635, jouni.kauppinen@soite.fi tai vastaava puheterapeutti Kaisa Saariaho puh. 040 6534 485, kaisa.saariaho@soite.fi

Kokkolassa 27.9.2021


KESKI-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKUNTAYHTYMÄ


Hej! Kom och jobba hos oss i Soites talterapeutteam i Mellersta Österbotten!

Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite ledigförklarar att sökas senast 28.10.2020 kl. 12.00

EN BEFATTNING SOM TALTERAPEUT INOM SPECIALOMSORGERNA FÖR UTVECKLINGSSTÖRDA

Behörighetsvillkoret är legitimering som talterapeut. Vi beaktar också logopedistuderande som är i slutskedet av sina studier och talterapeuter som utexamineras inom kort. Med dessa kan vid behov överenskommas om visstidsanställning i inledningsskedet.

Vi söker en talterapeut i första hand till talterapiarbete inom specialomsorgerna för utvecklingsstörda, men arbetsuppgifterna är förhandlingsbara. På Utvecklingspolikliniken genomförs utvärderingar av rehabiliteringsplaner i mycket nära samarbete i det multiprofessionella läkarledda teamet som träffas veckovis, och en väsentlig del av arbetet är gemensam mottagning med till exempel en ergoterapeut.

Soites talterapeuter arbetar alla i ett team inom organisationen. Talterapeuternas uppgifter är talterapeutiska bedömningar och handledning för barn och unga samt vuxna inom de grundläggande tjänsterna i Karleby och landskapet, samt bedömningar av rehabiliteringsplaner och rehabiliteringsbesök på sjukhusets polikliniker och avdelningar samt inom omsorgen om personer med utvecklingsstörning. För närvarande består arbetet till stor del av bedömnings- och handledningsarbete.

Vi erbjuder stödet av ett sektorövergripande talterapeutteam och möjlighet till mångsidigt arbet som beaktar det du är intresserad av. Vi erbjuder dessutom flexibla arbetstider tack vare arbetstidsbank samt möjlighet till distansarbete och förkortad arbetstid. Arbetstidsformen är periodarbete. Regelbunden arbetshandledning har ordnats.

Vi erbjuder dig möjlighet att bekanta dig med arbetet och olika arbetsuppgifter under ansökningstiden t.ex. under en dag. När du inleder arbetet har du inledningsvis möjlighet att vid behov få stöd/handledning av en kollega. Vi förväntar oss förmåga att arbeta i ett yrkesövergripande team och god samarbetsförmåga. Tillgång till egen bil och kunskaper i båda inhemska språken ses som merit.

Inom Soite tillämpas ett separat avtal i fråga om talterapeuternas lönesättning. Den uppgiftsrelaterade lönen är 3900 euro i månaden och utöver den betalas årstillägg i enlighet med avtalet för social- och hälsovården samt nivåförhöjning enligt arbetets svårighetsgrad.

Lediga befattningar söks genom att fylla i en elektronisk ansökan på sidan www.soite.fi/tyopaikat. Vänligen bifoga din CV till din elektroniska ansökan.

Före fastställandet av valen bör den valda visa upp ett utlåtande om sin arbetsförmåga av samkommunens företagsläkare. ett negativt drogtest samt ett straffregisterutdrag i enlighet med 6.2 § i lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn. Personen som väljs ska ha ett giltigt vaccinskydd i enlighet med 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Vid tillsättandet av befattningen tillämpas en prövotid på sex månader.

Arbetsplatsen är rökfri och fungerar som undervisningsarbetsplats.

Mer information ges av ansvarsområdeschef Jouni Kauppinen tfn 044 730 7635, jouni.kauppinen@soite.fi eller ansvarig talterapeut Kaisa Saariaho tfn 040 653 4485, kaisa.saariaho@soite.fi


I Karleby 27.9.2021


MELLERSTA ÖSTERBOTTENS SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSAMKOMMUN

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite aloitti toimintansa 1.1.2017. Soite on maakunnallinen perus- ja erikoispalvelut sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhteenliittävä kuntayhtymä.

Sinulle suositellut työpaikat