test

Sairaanhoitaja, kotihoito / Sjukskötare, hemvård (Sipoo/Sibbo)

Hakuaika päättyy  18.12.2023 16:00

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue hakee SAIRAANHOITAJAA vakituiseen työsuhteeseen 1.1.2024 alkaen tai aloitus sopimuksen mukaan. Toimipisteesi on Sipoon kotihoidossa.

Oletko vanhustyön ammattilainen ja koet aitoa kiinnostusta työskennellä ikääntyneiden hyvinvoinnin, terveyden ja sosiaalisen aktiivisuuden edistämiseksi? Haasteinamme ovat entistä iäkkäämpien ja huonokuntoisempien asiakkaiden hoito, kuntoutus ja toimintakyvyn heikkenemisen ennaltaehkäisy. Tarjoamme sinulle mukavan työympäristön, moniammatillisen työyhteisön tuen sekä mahdollisuuden kehittää omaa työtäsi ja osaamistasi. Uudenlaisten toimintamallien kehittäminen, henkilökunnan osaamisen vahvistaminen ja hyvän työilmapiirin ylläpitäminen kuuluvat painopistealueisiimme.

Kotihoito tukee ja mahdollistaa asiakkaan turvallisen ja hyvän arjen asiakkaan kotona. Työskentelemme kahdessa vuorossa ympäri vuoden ja meillä on kolme säännöllisen kotihoidon tiimiä sekä arviointitiimi. Asiakkaan toimintakyvyn arvioinnissa käytämme RAI-järjestelmää.

Kelpoisuusvaatimuksena on sairaanhoitajan tutkinto. Lisäksi edellytämme toisen kotimaisen kielen hyviä suullisia ja kirjallisia taitoja sekä toisen kotimaisen kielen tyydyttäviä taitoja. Toimen hoitaminen edellyttää ajokorttia, oman auton käyttö on suotavaa. Arvostamme kokemusta ikääntyneiden parissa työskentelystä ja kotihoidosta. Odotamme sinulta itsenäistä työotetta, reippautta ja kehittämismyönteisyyttä.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus SOTE:n mukaan ja tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Tehtäväkohtainen palkka on 2843,11 e/kk + mahdolliset vuorotyö- ja kokemuslisät. Työ on kaksivuorotyötä ja tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa.

Hakemukset pyydetään jättämään 18.12.2023 klo 16.00 mennessä. Jätäthän hakemuksesi mahdollisimman pian, sillä aloitamme haastattelut jo hakuaikana. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään haastattelun yhteydessä.

Lisätietoja antaa kotihoidonohjaaja Cecilia Holmén, 040 5284351 tai cecilia.holmen(at)itauusimaa.fi

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueeseen kuuluu seitsemän kuntaa: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila ja Sipoo. Vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palveluista siirtyi kunnilta hyvinvointialueelle 1.1.2023. Hyvinvointialue työllistää yli 2 600 henkeä ja on yksi alueen suurimmista työnantajista.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Östra Nylands välfärdsområde söker en SJUKSKÖTARE till en ordinarie uppgift fr.o.m. 1.1.2024 eller början enligt överenskommelse. Ditt primära verksamhetsställe är hemvården i Sibbo.

Är du proffs på äldreomsorg och är du genuint intresserad av att arbeta för att främja äldres välmående, hälsa och sociala aktivitet? Till våra utmaningar hör att ta hand om allt äldre kunder som är i allt sämre skick samt att arbeta med deras rehabilitering och att förebygga en försvagning av deras funktionsförmåga. Vi erbjuder dig en trevlig arbetsmiljö, stöd från en multiprofessionell arbetsgemenskap och en möjlighet att utveckla ditt arbete och din kompetens. Sådant som vi prioriterar är utvecklande av ett nytt slags verksamhetsmodeller, stärkande av personalens kompetens och upprätthållande av ett gott arbetsklimat.

Hemvården stöder och möjliggör ett tryggt och gott liv för kunderna i deras eget hem. Vi arbetar i två skift året runt, och vi har tre team för regelbunden hemvård samt ett bedömningsteam. Då det gäller bedömning av kundens funktionsförmåga använder vi RAI-systemet.

Behörighetsvillkor för befattningen som sjukskötare är sjukskötarexamen. Dessutom förutsätter vi goda muntliga och skriftliga kunskaper i det ena inhemska språket samt nöjaktiga kunskaper i det andra inhemska språket. Det krävs att man har körkort för att befattningen ska kunna skötas. Användning av egen bil är önskvärt. Vi uppskattar erfarenhet av arbete med äldre och erfarenhet av hemvård. Vi väntar oss att du har ett självständigt arbetssätt, att du är energisk och har en positiv inställning till utveckling.

Anställningsvillkoren följer arbets- och tjänstekollektivavtalet för social- och hälsovårdssektorn (SH-avtalet), och prövotiden är 6 månader. Den uppgiftsrelaterade lönen är 2843,11 e/mån och därtill kommer eventuella skifttillägg och arbetserfarenhetstillägg. Uppgiften innebär arbete i två skift. I arbetet krävs det vaccinationsskydd som avses i 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Vänligen skicka din ansökan senast 18.12..2023 kl. 16.00. Lämna din ansökan så fort som möjligt, eftersom vi börjar intervjua sökande redan under ansökningstiden. Studie- och arbetsintyg i original ska företes vid intervjun.

Upplysningar ges av hemvårdsledare Cecilia Holmén, 040 5284351 eller cecilia.holmen(at)itauusimaa.fi

Östra Nylands välfärdsområde omfattar sju kommuner: Askola, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila och Sibbo. Ansvaret för social- och hälsovårdstjänsterna och räddningsväsendet övergick från kommunerna till välfärdsområdet 1.1.2023. Välfärdsområdet sysselsätter över 2 600 personer och är en av de största arbetsgivarna i området.

kotihoidonohjaaja Cecilia Holmén, 040 5284351 tai cecilia.holmen(at)itauusimaa.fi

Kaikki organisaation avoimet työpaikat

Työnantaja

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue tuottaa ja järjestää julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut alueellaan, johon kuuluu seitsemän kuntaa: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila ja Sipoo.

Tutustu työnantajaan