Resurssiopettaja, päätoiminen tuntiopettaja - Espoon kaupunki

Resurssiopettaja, päätoiminen tuntiopettaja - Espoon kaupunki

Tehtävän kuvaus: Haemme opettajaa hoitamaan resurssiopettajan määräaikaista tehtävää tuntiopettajana Vanttilan koulussa. Resurssiopettaja toimii samanaikaisopettajana eri luokissa. Lisäksi hänen tehtäviinsä kuuluu erilaisten pienryhmien opetusta. Tehtävän hoito kestää tässä vaiheessa joulukuun 2019 loppuun. Vanttilan koulu on vuonna 2009 toimintansa aloittanut yhtenäinen peruskoulu Espoon Vanttilassa. Lapsia ja nuoria koulussa opiskelee lukuvuoden 2019 - 2020 alkaessa noin 600. Koulua pyritään kehittämään vastaamaan ajan haasteita. Tavoitteenamme on rakentaa Vanttilan koulusta yhteisöllisesti toimiva ja oppilaita osallistava yhtenäiskoulu.Yhteistyö on tapamme tehdä työtämme ja tiimityöskentely on keskeinen osa toimintakulttuuriamme.Palvelussuhde alkaa elokuussa 2019.
Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun luokanopettajan kelpoisuus.Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Vakinaisia virkoja täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa.Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto luokanopettajan koulutusohjelmasta tai muu kasvatustieteellisen alan tutkinto ja mitkä ovat sivuaineopinnot ja opintoviikkojen määrä. Jos tutkinto ei ole luokanopettajan koulutuksesta tulee hakijan merkitä muu opettajan koulutuksensa tai muut tutkintonsa mahdollisimman selkeästi sekä todistus opettajan pedagogisista opinnoista ja todistus monialaisten opintojen suorittamisesta. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus.
Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään kykyä toimia erilaisten opetusryhmien kanssa vaativissa ja nopeasti muuttuvissa tilanteissa, hyvää paineensietokykyä sekä hyviä työpari- ja yhteistyötaitoja. Lisäksi edellytämme valittavalta kykyä toimia yhtenäisen peruskoulun monimuotoisessa työympäristössä ammatillisesti ja hyvää työilmapiiriä vaalien yhdessä koko työyhteisön kanssa.
Arvostamme halua ja kykyä oman työn ja kouluyhteisön kehittämiseen, tiimityöskentelyyn ja osallistumista koulun Tee3-kasvatusohjelmaan (elämänhallintataitojen ohjelma, jossa harjoitetaan oppilaiden sosiaalisia taitoja, tunnetaitoja ja eettistä ajattelua) omalle opetusryhmälle elämänhallintataitotunteja pitäen ja kasvattaen heitä löytämään vahvuuksiaan.

Poutiainen Olli 046 877 3429 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Vanttilan koulu
Osoite: Nissintie 2, 02780 Espoo

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa ja lukioissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu) sekä 11 lukiota.Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan