Skip to main content
test
Rektor för Lovisa medborgarinstitut - Loviisan kaupunki

Centralen för bildning och välfärd i Lovisa stad söker en rektor för Lovisa medborgarinstitut i tillsvidare gällande tjänsteförhållande. I besättandet av tjänsten iakttas en prövotid på sex månader.

Till medborgarinstitutets centrala uppgifter hör bland annat att ansvara för medborgarinstitutets verksamhet, ekonomi och utveckling, att planera undervisningsverksamheten samt att sköta de ärenden som preciserats i stadens förvaltningsstadga, så som att vara föredragande och protokollförare för medborgarinstitutets direktion. Medborgarinstitutets rektor har en undervisningsskyldighet på minst 54 och högst 100 undervisningstimmar i arbetsåret.

Vi erbjuder
• ett intressant arbete som en del av servicehelheten för centralen för bildning och välfärd i Lovisa stad
• en kunnande, erfaren och yrkeskunnig arbetsgemenskap
• trevliga arbetskompisar
• moderna arbetsredskap och en Edenred-personalförmån
• lön enligt UKTA (rektorns arbetstid är en totalsarbetstid, som till lämpliga delar är kontorsarbetstid som beaktar läroanstaltens verksamhetsmässiga krav).

Vi förväntar oss
• rektorsbehörighet. Behörighetskraven bestäms enligt förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet 986/1998. Enligt förordningen är en person behörig för rektorstjänst då personen har högre högskoleexamen, behörighet som lärare för utbildningsformen i fråga, tillräcklig arbetserfarenhet av läraruppgifter samt examen i undervisningsförvaltning enligt av utbildningsstyrelsen godkända grunder, slutfört studier i undervisningsförvaltning omfattande minst 25 studiepoäng eller minst 15 studieveckor som ordnas vid ett universitet eller har på annat sätt inhämtad tillräcklig kännedom om undervisningsförvaltning
• erfarenhet av fritt bildningsarbete eller någon läroanstalts eller motsvarandes verksamhet, ledningsarbete och förvaltning av ekonomi
• gott förvaltningskunnande och förmåga för organisering
• ett självständigt, initiativrikt och utvecklingspositivt arbetsgrepp samt projektkunnande
• goda färdigheter i de inhemska språken. (Rektorns språkfärdighetskrav har preciserats i 3 § i förordningen 986/1998. En rektor avsedd i lagen om fritt bildningsarbete och lagen om grundläggande konstundervisning ska behärska läroanstaltens undervisningsspråk.) Vi förutsätter dessutom
• ypperliga interaktions- och samarbetsfärdigheter.

Vi önskar att den som väljs till tjänsten tillträder sin uppgift så fort som möjligt.

Sök till oss senast torsdag 30.3.2023 klockan 8.00. Ansökan kan fyllas elektroniskt på Kuntarekrys webbplats eller genom att skicka den per post till adressen: Lovisa stad, Mariegatan 12 A, 07900 LOVISA. Till ansökan ska bifogas examensbetyg som påvisar behörighet, skannat på Kuntarekry eller som papperskopia inlämnad i kuvert. Kuvertet ska förses med anteckningen ”Medborgarinstitutets rektor”.

Betygen som visar behörigheten granskas under intervjuerna för de personer som kallats för intervju. Syftet är att intervjuerna äger rum 4-6.4.2023.

Den som valts till tjänsten ska inom 30 dagar från delfåendet av valbeslutet framställa för påseende utdrag från straffregistret i enlighet med lagen (504/2002) och ett intyg om sitt hälsotillstånd.

Läs mer

http://www.lovisa.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Direktören för centralen för bildning och välfärd Kirsi Kinnunen, tfn 0440 555 250, kirsi.kinnunen@loviisa.fi eller Lovisa medborgarinstituts planerarlärare (idrottskurser) och vice rektor Tanja Lill-Smeds, tfn 0440 555 302, tanja.lill-smeds@loviisa.fi

Lär dig mer om oss

Centralen för bildning och välfärd

Lovisa - Liten stad, stora upplevelser

Lovisa är en livskraftig kuststad som har nästan 16 000 invånare. För produktionen av välfärdstjänsterna ansvarar stadens ca 1 000 anställda. I Lovisa hittar du både landsbygds- och stadsmiljöer nära havet.


Adress: Brandensteinsgatan 21, 07900 Loviisa
Loviisan kaupunki - Savuton työpaikka Loviisan kaupunki - Vastuullinen kesätyönantaja Loviisan kaupunki - UNICEF lapsiystävällinen kunta

Sinulle suositellut työpaikat