servicechef inom hemvården - Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala

Servicechefen inom hemvården har i uppgift att planera och leda hemvårdsverksamheten och personalen i närserviceområdet enligt lagen och Åbo stads strategier. Målet för ledarskapet är att stödja äldre personer i att bo tryggt hemma så länge som möjligt och producera hemvårdstjänster enligt verksamhetsmålen.

Servicechefen ansvarar för att det finns tillräckliga resurser i närserviceområdet och för en ändamålsenlig personalrekrytering. Servicechefen sköter genomförandet av servicen enligt klienternas servicebehov på ett högklassigt, ändamålsenligt och effektivt sätt samt stöder personalen i planeringen och genomförandet av verksamheten.

Behörighetskravet är en högskoleexamen som lämpar sig för uppgiften, kännedom om branschen och tillräcklig ledarförmåga.

Dessutom förutsätts bra stresstolerans och utmärkt samarbetsförmåga. Som merit räknas tidigare erfarenhet av arbete inom äldreservice och ledarskap inom vårdarbete.

Läs mer

http://www.turku.fi/sv

Mer om arbetsgivaren

servicechef Leena Rinne 050 553 0924 / leena.rinne@turku.fi
telefontider: tis 14.9 kl. 15.30-16.30, fre 18.9 kl. 14-15 och tors 24.9 kl. 11-12
Ansökan ska lämnas in elektroniskt via länken Sök anställning. Skriftliga ansökningar ska före utgången av ansökningstiden skickas till: Åbo stads välfärdssektor, registratorskontoret, PB 670, 20101 ÅBO

Åbo stad, Välfärdssektorn, Service för äldre och handikappservice, Äldreomsorg, Hemvård, Norra hemvården, Kotihoito Ruusu
Adress: Puistokatu 11, 20100 Turku

Välkommen att delta i arbetet med att bygga upp det framtida Åbo.

I Åbo görs historia även idag. Åbo är en trivsam och karismatisk universitetsstad som förnyas och växer kraftigt. Målet för staden är att på ett hållbart sätt främja stadsbornas livskvalitet och stadens näringsliv.

Åbokoncernen är den största arbetsgivaren i regionen med cirka 11 000 anställda som arbetar med uppgifter som kräver mångsidig yrkeskunskap.

Åbo har som mål att bli klimatneutralt före 2029.