Vi söker en sjukskötare för en fast anställning till Forsby seniorcenter enhet F2 och C5. Båda enheterna har 16 klientplatser för svenskspråkiga minnessjuka klienter.

Vi förverkligar omvårdnad och vård, så att våra invånare kan känna att deras liv är meningsfullt och värdefullt. Vi anser det som viktigt att våra invånare kan delta i verksamhet som de tycker om och som främjar och upprätthåller deras funktionsförmåga.

Vår personal är både ivrig och yrkeskunnig och vi har en positiv atmosfär på arbetsplatsen. Vi arbetar hemma hos klienterna och använder hemmalika kläder. Arbetet är treskiftsarbete med betoning på nattarbete. Vi förverkligar hälsosamma arbetstider- principen.

I den dagliga dokumentationen använder vi Effica-kunddatasystemet och RAI-systemet. Under våren 2021 tar vi i användning APOTTI-datasystemet. Vår fastanställda personal deltar på kinestetisk-utbildningar.

Sjukskötarens arbetsuppgifter är att:
-fungera som expert i vårdarbetet och som ansvarsskötare
-planera, förverkliga och utvärdera klientens vård i samarbete med andra aktörer som deltar i vården
-bedömma vårdbehovet
-samarbeta med läkaren gällande klientens vård
-ansvara för förverkligandet av läkemedelsbehandlingen
-stöda och handleda ansvarsskötare i sitt arbete och ansvara för avdelningens verksamhet på kvällar och veckoslut.

Vi önskar att du har förmågan att arbeta i en mångprofessionell grupp, men enligt behov också kunskapen att göra självständiga beslut. Du har ett genuint intresse, för våra klienters dagliga välmående och för att utveckla vår enhets verksamhet, samt god förmåga för växelverkan.

Bygget för det nya seniorcentret startar år 2021. Vi flyttar till de nya utrymmena på våren 2024.

Arbetet börjar 19.4.2021 eller enligt överenskommet.

Vänligen fyll i din ansökan på finska via: helsinkirekry.fi. Vi väntar på din arbetsansökan!

Behörighetsvillkor:

-Följande examen som innebär legitimation till sjukskötare: sjukskötare (YHS) eller tidigare sjukskötarexamen på institutnivå , specialsjukskötare, hälsovårdare eller barnmorska.
-Legitimation enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994).
-Goda muntliga och nöjaktiga skriftliga kunskaper i finska.
-Vaccineringsskydd i enlighet med § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar.
-Under prövotiden bör man utföra Love; läkemedelstillstånden.
-Förrän valbeslutet måste den sökande presentera arbetshälsovårdens utvärdering över sin lämplighet för yrket.

Som merit räknar vi:

-Goda muntliga och nöjaktiga skriftiga kunskaper i det svenska språket.
-Erfarenhet av gerontologisk vårdarbete
-Erfarenhet av vårdarbete som främjar rehabilitering

Läs mer

https://www.hel.fi/sote/enheterna-sv/seniorcentraler/forsby/

Mer om arbetsgivaren

Avdelningsskötare Marja Forsman
marja.forsman@hel.fi
tfn. 09 310 51983

Social-och hälsovårdssektorn, Sjukhus-, rehabiliterings- och omsorgstjänster, Forsby seniorcenter
Adress: Kottbyvägen 11, 00060 Tehy

Helsingfors social- och hälsovårdssektor är den ledande aktören och reformatorn inom social- och hälsovården i Finland. Tillsammans bygger vi upp social- och hälsovårdstjänster som medborgarna också i framtiden vill välja. Våra tjänsters tillgänglighet, verkningsfullhet och produktivitet samt personalupplevelsen förbättras snabbt. Vi fäster speciell uppmärksamhet vid tjänster för de mest utsatta befolkningsgrupperna.

Sinulle suositellut työpaikat